Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXXIV/2013 z obrad XXXIV sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 30 grudnia 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu

Zbieranie statystyk

 P R O T O K Ó Ł nr XXXIV/2013

 

z obrad XXXIV sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się 30 grudnia 2013 roku

w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu

 

Stan radnych 15, obecnych na sesji 15 radnych, co stanowi 100% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Szaniawska otworzyła obrady XXXIV sesji Rady, a następnie powitała Pana Wiesława Gąskę Wójta Gminy, Pana Adama Zboinę Radnego Powiatowego, Radnych Rady Gminy Borowie, kierowników jednostek podległych, sołtysów oraz  wszystkich przybyłych gości.

 

 Przechodząc do pkt.2 obrad Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany  porządek  sesji:

 

1.       Otwarcie XXXIV sesji Rady Gminy.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.       Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2014-2024.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2014 rok.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Gminy Garwolin zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Gminy Garwolin uczęszczającymi do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borowie.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Miasta i Gminy Pilawa zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Miasta i Gminy Pilawa uczęszczającymi do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borowie.

8.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Borowie ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Borowie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Łopaciance oraz prawa własności budynku.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2013-2022.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia zaciągniętej pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie w pożyczkę długoterminową.

14.    Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.

15.    Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

16.    Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.

 

Uwag do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad pkt 3. Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o przegłosowanie sprawy przyjęcia protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad pkt 4. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Hannę Ośko Skarbnika Gminy Borowie o przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2014-2024.

 

Pani Hanna Ośko przedstawiając projekt uchwały poinformowała, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borowie obejmuje lata 2014 – 2024 ponieważ na ten okres planowana jest spłata wszystkich zaciągniętych zobowiązań. Następnie przedstawiła prognozowany wynik finansowy budżetu na kolejne lata oraz przedstawiła część tabelaryczną Wieloletniej Prognozy Finansowej i wykaz przedsięwzięć zawartych w załączniku nr 2.  Następnie odczytała pozytywną opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2014-2024.

Pani Hanna Ośko poinformowała, iż na wniosek Wójta Gminy proponuje się wprowadzić autopoprawkę do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2014 – 2024 w załączniku nr 2 polegających na zmianie limitu wydatków dla przedsięwzięcia p.n. „Opracowanie projektu i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borowiu” o kwotę 563 000,00zł. Po zmianie limit ogółem wynosi 3 437 000,00 zł w tym: w 2014 roku 2 699 000,00 zł i w 2015 roku 738 000,00 zł. Pani Hanna Ośko zaproponowała również aby nadać tytuł załącznika nr 3 do uchwały dla Objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2014 – 2024.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 5. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Hannę Ośko Skarbnika Gminy Borowie o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenie budżetu gminy na rok 2014.

Pani Hanna Ośko na wstępie poinformowała, iż na komisjach rady gminy radni szczegółowo zapoznali się z projektem budżetu gminy na 2014 rok, a następnie przedstawiła projekt uchwały budżetowej na 2014 rok. W dalszej kolejności Pani Hanna Ośko przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok.

Następnie Pani Hanna Ośko poinformowała, iż tak jak w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na wniosek Wójta Gminy proponuje się wprowadzić zmiany do uchwały budżetowej. Zmiany polegać będą na:

1.       zwiększeniu planu wydatków o 482 000,00 zł w ramach środków własnych dla zadania p.n. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie w miejscowościach: Chromin; Łopacianka; Głosków”. Po zmianie plan ogółem wynosi 2 671 810,00 zł.

2.       zwiększeniu planu wydatków o 81 000,00 zł w ramach środków własnych dla zadania p.n.” Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Zielnej w miejscowości Borowie”. Po zmianie plan ogółem wynosi 161 744,00 zł.

3.       Zmniejszeniu planu wydatków o 563 000,00 zł w ramach środków własnych dla zadania p.n. ”Opracowanie projektu i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borowiu”. Plan ogółem po zmianie wynosi 2 699 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zgłoszono.

Następnie poprosiła o głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6.  Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Gminy Garwolin zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Gminy Garwolin uczęszczającymi do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borowie.

 

Wójt Gminy poinformował, iż projekt uchwały dotyczy przejęcia zadania własnego Gminy Garwolin w zakresie opieki przedszkolnej przez Gminę Borowie. W chwili obecnej dzieci z terenu gminy Garwolin uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy Borowie dlatego do zawarcia porozumienia między gminami niezbędne jest podjęcie stosownych uchwał. Wójt Gminy dodał, iż Rada Gminy Garwolin już podjęła stosowną uchwałę.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7.  Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Miasta i Gminy Pilawa zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Miasta i Gminy Pilawa uczęszczającymi do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borowie.

 

Wójt Gminy przedstawiając projekt uchwały wyjaśnił, iż omawiana uchwała jest tożsama z uchwałą omawianą wcześniej. Jedyna zmiana polega na tym, iż Miasto i Gmina Pilawa przekazuje zadanie własne w zakresie opieki przedszkolnej Gminie Borowie.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8.  Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy poinformował, iż proponuje się zmienić §3 uchwały na następujący: „Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Borowie”. Wójt Gminy poinformował, iż w poprzedniej uchwale nie było zapisu mówiącego o możliwości uiszczenia opłaty kartą płatniczą, a coraz więcej osób korzysta z takiej możliwości zapłaty.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9.  Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Borowie ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu.

