Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXXIV/2017 z obrad XXXIV sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 29 sierpnia 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.

Zbieranie statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXXIV/2017

 

z obrad XXXIV sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się 29 sierpnia 2017 roku

w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu. 

 

Stan radnych 15, obecnych na sesji 15 radnych, co stanowi 100% składu rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych, sołtysów oraz pozostałych osób stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca rady gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady XXXIV sesji rady, a następnie powitała wójta gminy Wiesława Gąskę, zastępcę komendanta powiatowego policji w Garwolinie Krzysztofa Kędziorka, radnych rady gminy Borowie, kierowników jednostek podległych, dyrektorów, sołtysów, przybyłe media oraz wszystkich przybyłych na sesję.

 

 Przechodząc do pkt.2 obrad przewodnicząca rady gminy przedstawiła proponowany  porządek  sesji:

  1.  
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2017-2030.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok.
  7. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa Gminy Borowie za 2016 rok.
  8. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
  9. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
  10. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.

 

W  wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad pkt 3. Przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o przegłosowanie sprawy przyjęcia protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy. W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad pkt 4. Przewodnicząca rady gminy  poprosiła wójta gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika.

Wójt gminy poinformował, iż od dłuższego czasu zabiegamy, aby w Borowiu powstał pomnik. Dotychczas wszystkie uroczystości patriotyczne odbywały się na skwerku w centrum Borowia przy Figurze Serca Pana Jezusowego. Jest propozycja, aby obok tej figury, jeszcze w tym roku wznieść pomnik na uroczystość 11 Listopada. Pomnik byłby w formie obelisku z tablicą pamiątkową upamiętniającą bohaterów walk o wolną i niepodległą Polskę na działce nr ewidencyjny 195/2 położonej w Borowiu, której własnością jest Gmina Borowie. Wójt gminy poinformował, iż projekt uchwały zawiera dwa załączniki. Pierwszy załącznik zawiera mapę z umiejscowieniem pomnika. Drugi załącznik określa treść napisu na tablicy pamiątkowej. Obelisk będzie w kamieniu, który od wielu lat już oczekuje na skwerku. Odlew tablicy będzie z napisem: „Bo wciąż na jawie widzę i co noc mi się śni, że ta co nie zginęła wyrośnie z naszej krwi…

POLEGŁYM I POMORDOWANYM BOHATEROM WALK O WOLNĄ I NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ

W 99 rocznicę odzyskania niepodległości
Społeczeństwo gminy Borowie

Borowie, listopad 2017r.

Wójt gminy dodał, iż treść napisu oddaje wszystko to co można zawrzeć i nie jest kontrowersyjna. Treść jest oczywista, oddająca  hołd wydarzeniom walki o wolną i niepodległą Polskę. 99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to dobra okazja na odsłonięcie pomnika. Miejmy nadzieję że 100 rocznicę będziemy już obchodzić przy nowym pomniku. Wójt gminy poinformował, iż na wybudowanie pomnika nie będą poniesione duże koszty. Odlew tablicy będzie kosztował około 10-11 tys. zł, przygotowanie i obsadzenie kamienia około 2 tys. zł. Wójt gminy dodał, iż ma nadzieję że znajdzie się sponsor z dużym dźwigiem, aby kamień podnieść i umiejscowić go we wcześniej przygotowanym miejscu. Przygotowaniem podstawy fundamentowej i ułożeniem kostki granitowej zajmą się pracownicy urzędu gminy.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Radna Beata Pasternak zapytała dlaczego planuje się odsłonięcie pomnika w 99 rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości, a nie w 100 rocznicę.

Wójt gminy wyjaśnił, iż pomnik miał już od dawna powstać, kamienie zostały przygotowane wcześniej dlatego to jest dobry czas aby w końcu taki pomnik powstał.

Beata Pasternak dała propozycję aby otwarcie pomnika zorganizować w styczniu 2018 roku.

W odpowiedzi wójt wyjaśnił, iż zimą ciężko taką uroczystość zorganizować, a podczas tegorocznych listopadowych uroczystości będzie okazja na odsłonięcie pomnika.

Radny Krzysztof Osiak zapytał kiedy będzie odsłonięcie pomnika.

Wójt wyjaśnił, iż odsłonięcie pomnika będzie 11 listopada 2017 roku o godz. 11.00.

Beata Pasternak wyraziła opinię, iż idea jest bardzo ważna jednak przeniosłaby ona uroczystość odsłonięcia pomnika na kolejny rok w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Więcej pytań nie wniesiono.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały.

W wyniku głosowania za przyjęciem uchwały zagłosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta większością głosów.

