Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXVII/2009 z obrad XXVII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się dnia 22 września 2009 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu.

Zbieranie statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXVII/2009

 

z obrad XXVII sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się dnia 22 września 2009 roku

w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu.

 

 Stan Radnych 15, obecnych na sesji 14 Radnych, co stanowi 93% składu Rady oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Albert Baran otworzył obrady XXVII sesji Rady, powitał  obecnych.

 Przechodząc do pkt.2 obrad przedstawił proponowany  porządek  sesji:

 

1.      Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy.

4.   Przyjęcie protokołu z XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2009 rok.

6.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

8.  Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za I półrocze 2009 roku

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Publicznemu Przedszkolu  w Głoskowie.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury
w Borowiu.

12.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

13.  Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy różne.

14.  Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Głos zabrał Wójt Gminy prosząc o zmianę kolejności rozpatrywania punktów dotyczących finansów gminy Borowie, ponieważ podejmowane  uchwały wiążą się ze sobą. Wójt Gminy zaproponował aby obecny pkt. 5 zmienić na pkt 8, pkt 6 zmienić na pkt 7, pkt 7 zmienić na 6 oraz pkt 8 zmienić na pkt 5.

Więcej uwag nie zgłoszono. Po czym odbyło się głosowanie nad zaproponowanym porządkiem obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i brzmi następująco:

1.      Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy.

4.      Przyjęcie protokołu z XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

5.      Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za I półrocze 2009 roku.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

7.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2009 rok.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Publicznemu Przedszkolu
w Głoskowie.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury
w Borowiu.

12.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

13.  Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy różne.

14.  Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Gminy.

                      
            Ad pkt 3. Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem o uwagi do protokołu z XXV sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosił o przegłosowanie sprawy przyjęcia protokołu z XXV sesji Rady Gminy. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
                               
          Ad pkt 4. Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem o uwagi do protokołu z XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosił o przegłosowanie sprawy przyjęcia protokołu z XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad pkt 5. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnika Gminy Borowie Panią Hannę Ośko o przedstawienie informacji z wykonania budżetu Gminy Borowie za I półrocze 2009 roku.

Pani Hanna Ośko przedstawiła informację opisową z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku, a następnie zapoznała z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borowie za I półrocze 2009 roku.

Przewodniczący poprosił o pytania i uwagi do przedstawionej informacji.

Pytań i uwag nie stwierdzono. Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za I półrocze 2009 roku stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6. Przewodniczący Rady Gminy Pan Albert Baran poprosił Wójta Gminy Pana Wiesława Gąskę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Wójt Gminy oświadczył, iż z przedstawionej wcześniej informacji z wykonania budżetu gminy Borowie za I półrocze 2009 roku wynika że zaawansowanie inwestycyjne w gminie jest bardzo duże a wykonanie dochodów nie jest zadowalające. Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 800 000 zł została wykonana w I półroczu w wysokości 161 214zł. Taka sytuacja obrazuje, że budżet nie będzie wykonany tak jak zakładano i jest to spowodowane tym że Budżet Państwa nie przekazuje dotacji w takiej wysokości jak sam zaplanował głównie z udziału w podatkach PIT. Mniejsze jest również wykonanie w dochodach z podatków tzw. „naszych”. To wszystko powoduje, że na koniec roku zabraknie około 1,5mln na sfinansowanie zadań. Dlatego też proponuje się podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych, które są tańsze niż kredyt komercyjny w banku oraz umożliwiają rozłożenie spłaty w racjonalnych okresie czasu. Proponuje się aby pierwszy wykup obligacji odbył się w marcu 2011 roku w kwocie 150 000 zł. W chwili obecnej gmina posiada zadłużenie
w granicach 21% w stosunku do dochodów budżetowych, wyemitowanie obligacji komunalnych spowoduje wzrost tego zadłużenia o 10% procent co jednakże nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnej granicy zadłużenia gminy, które wynosi 60%. Środki finansowe z emisji obligacji będą wykorzystane na spłatę pożyczki w WFOŚiGW, wykup wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych oraz większość tych środków zostanie wykorzystana na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg gminnych.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7. Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej.

Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy mówiąc, iż z chwilą utworzenia Publicznego Przedszkola w Głoskowie należy utworzyć rachunek dochodów własnych dla tej instytucji. Utworzenie rachunku dochodów własnych jest niezbędny do przyjmowania wpłat na żywienie dzieci w przedszkolu.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2009 rok.

Pani Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9. Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.

Wójt Gminy przedstawiając projekt uchwały wyjaśnił, iż Statut Gminy Borowie był wielokrotnie nowelizowany dlatego też jest propozycja powołania Komisji Statutowej do opracowania nowego Statutu Gminy Borowie. Statut Gminy Borowie jest wielokrotnie w ciągu roku kserowany i dodawany jako załącznik do wniosków unijnych. Statut powinien być krótki i odzwierciedlać najnowsze przepisy prawa. Wójt Gminy dodał, iż komisję statutową wybiera się z pośród członków Rady Gminy oraz poprosił aby Sekretarzem Komisji została Pani Marta Serzysko Sekretarz Gminy Borowie, która będzie czuwała nad zgodnością Statutu z przepisami prawa. Na zakończenie Wójt Gminy wyjaśnił, iż Komisja Statutowa powinna składać się co najmniej z 3 osób.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Statutowej.

Pani Alicja Szaniawska zgłosiła kandydaturę Pani Marzeny Nowak.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Panią Marzenę Nowak czy wyraża zgodę na kandydowanie do Komisji Statutowej.

Pani Marzena Nowak wyraziła zgodę.

Pan Stanisław Michna zgłosił następujących kandydatów: Pana Jacka Bogusza, Pana Andrzeja Rosińskiego oraz Pana Ryszarda Przybysza.

Pan Ryszard Przybysz zgłosił kandydaturę Pana Stanisława Michny.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem do Pana Jacka Bogusza, Pana Andrzeja Rosińskiego, Pana Ryszarda Przybysza i Pana Stanisława Michny czy wyrażają zgodę na kandydowanie do Komisji Statutowej.

Pan Jacek Bogusz oraz Pan Andrzej Rosiński wyrazili zgodę na kandydowanie natomiast Pan Ryszard Przybysz i Pan Stanisław Michna nie wyrazili zgody na kandydowanie.

Pani Alicja Szaniawska zgłosiła Pana Dominika Zawadkę do Komisji Statutowej.

Pan Dominik Zawadka nie wyraził zgody na kandydowanie do Komisji.

Więcej kandydatów nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy przeczytał treść projektu uchwały w sprawie Powołania Komisji Statutowej, poczym poprosił o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 10. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Dyrektora Zespołu Szkół w Głoskowie Panią Jolantę Maszkiewicz o przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Publicznemu Przedszkolu w Borowiu.

Pani Jolanta Maszkiewicz przedstawiając Statut Publicznego Przedszkola w Głoskowie wyjaśniła, iż został on opracowany na podstawie ramowego statutu publicznego przedszkola, który jest załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz ustawy o systemie oświaty. Następnie Pani Jolanta Maszkiewicz przedstawiła treść Statutu Publicznego Przedszkola w Głoskowie.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do przedstawionego Statutu.

Pan Krzysztof Osiak zwrócił się z pytaniem do Pani Jolanty Maszkiewicz, czy w związku z nowymi obowiązkami w Zespole Szkół w Głoskowie uległy zmianie pobory dyrektora szkoły.

Pani Jolanta Maszkiewicz wyjaśniła, iż jeszcze obowiązują stare stawki wynagrodzeń dlatego nie wie czy wynagrodzenie dyrektora szkoły ulegnie zmianie.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy informując, iż od 1 września 2009 roku wszystkie wynagrodzenia nauczycieli uległy zmianie, gdyż zaczęła obowiązywać ustawowa podwyżka dla nauczycieli. Natomiast utworzenie Publicznego Przedszkola w Głoskowie nie ma wpływu na wynagrodzenie dyrektora szkoły, gdyż naliczane jest na podstawie prawa oświatowego i karty nauczyciela, a nie kodeksu pracy. 