Wójt Gminy omawiając projekt uchwały poinformował, iż kilka lat temu Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wstąpienie do Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej. Dotychczasowy okres przynależności do Związku pokazuje, iż małe samorządy takie jak Gmina Borowie niewiele osiągają korzyści z przynależności do Związku, a za przynależność do Związku pobierana jest składka w wysokości 50gr od jednego mieszkańca. Dlatego zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Borowie ze Związku Gmin Wiejskich co spowoduje obniżenie kosztów działalności gminy. Wójt Gminy dodał również, iż wiele gmin w ostatnim czasie podjęło uchwały w sprawie wystąpienie ze Związku Gmin Wiejskich.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Borowie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Łopaciance oraz prawa własności budynku.

Wójt Gmin przedstawiając projekt uchwały wyjaśnił, iż dotyczy on nabycia na rzecz Gminy Borowie prawa wieczystego użytkowania działki nr 117/1 o pow. 0,42ha oraz znajdującego się tam budynku. W chwili obecnej własność budynku oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu posiada Ochotnicza Straż Pożarna w Łopaciance natomiast grunt jest własnością Gminy Borowie. Wójt Gminy poinformował, iż podczas zebrania OSP w Łopaciance zaproponował aby gmina przejęła majątek strażnicy z uwagi na jej znikomą działalność. Następnie będą podjęte działania w celu likwidacji OSP w Łopaciance. W zamian za przejęcie majątku straży, Gmina Borowie wyremontuje budynek OSP i utworzy w nim świetlicę wiejską. W ostatnim czasie odbyło się Walne Zebranie członków OSP w Łopaciance na którym podjęto uchwałę w sprawie przeniesienia praw własności budynku OSP na rzecz gminy Borowie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Hannę Ośko Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Pani Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2013 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt. 12 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2013-2022.

Pani Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt. 13 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przekształcenia zaciągniętej pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie w pożyczkę długoterminową.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż zaciągnięta pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 216 489,45zł była przeznaczona na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Remont i przebudowa nieużytkowanego kościoła w Borowiu etap I”. Pożyczka ta miała być spłacona jednorazowo po przedłożeniu wniosku o płatność z PROW w 2013 roku. Wniosek miał być przedłożony w terminie od dnia 1 października do 31 października 2013r. Na wniosek Gminy Borowie wydłużono termin przedłożenia wniosku do 30 listopada 2013 roku. Z uwagi na trwające zbyt długo procedury rozliczeniowe dotacja nie wpłynie do budżetu gminy w 2013 roku i nie nastąpi spłata przedmiotowej pożyczki, w wyniku czego konieczne jest jej przekształcenie na pożyczkę długoterminową.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

Wójt Gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia oraz zawarte umowy.  

W dalszej kolejności Wójt Gminy przedstawił informację z działalności Urzędu Gminy za 2013 rok przedkładając inwestycje realizowane przez samorząd gminy oraz dane statystyczne z działalności Urzędu Gminy. 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 15. Zapytania interpelacje oraz sprawy różne.

Pan Tadeusz Baran przedstawiciel Izby Rolniczej z terenu Gminy Borowie podziękował władzom gminy za załatwianie spraw w 2013 roku w postaci interwencji w PKP dot. wycinki krzaków na przejazdach kolejowych i przy torach, dofinansowania remontu strażnicy w Jaźwinach. Pan Tadeusz Baran zwrócił się ponownie o postawienie trzech lamp oświetlenia ulicznego na odcinku drogi powiatowej między Borowiem, a Jaźwinami w okolicach cmentarza parafialnego. Zwrócił się również do Pana Adama Zboiny radnego powiatowego o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych w sprawie obniżenie poboczy na odcinku drogi powiatowej między Borowiem a Jaźwinami. Ponieważ podczas opadów deszczu woda nie ma odpływu i stoi na asfalcie co zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym oraz powoduje niszczenie drogi.

Następnie głos zabrał Pan Adam Zboina radny powiatowy przedstawiając sprawozdanie z realizacji zadań powiatowych w 2013 roku.

Pani Alicja Szaniawska zapytała Pana Adama Zboinę, co dzieje się z radiowozem Policyjnym, którego zakup był współfinansowany przez Gminę Borowie.

Pan Adam Zboina wyjaśnił, iż nie posiada żadnych informacji w tej sprawie jednak przy najbliższej okazji na komisji bezpieczeństwa zwróci się z takim zapytaniem.

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2013 rok omawiając tematykę podejmowanych uchwał w 2013 roku. Przedstawiła również frekwencję na posiedzeniach Rady Gminy oraz na poszczególnych komisjach Rady Gminy.

Na zakończenie Wójt Gminy, złożył wszystkim życzenia zdrowia, pomyślności i samych sukcesów w 2014 roku.

 

Ad. pkt. 16. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji Rady Gminy, po czym zamknęła XXXIV sesji Rady Gminy.

 

Na tym zakończono protokół z XXXIV sesji Rady Gminy.

 

  

          Protokolant                                       Przewodnicząca Rady Gminy

   Krzysztof Wągrodzki                                         Alicja Szaniawska 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2014-02-18
Data publikacji:
2014-02-18
Data ostatniej zmiany:
2014-02-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)