Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXXVII/2010 z obrad XXXVII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się w dniu 30 sierpnia 2010 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu.

Zbieranie statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXXVII/2010

z obrad XXXVII sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się w dniu 30 sierpnia 2010 roku

w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu.

 

Stan Radnych 15, obecnych na sesji 12 Radnych, co stanowi 80% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Albert Baran otworzył obrady XXXVII sesji Rady, powitał  obecnych.

 Przechodząc do pkt.2 obrad przedstawił proponowany  porządek  sesji:

 1.      Otwarcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy

4.    Podjęcie uchwały  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Borowie na   2010  rok.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy

6.  Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia zabudowanej nieruchomości w Borowiu

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Borowie do kategorii dróg gminnych

8.   Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia  „Strategii Gminy Borowie na lata 2010-2020”

9.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Borowie do projektu p.n. „ Energia słoneczna przyszłością gmin Mazowsza”

10.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami

11. Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy różne

12.  Zamknięcie obrad XXXVII sesji  Rady Gminy.

 

Uwag do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono. W wyniku głosowania zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad pkt 3. Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem o uwagi do protokołu z  XXXVI sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosił o przegłosowanie sprawy przyjęcia protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad pkt 4. Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy Panią Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok.

Pani Hanna Ośko przedstawiając projekt uchwały wyjaśniła, iż dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 § 0970 o kwotę 217 000,00 zł. Zmniejszenie ma związek z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie IV etap: Borowie- Kamionka-Dudka” oraz zadania p.n.” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie w tym: III etap : Borowie-Chromin-Łopacianka-Iwowe-Laliny, Borowie-Kamionka-Dudka. W bieżącym roku budżetowym rozpoczęto budowę kanalizacji na odcinku Borowie- Kamionka – Dudka, w związku z czym wpłaty przyjmowane są tylko od mieszkańców z tych miejscowości.

Dokonuje się zmian w planach dochodów w dziale 600 Transport i łączność. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dla zadania p.n. „Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno- gospodarczej gminy Borowie” uległ obniżeniu ogólny koszt projektu w związku z czym, Gmina Borowie podpisała aneks do  umowy  zawartej z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie w/w projektu ze środków EFRR w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Aneks do umowy dotyczył zmniejszenia kwoty dofinansowania ze środków EFRR  o kwotę 510 047zł, jak też rozłożenia realizacji przedsięwzięcia na lata 2010-2011 zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W wyniku tych zmian kwota dofinansowania w 2010 roku będzie wynosić 2 806 926,92 zł natomiast w 2011 r. - 1 920 930,68 zł.

W związku z zadekretowaniem przez MJWPU w Warszawie dotacji dotyczącej powyższego projektu do § 2007( wydatki dotyczące promocji projektu) i § 6207 dokonuje się także zmian polegających na zmniejszeniu planu  w § 6297 o kwotę 5 237 905,00 zł a wprowadzeniu planu dochodów w § 2007 w kwocie 11 666,25 zł oraz w § 6207 w kwocie 2 795 260,67 zł.

            Po stronie wydatków w wyniku wymienionych zmian dla powyższego projektu, zmniejsza się plan w rozdziale 60016 § 6057 o kwotę 2 485 089,93 zł oraz w § 6059 o kwotę 148 372,15 zł, wprowadza się natomiast plan wydatków dla § 4307 w kwocie 11 666,25 zł oraz dla § 4309 w kwocie 2 058,75 zł.

            Powstała różnica w wysokości 42 445,60 zł pomiędzy kwotą dochodów ze środków unijnych a kwotą wydatków wynika z otrzymanej w bieżącym roku budżetowym refundacji na wydatki poniesione w latach 2008-2009 dotyczące realizacji projektu.

            Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 60016 § 6260 w wysokości 25 000,00 zł w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania p.n.” Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jaźwiny”. Ogólny koszt zadania będzie wynosił 168 410,00 zł.

Finansowanie zadania będzie odbywać się przez okres 2 lat tj. w roku 2010 wydatki będą wynosić 125 000,00 zł w tym ze środków własnych 100 000,00 zł, natomiast w roku 2011 w kwocie 43 410,00 zł.

            Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się także w dziale 851 Ochrona zdrowia. Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85121 § 6297 o kwotę 720 612,00 zł, a wprowadza się plan  dla § 2007 na kwotę 10 370,00 zł, dla § 6207 na kwotę 639 713,72 zł  oraz zwiększenie dla § 6299 o kwotę 53 815,41 zł. Zmiany powyższe dotyczą projektu p.n. „Poprawa jakości usług medycznych oraz sposobu zarządzania placówką  poprzez kompleksową przebudowę budynku SP ZOZ w Borowiu oraz zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia”, a wynikają z aneksu do zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2007-2013. Aneks został wprowadzony w wyniku zmniejszenia kwoty dofinansowania o kwotę 70 528,65 zł po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wymieniony projekt oraz na wskutek wyłączenia niektórych pozycji wydatków z wydatków kwalifikowalnych. Powstała różnica w kwocie dochodów i wydatków dla środków unijnych w wysokości 7 259,00 zł wynika z otrzymanej w bieżącym roku budżetowym refundacji wydatków poniesionych w 2009 roku.

            Zwiększa się plan dochodów w dziale 900 rozdział 90003 § 0690 o kwotę 155 000,00 zł dla wpływów uzyskanych za przyjęcie odpadów na gminne składowisko.

Zwiększa się także plan dochodów i wydatków w rozdziale 90095  o kwotę 62 000,00 zł dla wpływów z Zarządu Województwa  (WFOŚ i GW) z tytułu opłaty dokonanej przez Gminę za składowanie odpadów stałych, która w 50% stanowi dochód gminy z przeznaczeniem na działania związane z ochroną środowiska na terenie gminy  tj.: § 4170 -  14 000,00 zł, § 4210 – 22 000,00 zł,: § 4270 – 26 000,00 zł.

            Wprowadza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 90095 w wysokości 46 798,56 zł w wyniku podpisanej umowy z WFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu gminy Borowie (wydatki § 4300 ).

            Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę
55 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu mostu na rzece Borowianka w miejscowości Borowie oraz na wykonanie odwodnienia ulicy Kasztanowej.

             Zwiększa się plan wydatków  w dziale 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę 4 000,00 zł na sfinansowanie usług dotyczących gospodarki  nieruchomościami gminnymi.

            Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75075 § 4300 o kwotę 14 187,00 zł oraz wprowadza się plan wydatków dla § 4210 w kwocie 1 001,00 zł. Zmiany dotyczą organizacji gminnych dożynek.

            Wprowadza się plan wydatków w wysokości 43 000,00 zł dla zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa ogrodzenia placu szkolnego przy Publicznym Gimnazjum w Borowiu” w rozdziale 80110 § 6050, które w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały występuje pod poz. 4.

            Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90003 § 4530 o kwotę
15 000,00 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie podatku VAT.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 5. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Pana Tadeusza Baranka Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu o przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

Pan Tadeusz Baranek przedstawiając projekt uchwały wyjaśnił, iż powstała nowa ulica w Borowiu obok sklepu „Grosik” łącząca ul. Garwolińską z ul. Wierzbową. Z kilku propozycji mieszkańcy Borowia wybrali nazwę ulicy „Zielna”, którą to członkowie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu zaopiniowali pozytywnie. Stąd też jest propozycja aby nazwać tę ulicę „Zielna”.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały z nazwą ulicy „Zielna”.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia zabudowanej nieruchomości w Borowiu.

Wójt Gminy przedstawiając projekt uchwały wyjaśnił, iż na jednej z poprzednich sesji w sprawach różnych członkowie rady przychylnie odnieśli się do propozycji przejęcia od Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości, gdzie obecnie mieści się Posterunek Policji.
W chwili obecnej proponuje się podjąć uchwałę Rady Gminy w tej sprawie aby można było formalnie ubiegać się o przejęcie zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 460/2 w Borowiu. Planuje się aby część przejętego budynku było przeznaczone na Posterunek Policji,
a w pozostałej części mieścił by się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Borowie do kategorii dróg gminnych.