Pytań nie zadano. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Borowiu.

Wójt Gminy oznajmił, iż Komisja Statutowa naniosła zmiany w Statucie, które nie są naniesione w materiałach na sesję przekazanym radnym. Następnie Wójt Gminy omówił projekt statutu oraz przedstawił zmiany naniesione przez Komisję Statutową. W Rozdziale I, § 2 dodano punkt. 4 w brzmieniu „Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).” W § 3 punkcie 3 w podpunkcie 2 po słowach: „Gminna Biblioteka Publiczna” dodano: „im. Waltera Nurzyńskiego”. W Rozdziale II, § 6 punkcie II dodano następujące podpunkty:
„9. Organizowanie spotkań czytelników z autorami. 10. Umożliwienie korzystania z Internetu.  W Rozdziale V zmieniono § 13 na „1. Ośrodek używa pieczątki podłużnej o treści: „Gminny Ośrodek Kultury 08-412 Borowie ul. Garwolińska 19”  2. Gminna Biblioteka Publiczna używa pieczątki podłużnej z napisem „Gminny Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna  im. Waltera Nurzyńskiego w Borowiu 08 – 412 Borowie,  ul. Garwolińska 19, oraz pieczęci okrągłej o treści „Gminna Biblioteka Publiczna im. Waltera Nurzyńskiego w Borowiu”. Zmieniono również w Rozdziale V § 14, który uzyskuje następujące brzmienie: „Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do przedstawionego Statutu.

Pytań nie zadano. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

Wójt Gminy omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia, decyzje oraz podpisane umowy.

Do przedstawionego sprawozdania uwag i pytań nie zgłoszono. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu.

 

Ad pkt 13. Zapytania i interpelacje oraz sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił członków Komisji Statutowej o ukonstytuowanie się, a następnie zarządził 5 minutową przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad Pani Marzena Nowak ogłosiła skład Komisji Statutowej. Przewodniczącym Komisji została Pani Marta Serzysko, Sekretarzem Pani Marzena Nowak zaś Członkami zostali Pan Jacek Bogusz i Pan Andrzej Rosiński.

Następnie głos zabrała Pani Katarzyna Kot dziękując Wójtowi Gminy oraz Radzie Gminy za wykonanie ogrodzenia wokół placu szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Iwowem.

Pan Krzysztof Osiak podziękował Wójtowi Gminy za modernizację drogi gminnej w Słupie Pierwszym oraz poprosił o wykonanie podobnej nawierzchni na drodze gminnej w Słupie Drugim.

Pan Andrzej Rosiński zwrócił uwagę, aby podczas remontu drogi gminnej w Chrominie nie zmniejszać wysokości przejazdu pod wiaduktem kolejowym, gdyż uniemożliwi to przejazd kombajnom zbożowym.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż problem ten został już zgłoszony i będzie rozwiązany poprzez obniżenie terenu.

Pan Stanisław Michna powiedział, że zgłaszał do Urzędu Gminy poprawienie drogi gminnej gruntowej w Głoskowie i do tej pory nic w tej sprawie nie zostało zrobione.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż droga nie została poprawiona z braku środków finansowych.      

 

Ad pkt 14. Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział i dyskusję   w obradach sesji rady gminy, po czym zamknął XXVII sesję Rady Gminy.

 Na tym zakończono protokół z XXVII sesji Rady Gminy. 

 

 

 

 

      Protokolant                           Przewodniczący Rady

 

mgr Krzysztof Wągrodzki            mgr inż. Albert Baran

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2009-10-09
Data publikacji:
2009-10-09
Data ostatniej zmiany:
2009-10-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)