 

Ad pkt. 5 Przewodnicząca rady gminy poprosiła o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2017-2030.

Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6. Przewodnicząca rady gminy poprosiła skarbnika gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7. Przewodnicząca rady gminy poprosiła Krzysztofa Kędziorka zastępcę komendanta powiatowego policji w Garwolinie o przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa Gminy Borowie za 2016 rok.

Krzysztof Kędziorek na wstępie poinformował, iż to co dzieje się w gminie Borowie nie odwzorowują statystyki Policji. To mieszkańcy powinni się wypowiedzieć i ocenić stan bezpieczeństwa i pracę policjantów. Dane statystyczne pozwalają ocenić policjanta tylko w kontekście wyników. Na terenie gminy działa zespół prewencji w Borowiu. Etatowo w tym zespole zatrudnionych jest trzech policjantów. Do niedawna jeden z tych etatów był nieobsadzony. Krzysztof Kędziorek zaproponował, iż przedstawi wyniki pracy policjantów za I półrocze 2017 roku ponieważ, ten okres będzie lepiej odzwierciedlał pracę policjantów, jak i pracę ludzi zarządzających. Od 2017 roku jeden z policjantów z oddziału prewencji w Borowiu został oddelegowany do Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie do wydziału kryminalistyki. Dlatego pozostał jeden wakat z którym był problem z obsadzeniem. Na 197 etatów na KPP w Garwolinie nieobsadzonych było aż 30. Wśród tych wolnych wakatów są również wakaty policjantów, którzy przebywają na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, spowodowanych wypadkami w pracy lub z innych powodów np. urlopy macierzyńskie, wychowawcze. W zespole prewencji w Borowiu został już zatrudniony trzeci policjant, który został skierowany na szkołę. Za około 4-6 miesięcy dołączy on do pracy w zespole prewencji w Borowiu. Zespół Prewencji bezpośrednio podlega Komendzie Powiatowej Policji w Garwolinie oraz na stałe współpracuje z Zespołem Prewencji w Górznie. Następnie Krzysztof Kędziorek przedstawił dane statystyczne za I kwartał 2017 roku pracy KPP w Garwolinie na terenie gminy Borowie: w tym czasie odbyło się 150 służb, średni czas reakcji na zgłoszenie wyniósł 13 minut i 55 sekund, w tym czasie miały miejsce 153 interwencje w tym 32 interwencje domowe, zaistniały 22 kolizje drogowe, łącznie stwierdzono 16 przestępstw kryminalnych: w tym 2 – groźby karalne, 4 – alimentacyjne, 1 – kradzież, 1 – włamanie, 1 – przywłaszczenie cudzej rzeczy, 1 – paserstwo. Łącznie sporządzono 59 wniosków o ukaranie za zdarzenia zaistniałe na terenie gminy w tym 32 wnioski o ukaranie za wykroczenia porządkowe, dzielnicowy odbył 166 spotkań z mieszkańcami gminy i uczniami w szkołach. Łączni zostało wylegitymowanych 1125 osób. Policjanci zatrzymali 5 nietrzeźwych kierowców, 1 sprawcę kradzieży mienia. Wykrywalność przestępstw kryminalnych wyniosła 87,5%, gdzie średnia powiatu wyniosła 72%. Miało miejsce 131 wykroczeń za które pouczono 41 osób i nałożono 65 mandatów w tym było 50 wykroczeń z bezpieczeństwa komunikacji ruchu drogowego. Na terenie gminy Borowie oprócz patroli prewencji kierowane są również patrole ruchu drogowego oraz policjanci wydziału kryminalnego. KPP w Garwolinie odeszła od formuły uznawania gminy za bezpiecznej tylko na podstawie statystyk. O tym czy gmina jest bezpieczna powinni wypowiedzieć się sami mieszkańcy. Następnie poprosił o pytania.

Głos zabrał wójt gminy informując, iż obecne spotkanie z przedstawicielem KPP w Garwolinie odbywa się z jego inicjatywy. Wcześniej odbyło się wspólne spotkanie wójta gminy Górzno Waldemara Sabaka z Komendantem Powiatowej Policji w Garwolinie Iwoną Czarnocką. Tematem spotkania było stan zatrudnienia policjantów w oddziale prewencji w Borowiu i Górznie. Wójt rozumie sytuację, iż w ostatnim czasie sporo policjantów musiało odejść ze służby, tym niemniej rolą wójtów jest wpływać na tych którzy kierują policją aby policjantów było więcej. Wójt gminy podziękował za zabieg zatrudnienia nowego policjanta w zespole prewencji w Borowiu. Wójt poinformował, iż najprawdopodobniej ten policjant po powrocie ze szkoły nie wróci do pracy na terenie gminy Borowie. Wójt dodał, iż będziemy bacznie śledzić stan zatrudnienia w wydziale prewencji w Borowiu, aby faktycznie stan zatrudnienia w nich wynosił trzy etaty. Statystyki wyglądają dość dobrze, ale najbardziej nas interesuje praca prewencyjna w szkołach. Jest również wiele rodzin patologicznych, w których występuje problem alkoholowy i przemoc w rodzinie. Wójt gminy dodał, iż sam widok policjanta czy samochodu policyjnego sprawia że czujemy się bezpieczniejsi, a kierowcy wolniej poruszają się po drogach.