Wójt Gminy objaśniający projekt uchwały oświadczył, iż w 2001 roku była podejmowana tego typu uchwała i od tego czasu w gminie powstało kilka nowych dróg, które po uzgodnieniu z Zarządem Powiatu Garwolińskiego należy zaliczyć do kategorii dróg gminnych. Następnie Wójt Gminy przedstawił drogi, które proponuje się zaliczyć do dróg gminnych publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Gminy Borowie na lata 2010-2020”.

Wójta Gminy poinformował, iż dokument ten określa główne cele polityki rozwojowej Gminy Borowie, które należą do zadań własnych gminy. Strategia ta będzie wykorzystana m.in. do ubiegania się o środki unijne na realizację projektu dotyczącego instalacji kolektorów słonecznych.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 Ad pkt 9. Przewodniczący Rady gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Borowie do projektu p.n. „Energia słoneczna przyszłością gmin Mazowsza”.

Wójt Gminy przedstawiając projekt uchwały wyjaśnił, iż Gmina Borowie zamierza wystąpić o unijne środki finansowe na odnawialne źródła energii, konkretnie na kolektory słoneczne. Już wcześniej ponad 550 osób wyraziło chęć wzięcia udziału w tym projekcie i wypełniło stosowną ankietę. Wniosek będzie składany w partnerstwie z innymi gminami: Gminą Wilga, Miastem i Gminą Pilawa oraz Gminą Sobienie Jeziory.

Pan Dominik Zawadka zwrócił się z pytaniem czy można jeszcze składać wypełnione ankiety na kolektory słoneczne.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż nie będzie już możliwości składania wniosków na kolektory słoneczne natomiast każda osoba składająca wniosek podpisała oświadczenie iż w przypadku rezygnacji z kolektorów słonecznych powinna znaleźć inną osobę na swoje miejsce.

Pan Dominik Zawadka zapytał, czy kolektory słoneczne mogą być tylko montowane na budynkach mieszkalnych czy również będą mogły być montowane na budynkach gospodarczych. Zapytał również czy istnieje możliwość modyfikacji złożonych ankiet.

W odpowiedzi Wójt Gminy oświadczył, iż projekt zakłada montowanie kolektorów słonecznych na domach mieszkalnych do ogrzewania wody użytkowej na cele bytowe. Dodał również, iż są takie budynki mieszkalne budowane przy budynkach gospodarczych co do których nie powinno być przeszkód aby można było uczestniczyć w projekcie. W odpowiedzi na kolejne pytanie Wójt Gminy wyjaśnił, iż dopóki nie zostanie oceniony wniosek przez eksperta dopóty istnieje możliwość naniesienia pewnych zmian w złożonych ankietach.

Pan Ryszard Przybysz zapytał jakie będą zasady płatności za kolektory.

Wójt Gminy wyjaśnił, iż jeśli gmina otrzyma środki finansowe na realizację tego projektu wówczas 85% wszystkich kosztów będzie finansowane z pozyskanych środków, a 15% wszystkich kosztów będzie stanowić wkład własny uczestnika projektu.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

Wójt Gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia, decyzje oraz zawarte umowy.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu.

 

Ad pkt 11. Zapytania i interpelacje oraz sprawy różne.

Głos zabrał Wójt Gminy informując, iż z końcem sierpnia kończy się kadencja Pani Iwony Serzysko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowiu stąd też po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Rady Uczniów, Kuratorium Oświaty została przedłużona na kolejne 5 lat bez postępowania konkursowego. Następnie Wójt Gminy wręczył Akt Powierzenia Pani Iwonie Serzysko.

Wójt Gminy podziękował radnym, sołtysom i wszystkim zgromadzonym za współuczestnictwo w dożynkach.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, iż do 12 września są zobowiązani ustawowo do złożenia oświadczeń majątkowych na zakończenie kadencji.

Więcej spraw i pytań nie zgłoszono.

 

Ad pkt 12. Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział i dyskusje w obradach sesji rady gminy, po czym zamknął XXXVII sesję Rady Gminy.

 Na tym zakończono protokół z XXXVII sesji Rady Gminy. 

 

 

 

 

          Protokolant                  Przewodniczący Rady

 

 mgr Krzysztof Wągrodzki       mgr inż. Albert Baran

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-09-10
Data publikacji:
2010-09-10
Data ostatniej zmiany:
2010-09-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)