Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 27 maja 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.

Zbieranie statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXVIII/2013

 z obrad XXVIII sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się 27 maja 2013 roku

w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu. 

 

Stan Radnych 15, obecnych na sesji 14 Radnych, co stanowi 93% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Szaniawska otworzyła obrady XXVIII sesji Rady, a następnie powitała  Pana Wiesława Gąskę Wójta Gminy, Pana Adama Zboinę Radnego Powiatowego, Radnych Rady Gminy Borowie, kierowników jednostek podległych, sołtysów oraz  wszystkich przybyłych gości.

 Przechodząc do pkt.2 obrad przedstawiła proponowany  porządek  sesji:

1.       Otwarcie XXVIII sesji Rady Gminy.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu „Aktywizacja bezrobotnych w gminie Borowie” w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2013 rok.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2013-2022.

8.    Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.

9.    Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

10.   Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy.

 

Uwag do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy przypominając, iż w dniu  27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze Wybory Samorządowe w Polsce. Stało się to na mocy podjętej w dniu 8 marca 1990 roku przez Sejm ustawy o samorządzie terytorialnym. Wójt Gminy dodał, iż w dniu dzisiejszym przypada 23 rocznica tego wydarzenia, które pozytywnie zmieniło obraz wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Dzięki temu możemy sami współdecydować jakie oczekiwania społeczne są zaspakajane. Niestety coraz mniej środków finansowych trafia do samorządów, a coraz więcej zadań jest przez nie realizowanych. Na zakończenie wystąpienia Wójt Gminy złożył wszystkim gorące życzenia, wszelkiej pomyślności, aby tak jak dotychczas samorządowe zadania w gminie Borowie były realizowane.

 Ad pkt 3. Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z obrad XXVII sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o przegłosowanie sprawy przyjęcia protokołu z XXVII sesji Rady Gminy. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

Ad pkt 4. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury.

Wójt Gminy poinformował, iż w związku z utworzeniem Gminnej Orkiestry Dętej proponuje się nanieść niewielkie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Kultury polegające na wprowadzeniu w §6 ustęp 1 punktu „9. Prowadzenie i organizowanie działalności Gminnej Orkiestry Dętej” i punktu „10. Prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych”.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 Ad pkt 5. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Mariolę Ryniewicz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przedstawienie projektu uchwały w sprawie realizacji projektu pn. „Aktywizacja bezrobotnych w gminie Borowie”.

Pani Mariola Ryniewicz omawiając projekt uchwały poinformowała, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu złożył do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wniosek o dofinansowanie realizacji programu pn. „Aktywizacja bezrobotnych w gminie Borowie”. Projekt ma na celu aktywizację bezrobotnych poprzez udział grupy ośmiu bezrobotnych w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Pani Mariola Ryniewicz dodała, iż bezrobotni biorący udział w programie będą mieli możliwość ukończenia kursu na prawo jazdy kategorii „B”.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pan Adrian Brauła radny z Lalin zapytał czy już zostały wytypowane osoby bezrobotne, które będą brały udział w projekcie.

W odpowiedzi Pani Mariola Ryniewicz poinformowała, iż rekrutacja do udziału w projekcie już się odbyła i jest wytypowanych 8 osób do udziału w projekcie. Dodała również, iż można zgłaszać się na listę rezerwową ponieważ może okazać się iż osoba która ma brać udział w projekcie zrezygnuje.

Więcej pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 6. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Hannę Ośko Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Pani Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2013 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt. 7  Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2013-2022.

Pani Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 8. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami.

Wójt Gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia, decyzje oraz zawarte umowy.

Ad pkt 9. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

Pan Jakub Wiechetek radny z Chromina poprosił o naprawę mostu na rzece Rydnia w Chrominie ponieważ bieżący stan techniczny zagraża bezpieczeństwu poruszających się tam osób.

Pan Leon Zawadka sołtys z Filipówki zapytał czy wiadomo coś na temat wypłaty odszkodowań za uszkodzenia samochodów na drodze krajowej nr 76.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż na dzień dzisiejszy jeszcze nic nie wiadomo. Jeśli będą jakieś ustalenia wówczas mieszkańcy zostaną poinformowani.

Pan Adam Zboina radny powiatowy poinformował, iż w ostatnich dniach w mediach dużo mówi się o złej jakości polskiego mięsa. Następnie zwrócił się do radnych i sołtysów z pytaniem czy z tego powodu nie spotkali się z problemami na przykład ze zbytem zwierząt.

Następnie Wójt Gminy zwrócił się do radnych i sołtysów z miejscowości Głosków, Łopacianka i Chromin o zmobilizowanie właścicieli nieruchomości do podpisania umowy na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.  

 

Ad. pkt. 10. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji rady gminy, po czym zamknęła XXVIII sesję Rady Gminy.

 

Na tym zakończono protokół z XXVIII sesji Rady Gminy.


 

                  Protokolant                         Przewodnicząca Rady Gminy

         Krzysztof Wągrodzki                           Alicja Szaniawska 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2013-06-11
Data publikacji:
2013-06-11
Data ostatniej zmiany:
2013-06-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)