Następnie głos zabrał Krzysztof Kędziorek mówiąc, iż policjant pracuje najbardziej wydajnie wówczas kiedy zwiąże się z terenem, pozna mieszkańców i panujące tam środowisko, kiedy przepracuje na danym terenie kilka-kilkanaście lat. Nie mamy na chwilę obecną możliwości przeniesienia z ludzi doświadczonych terenem do Borowia. Stąd jest decyzja aby do Borowia skierować nowego policjanta, który będzie przy dzielnicowym Łukaszu Rosłańcu zdobywał cenne doświadczenie. Szkoła nauczy policjanta tylko podstaw, przepisów i wypisywania mandatów. Natomiast nie nauczy go podejścia do ludzi i rozmowy z nimi. Nic w chwili obecnej nie wskazuje, iż etat obsadzony w Borowiu będzie przeniesiony do innego wydziału. Może się zdarzyć, iż zatrudniona osoba nie będzie sobie radziła z takimi obowiązkami, ponieważ to jest specyficzny charakter pracy. Wówczas będzie musiała zmienić miejsce pracy.

Przewodnicząca rady gminy zapytała jak długo trwa szkoła takiego policjanta.

Krzysztof Kędziorek wyjaśnił, iż kurs podstawowy trwa od 4 do 6 miesięcy.

Radny Krzysztof Osiak zwrócił się do Krzysztofa Kędziorka z petycją aby przypadkiem nie zdarzyło się tak, że dzielnicowy Łukasz Rosłaniec zostanie przeniesiony do innej gminy lub na inne stanowisko.

Krzysztof Kędziorek poinformował, iż widzimy zaangażowanie i dobrą pracę jaką wykonuje Łukasz Rosłaniec, dlatego w ostatnim czasie otrzymał awans. Pełni obecnie rolę nieetatowego kierownika.

Przewodnicząca rady gminy poinformowała, iż miło jest że KPP w Garwolinie doceniła dotychczasową pracę Łukasza Rosłańca.

Więcej pytań nie wniesiono.

 

Ad pkt 8. Sprawozdanie z działalności wójta gminy między sesjami.

Wójt gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia oraz zawarte umowy. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

Radny Janusz Zawadka złożył wniosek aby przy okazji budowy pomnika w Borowiu wykonać wyprowadzenie przyłącza energetycznego. Ponieważ przy okazji różnych imprez i festynów w Borowiu nie ma możliwości podłączenia do prądu urządzeń elektrycznych typu chłodnia.

Wójt gminy poinformował, iż otrzymał ofertę utworzenia grupy w ramach akademii siatkówki złożonej przez fundację prowadzoną przez siatkarza Łukasza Kadziewicza i siatkarkę Joannę Kaczor. Oferta jest skierowana dla dzieci od klasy I do IV szkoły podstawowej. Aby utworzyć taką akademię siatkówki w Borowiu i uzyskać promocję akademii należy dokonywać opłaty na rzecz fundacji w wysokości 2 000 zł plus VAT miesięcznie oraz dodatkowo pokrywać koszty utrzymania nauczyciela. Złożona oferta jest bardzo kosztowna. W zamian za opłatę fundacja daje nam tylko logo. Obecnie w Borowiu działają dwie grupy piłki nożnej dla dzieci od I klasy szkoły podstawowej. Koszt jednego trenera wynosi 1000 zł. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny. To są realne koszty do ponoszenia, gdzie rodzice nic nie płacą.

Wójt gminy dodał, iż jeśli cała Rada Gminy będzie za uruchomieniem akademii siatkarskiej wówczas będziemy szukali w budżecie środków na pokrycie kosztów jej funkcjonowania. Wójt gminy poinformował, również, iż od września spróbuje poszukać trenera siatkówki i jeśli będzie zainteresowanie utworzyć grupę piłki siatkowej.

