Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XV/62/2015 RADY GMINY BOROWIE z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrażania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borowie”

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA  Nr  XV/62/2015

RADY  GMINY  BOROWIE

z  dnia  11  grudnia  2015  roku

 

w  sprawie  przyjęcia  i  wdrażania  „Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Gminy  Borowie”

 

 

            Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt 6  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym  (t.j.  z  2015  roku  poz. 1515  z  póź.  zm.),  art.18 ust. 1  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  roku  Prawo  ochrony  środowiska ( Dz. U.  z  2013  roku  poz.  1232  z  póź.  zm.);

Rada  Gminy  Borowie  uchwala,  co  następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje „Plan  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Gminy  Borowie”  stanowiący  załącznik  do  niniejszej  uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy.

 

§ 3.

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Podstawą  formalną  opracowania  „Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Gminy  Borowie”  jest  Uchwała  Nr X/44/2015  Rady  Gminy  Borowie  z  dnia  4  sierpnia  2015  roku  w  sprawie  wyrażenia  woli  przystąpienia  do  opracowania  i  wdrożenia  „Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Gminy  Borowie”.

            „Plan  Gospodarki  Niskoemisyjnej   dla  Gminy  Borowie”  jest  dokumentem  strategicznym,,  obejmującym  swoim  zakresem  obszar  terytorialny  Gminy  Borowie.  Opracowanie  planu  jest  zgodne  z  polityką  Polski  i  wynika  z  założeń  Narodowego  Programu  Rozwoju  Gospodarki  Niskoemisyjnej,  przyjętych  przez  Radę   Ministrów    16  sierpnia  2011  roku.  Ponadto  pomoże  w  spełnianiu  obowiązków  nałożonych  na  jednostki  sektora  publicznego  w  zakresie  efektywności    energetycznej  określonych  w  ustawie  z  dnia  15  kwietnia  2011  roku  o  efektywności  energetycznej  (  Dz.  U.   Nr  94  poz. 551  z  póź.  zm.).

Dokument  składa  się  z dwóch  części:

  • inwentaryzacji  emisji  dwutlenku  węgla,  która  opiera  się  na  danych  dotyczących  zużycia  paliw  i  energii  na  terenie  gminy  Borowie ( paliw  opałowych,  paliw  transportowych,  ciepła  systemowego,  energii  elektrycznej,  gazu  sieciowego),
  • planu  działań  na  rzecz  gospodarki  niskoemisyjnej,  w  którym  wskazano  propozycje  działań  przyczyniających  się  do  poprawy  efektywności  energetycznej  gminy  oraz  redukcji  emisji  gazów  cieplarnianych,  a  także  wskazującej    źródła  finansowania  w  ramach  unijnej  perspektywy    budżetowej  2015-2020.

Na  podstawie  art. 46 i 47  ustawy   z  dnia  3  października  2008  roku  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  ( Dz.U. z  2013 r.  poz. 1235  z  póź.  zm.), „Plan  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Gminy  Borowie”,  jako  dokument  o  charakterze  strategicznym  podlega  co  do  zasady  procedurze  strategicznej  oceny  odziaływania  na  środowisko.  Dla  projektu  powyższego  dokumentu,  uzyskano  od  Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie  oraz  Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego  w  Warszawie,  zgodę  na  odstąpienie  od  przeprowadzenia  strategicznej  oceny  oddziaływania  na  środowisko.

            Przyjęcie  Planu  przyczyni  się do  ogólnej  poprawy  stanu  środowiska  na  terenie  gminy Borowie  oraz  będzie  niezbędnym  dokumentem,  umożliwiającym  ubieganie  się  o  zewnętrzne  środki  finansowe  na  realizację  wielu  przedsięwzięć  w  nowej  perspektywie  budżetowej  2015-2020.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2016-01-07
Data publikacji:
2016-01-07
Data ostatniej zmiany:
2016-01-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)