Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr V/2007 z obrad V sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się dnia 27 marca 2007 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu.

Zbieranie statystyk

P R O T O K Ó Ł nr V/2007

 

z obrad V sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się dnia 27 marca 2007 roku

w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu.

 

 Stan Radnych 15, obecnych na sesji 15 Radnych, co stanowi 100% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Albert Baran otworzył obrady V sesji Rady, powitał  obecnych.

 Przechodząc do pkt.2 obrad przedstawił proponowany  porządek  sesji:

 

1.      Otwarcie obrad V sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2007 rok.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum w Borowiu do Zespołu Oświatowego w Borowiu.

6.      Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Borowie za rok 2006.

7.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

8.      Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy różne.

9.      Zamknięcie obrad V sesji  Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował zgromadzonych, iż wpłynął wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad V sesji Rady Gminy    „Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Borowie i Sekretarza Gminy Borowie o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego i o skutku niedopełnienia tego obowiązku.”

Kierownik Posterunku Policji w Borowiu Pan Dariusz Soćko poprosił o przesunięcie na początek sesji punktu 6 „Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Borowie za rok 2006.”

Przewodniczący Rady Gminy przychylił się do wniosku Pana Dariusza Soćko.

Więcej uwag nie zgłoszono. Po czym odbyło się głosowanie nad przedstawionym porządkiem obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i brzmi następująco:

1.      Otwarcie obrad V sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy.

4.      Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Borowie za rok 2006.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2007 rok.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie włączenia, Publicznego Gimnazjum w Borowiu do Zespołu Oświatowego w Borowiu.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Borowie
i Sekretarza Gminy Borowie o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego i o skutku niedopełnienia tego obowiązku.

8.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

9.      Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy różne.

10.  Zamknięcie obrad V sesji  Rady Gminy.

Ad pkt 3. Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem o uwagi do protokołu
z IV sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosił o przegłosowanie sprawy przyjęcia protokołu z IV sesji Rady Gminy. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad pkt 4. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Pana Dariusza Soćko
o przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Borowie za rok 2006.

Pan Dariusz Soćko przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Borowie za rok 2006, którego kserokopia stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do przedstawionej informacji.

Pan Dominik Zawadka radny z Filipówki zapytał czy zgłaszano Policji pobicia na dyskotece „CASABLANCA” w Borowiu.

Pan Dariusz Soćko wyjaśnił, iż pobicia były zgłaszane ale wszystkie postępowania zostały umorzone, ponieważ poszkodowani wycofywali zwoje wnioski. Pan Kierownik Posterunku dodał również, iż Policja nie może interweniować na terenie dyskoteki ponieważ teren jest ogrodzony i nie ma takich uprawnień.

Pan Dominik Zawadka wyraził opinię, iż należy w jakiś sposób zmusić właściciela dyskoteki do zwiększenia bezpieczeństwa ponieważ ochrona dyskoteki nie ma prawa bić uczestników dyskoteki.

Wójt Gminy oświadczył, iż odbył spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji na którym wspólnie doszli do przekonania, że dyskoteka w Borowiu jest bardzo niebezpieczna ze względu na pracowników dyskoteki i ich interwencje. Ustawa o Policji jasno mówi, że tylko Policja ma prawo do używania pałek i siły przymusu, a zatrudnieni pracownicy ochrony mogą jedynie przeciwdziałać sytuacją powodującym „bójki”, a w przypadku gdyby doszło do bijatyk to mają jedynie prawo zatrzymać i obezwładnić uczestników „bójki”, następnie przekazać ich Policji.

Wójt Gminy wspólnie z Powiatowym Komendantem Policji uzgodnili, iż Powiatowa Komenda Policji wyśle do Urzędu Gmin Borowie pismo o przejawach brutalności i zdarzeniach zaistniałych podczas dyskotek w Borowiu. Dodatkowo zostanie założona specjalna teczka tylko na zajścia i interwencje w dyskotece w Borowiu. Z wydanej koncesji na prowadzenie dyskoteki wynika, iż właściciel zatrudnia 10 ochroniarzy z firmy „Muszkieter” z Garwolina. Natomiast kontrole wykazały, iż tych ochroniarzy w ogóle nie ma, bądź jest ich tylko 2. Wójt Gminy oświadczył, iż na podstawie pisma z Powiatowej Komendy Policji o przejawach brutalności na dyskotece w Borowiu, zwróci się do właściciela dyskoteki z zaleceniami aby ochrona była zgodna z umową załączoną do wniosku o wydanie koncesji oraz zostanie wystosowane polecenie w krótkim czasie doświetlenia terenu wokół dyskoteki oraz założenie kamer monitorujących.

Wójt Gminy dodał również, iż w niedługim czasie koncesja na prowadzenie działalności dyskoteki wygasa i jeśli właściciel nie dostosuje się do zaleceń, koncesja może zostać nie udzielona.  

Więcej uwag nie wniesiono.

Ad pkt 5. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Krystynę Duda – Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie
na 2007 rok.