Radna Beata Pasternak odnosząc się do pisma wójta gminy dotyczącego wykorzystania funduszu sołeckiego poinformowała, iż wójt zasugerował w nim, aby w ramach tych środków zakupić lampy ledowe do oświetlenia ulicznego. Poprosiła o przedstawienie więcej szczegółów, czy to dotyczy wymiany oświetlenia w całej miejscowości. Poinformowała, iż są różne stanowiska dotyczące użytkowania lamp ledowych i późniejszych kosztów ich konserwacji.

W odpowiedzi wójt wyjaśnił, iż był zamiar wymiany oświetlenia w całej gminie jednak nie ma żadnego projektu z którego można uzyskać dofinansowanie. Szczególnie oferta wymiany lamp z funduszu sołeckiego jest skierowana do tych miejscowości, gdzie oświetlenie uliczne jest przestarzałe. Jeden obwód oświetlenia ulicznego w Borowiu, gdzie jest zamontowane oświetlenie ledowe, wykazuje duże oszczędności w poborze energii elektrycznej. Nie ma dodatkowych kosztów obsługi  i serwisowania tych lamp. W przypadku kiedy lampa przestanie świecić jest wymieniana na nową w ramach gwarancji. Od wielu lat fundusz sołecki jest przeznaczany na świetlice wiejskie oraz drogi. Jednak dobrze było by wymienić najstarsze lampy uliczne, które generują duże zużycie prądu. W tym roku fundusz sołecki w skali całej gminy wzrósł o około 100 000zł, dlatego warto racjonalnie wykorzystać te środki. W Głoskowie świetlica jest wyremontowana oraz wyposażona, chodnik jest również wybudowany. Za 30 000zł jakie jest przyznane sołectwu Głosków można zakupić wiele lamp ledowych i zmodernizować oświetlenie uliczne.

Radny Stanisław Michna zapytał jaki jest koszt zakupu jednej lampy ledowej.

Wójt gminy wyjaśnił, iż kwota zakupu średniej jakości lampy to około 500zł-600zł i będzie wynikała z przeprowadzonego przetargu.

Radny Janusz Zawadka zapytał jakiej mocy będą zakupowane lampy.

W odpowiedzi wójt gminy wyjaśnił, iż moc lamp jest dobierana do kategorii drogi. W Głoskowie przy drodze głównej lampy muszą być trochę mocniejsze, niż lampy przy drogach gminnych.

Radny Albert Baran poinformował, iż na rynku powstaje problem z serwisowaniem lamp ledowych słabej jakości. Konserwacja takiego oświetlenia z czasem będzie drożała ponieważ małe firmy które montowały słabszej jakości lampy ledowe nie mogą teraz wyegzekwować gwarancji na te lampy od dostawców i producentów tych lamp. Producenci nie chcą uznać gwarancji lamp, ponieważ uważają że są uszkadzane wyładowywaniami atmosferycznymi, czego nie obejmuje gwarancja.

W odpowiedzi wójt wyjaśnił, iż zdarzają się usterki lamp ledowych. Z gwarancją nie ma problemu. Uszkodzone lampy są odsyłane przesyłką kurierską, natomiast dostawca przysyła na to miejsce nowe lampy.

Głos zabrał radny Jakub Wiechetek, mówiąc iż wójt wspomniał o dużych oszczędnością w zużyciu prądu przez lampy ledowe. Zapytał jakie będą oszczędności dla wsi za to że ze swoich środków pochodzących z funduszu sołeckiego zakupi lampy ledowe. Czy jest możliwość uzyskania gwarancji że po zakupie takich lamp z funduszu sołeckiego będą one świeciły przy drodze krajowej od zmierzchu do świtu. Jest zasada, że im więcej pracuje oszczędne urządzenie tym więcej zarabia. W chwili obecnej lampy palą się krótko tylko do 23.30. Droga jest bardzo ruchliwa, chodnik również nie wiadomo kiedy powstanie więc uruchomienie lamp od zmierzchu do świtu znaczenie poprawi bezpieczeństwo przy drodze krajowej.

Następnie wójt poinformował, aby mieszkańcy wsi Chromin przeznaczyli środki z funduszu sołeckiego  na remont świetlicy wiejskiej. Na terenie gminy jest jeszcze około 150 starych lamp rtęciowych, które w pierwszej kolejności powinny zostać wymienione. Społeczność wiejska sama zadecyduje na co przeznaczy swoje środki z funduszu sołeckiego.

Więcej spraw nie wniesiono.  

 

Ad. pkt. 10. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji rady gminy, po czym zamknęła XXXIV sesję Rady Gminy.

 

Na tym zakończono protokół z XXXIV sesji Rady Gminy.

 

  

      Protokolant                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

           

Krzysztof Wągrodzki                                                                Alicja Szaniawska 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-10-04
Data ostatniej zmiany:
2017-10-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)