Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XVI/70/2015 RADY GMINY BOROWIE z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2016 - 2030

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA NR XVI/70/2015

RADY GMINY BOROWIE

z dnia 30 grudnia 2015 roku

                                                                                 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2016 - 2030

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust.1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

§ 1

 

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Borowie na lata 2016 – 2030 zgodnie z:

  1. Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały  „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej”.
  2. Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały „ Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.
  3. Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały  „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Borowie na lata 2016-2030”.

§ 2

 

Upoważnia się Wójta Gminy Borowie do:

  1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej   uchwały w kwotach tam wskazanych.
  2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy  i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2016  do kwoty 3 500 000,00 zł.
  3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki  i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2016.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

§ 4

 

Z dniem 31 grudnia 2015 traci moc Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2015 – 2030 z późniejszymi zmianami.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

                         

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2016-01-12
Data publikacji:
2016-01-12
Data ostatniej zmiany:
2016-01-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)