Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXXIX/2014 z obrad XXXIX sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 26 sierpnia 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.

Zbieranie statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXXIX/2014

 

z obrad XXXIX sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się 26 sierpnia 2014 roku

w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu. 

 

Stan Radnych 15, obecnych na sesji 15 Radnych, co stanowi 100% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Szaniawska otworzyła obrady XXXIX sesji Rady, a następnie powitała Wójta Gminy Pana Wiesława Gąskę, Pana Adama Zboinę Radnego Powiatowego, Radnych Rady Gminy Borowie, kierowników jednostek podległych, dyrektorów, sołtysów i wszystkich przybyłych na sesję.

 

 Przechodząc do pkt.2 obrad Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany  porządek  sesji:

 1. Otwarcie XXXIX sesji rady gminy.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/99/2004 z dnia 4 sierpnia 2004r w sprawie powołania składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia ulic w miejscowości Borowie.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu
  w Głoskowie.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na rok 2014.

 8. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.

 9. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

 10. Zamknięcie obrad XXXIX sesji rady gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego porządku obrad. Pytań nie stwierdzono.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad XXXIX sesji Rady Gminy.

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad pkt 3. Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o przegłosowanie sprawy przyjęcia protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad pkt 4. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/99/2004 z dnia 4 sierpnia 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej.

Wójt Gminy omawiając projekt uchwały wyjaśnił, iż komisja inwentaryzacyjna działa w trzyosobowym składzie i zadaniem jej jest inwentaryzacja mienia o nieuregulowanym stanie prawnym. Następnie na wniosek Wójta Gminy Wojewoda stwierdza przejście takiego mienia na własność Gminy Borowie. Zgodnie z przepisami ustawy komisja inwentaryzacyjna ma składać się z przedstawicieli rady gminy dlatego też zachodzi konieczność zmiany obecnego skład komisji, który został powołany uchwałą nr XVII/99/2004 z dnia 4 sierpnia 2004r. Następnie Wójt Gminy przedstawił dotychczasowy skład komisji inwentaryzacyjnej w skład której wchodzili: przewodniczący Krzysztof Osiak oraz członkowie Marianna Łodyga i Marzena Nowak. W chwili obecnej gmina Borowie przygotowuje mienie do komunalizacji dlatego też, zachodzi konieczność dokonania uaktualnienia obecnego składu komisji.

Następnie Wójt Gminy poprosił o zgłaszanie osób chętnych do pracy w komisji inwentaryzacyjnej.

Po stwierdzeniu braku propozycji zaproponował aby do komisji weszła Pani Marzena Nowak która dotychczas wchodziła w skład komisji inwentaryzacyjnej oraz Pan Tadeusz Baranek i Pani Alicja Szaniawska. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zgłaszanie innych propozycji do składu komisji inwentaryzacyjnej.

Nie stwierdzono innych zgłoszeń kandydatów do komisji inwentaryzacyjnej. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad zatwierdzeniem składu komisji inwentaryzacyjnej w postaci: przewodnicząca komisji Pani Marzena Nowak, członkowie Pan Tadeusz Baranek i Pani Alicja Szaniawska.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 5. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przedłużenia ulic w miejscowości Borowie.

Wójt Gminy omawiając projekt uchwały wyjaśnił, iż proponuje się przedłużyć trzy ulice w miejscowości Borowie tj. ulicę Miłą, Kwiatową oraz Spokojną. Proponujemy poszerzyć ulicę Kwiatową o działkę oznaczoną numerem 314/11. Ulicę Miłą proponujemy przedłużyć o działki oznaczone numerami 331/30, 331/46 i 331/48. Ulicę Spokojną proponuje się przedłużyć o działkę numer 332/25.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie stwierdzono.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Głoskowie.

Wójt Gminy poinformował, iż Dyrektor Zespołu Szkół w Głoskowie Pani Małgorzata Piętka złożyła wniosek o nadanie imienia „Kubuś Puchatek” Publicznemu Przedszkolu w Głoskowie. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i na jego podstawie został przygotowany projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Głoskowie.

Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie stwierdzono.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Hannę Ośko Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

Pani Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2014 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

Wójt Gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia oraz zawarte umowy. Wójt Gminy dodał, iż w dniu dzisiejszym została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na uzupełnienie dotacji na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9. Zapytania interpelacje oraz sprawy różne.

Głos zabrała Pani Elżbieta Rybicka sołtys z Kamionki, prosząc w imieniu Pana Adama Barana z Kamionki o wsparcie finansowe poprzez przeprowadzenie zbiórki pieniędzy w sołectwach. Pani Elżbieta Rybicka dodała, iż w lipcu wybuchł pożar w domu Pana Adama Barana spowodowany uderzeniem pioruna, w wyniku czego uszkodzony został dach oraz kolektory słoneczne.

Głos zabrał Wójt Gminy informując, iż Pan Adam Baran uzyskał pomoc z budżetu gminy w wysokości 7 000zł oraz z Parafii Borowie 1 500zł. Gospodarstwo Pana Adama Barana było ubezpieczone i zostało już wypłacone odszkodowanie. Mieszkańcy wsi Kamionka również przeprowadzili zbiórkę pieniędzy, które zostały przekazane Panu Adamowi Baran. Analizując przebieg dotychczasowej pomocy wydaje się iż była ona wystarczająca.

Następnie Wójt Gminy, odnosząc się do prowadzonego przez Urząd Gminy programu adopcji psów poinformował, iż została przygotowana umowa określająca warunki adopcji psów. Dodał, iż trzech bezdomnych psów zostało już adoptowanych przez mieszkańców gminy Borowie. Wójt Gminy zwrócił się do sołtysów o zgłaszanie bezdomnych psów. Aby nie dochodziło do sytuacji, że ktoś chce adoptować psa, a do Urzędu nikt nie zgłaszał bezdomnych psów.

Wójt Gminy poinformował, iż na wczorajszym spotkaniu z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad uzyskał informację o przygotowywaniu przez GDDKiA planów budowy ścieżek rowerowych wzdłuż  drogi krajowej nr 76. GDDKiA planuje wykonać ścieżkę rowerową bez wjazdów ponieważ koszt wykonania projektu i budowy wjazdów znacznie przewyższa budowę ścieżki rowerowej. Wójt Gminy na spotkaniu zaproponował aby GDDKiA jednak zaprojektowała wjazdy po to aby mieszkańcy w przyszłości nie ponosili kosztów przygotowywania projektów wjazdów, a być może uda się znaleźć środki finansowe na wybudowanie ich.

Następnie Pan Jacek Walecki kierownik wydziału oświaty, geodezji i rozwoju gospodarczego przedstawił, odpowiedź GDDKiA na Uchwałę Rady Gminy Borowie w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Borowie. 

Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała radnym, iż są zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych w terminie 21 września 2014 roku czyli na dwa miesiące przed końcem kadencji.

Na zakończenie Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu swoim i Wójta Gminy serdecznie podziękowała radnym i sołtysom za uczestnictwo w dożynkach gminnych, za przygotowanie chlebów i wieńców dożynkowych.

Więcej spraw nie wniesiono.

 

Ad. pkt. 10. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji rady gminy, po czym zamknęła XXXIX sesję Rady Gminy.

 

Na tym zakończono protokół z XXXVIII sesji Rady Gminy.

 

  

      Protokolant                                 Przewodnicząca Rady Gminy

           

Krzysztof Wągrodzki                                Alicja Szaniawska 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2014-09-24
Data publikacji:
2014-09-24
Data ostatniej zmiany:
2014-09-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)