Pani Krystyna Duda przedstawiła projekt uchwały.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy mówiąc iż otrzymał pismo od Ministra Finansów
o dostosowaniu budżetu gminy do istniejących planów budżetu państwa. Wczesne uchwalenie budżetu niesie ze sobą m.in. takie sytuacje, że w przypadku ostatecznego zmniejszenia subwencji trzeba również zmniejszyć dochody budżetu gminy, a co za tym idzie również wydatki. Wójt Gminy uspokoił radnych, iż w ciągu roku te środki finansowe zostaną uzupełnione środkami pochodzącymi z różnych grantów oraz programów UE i nie ma zagrożenia niewykonania zaplanowanych zadań w budżecie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pan Jacek Bogusz Radny z Głoskowa zapytał, czy inwestycja polegająca na budowie sali gimnastycznej przy szkole w Głoskowie nie jest zagrożona.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż ta inwestycja będzie realizowana, być może iż  czas realizacja tej inwestycji zostanie wydłużony do 3 lata.

Pani Alicja Szaniawska Radna z Iwowego poprosiła Wójta Gminy o wyjaśnienie czy klasy liczące po 16-18 osób w Gimnazjum i szkole podstawowej będą łączone.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż takie klasy będą łączone ponieważ spowoduje to zmniejszenie liczby klas i co z tym się wiąże obniżenie kosztów funkcjonowania szkół.
Wójt Gminy dodał również, iż dyrektorzy szkół dostaną polecenie przestrzegania obwodów zgodnie z zapisem w uchwale.

Więcej pytań nie zadano.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o głosowanie nad przyjęciem uchwały.
14 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 1 osoba wstrzymała się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum w Borowiu do Zespołu Oświatowego.

Wójt Gminy omawiając uchwałę, wyjaśnił iż połączenie placówek oświatowych
w Borowiu zmniejszy wydatki finansowe oraz polepszy organizację pracy. Argumentem przemawiającym za połączeniem szkół jest fakt rozbudowy budynku Publicznego Gimnazjum oraz budowy hali sportowej. Jest również pozytywna opinia Kuratorium Oświaty co do połączenia szkół, są pozytywne opinie Rad Pedagogicznych Zespołu Oświatowego oraz Publicznego Gimnazjum.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie stwierdzono. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił treść uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Borowie i Sekretarza Gminy Borowie o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego i o skutku niedopełnienia tego obowiązku.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie stwierdzono. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8. Przewodniczący Rady Gminy  poprosił Wójta Gminy o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami.

Wójt Gminy omawiając sprawozdanie oznajmił, iż wydał dwa zarządzenia:


- zarządzenie Nr 12 / 2007 Wójta Gminy Borowie z dnia 03 marca 2007 roku
w sprawie nabycia nieodpłatnie gruntów na przedłużenie ulicy Miłej
w Borowiu.

- zarządzenie Nr 13 / 2007 Wójta Gminy Borowie z dnia 12 marca 2007 roku
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowie za 2006 rok.

oraz podpisał następujące umowy:

- Umowa Nr 8/2007 zawarta w dniu 01.03.2007r. na konserwację oświetlenia drogowego na obszarze administracyjnym Gminy Borowie z wyjątkiem wsi Iwowe i Laliny.

- Umowa Nr 9/2007 zawarta w dniu 05.03.2007r. na prowadzenie całodobowego zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Borowie, w zakresie odśnieżania zimowego.

- Umowa Nr 10/2007 zawarta w dniu 05.03.2007r. na prowadzenie całodobowego zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Borowie, w zakresie odśnieżania zimowego.

Wójt Gminy omawiając sprawozdanie z działalności oświadczył, iż bierze udział
w „Trójkach Giertychowskich”, które przeprowadzają wizytacje w szkołach i mają na celu sprawdzenie bezpieczeństwa uczniów w szkołach. Wizytacja odbyła się już w Zespole Szkół
w Głoskowie, Publicznym Gimnazjum w Borowiu oraz Publicznej Szkole Podstawowej
w Iwowem i przebiegły bez większych uwag. Odbyła się Rada Społeczna SP ZOZ, na której został przyjęty plan finansowy na rok 2007 oraz odbyło się zatwierdzenie planu wykonania za 2006 rok.

Do przedstawionego sprawozdania uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Ad pkt 9. Zapytania i interpelacje oraz sprawy różne.

Pan Sławomir Wielgosz Radny ze wsi Gózd zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy, kiedy jest planowany remont świetlicy wiejskiej w Goździe?

W odpowiedzi Wójt Gminy oznajmił, iż jest początek roku i na dzień dzisiejszy nie można jeszcze stwierdzić kiedy będzie rozpoczęty remont. W najbliższym czasie ta sprawa zostanie wyjaśniona.

Pan Sławomir Wielgosz poprosił o porównanie gminnej drogi w Goździe.

Wójt Gminy oświadczyć, iż zostanie wysłana równiarka i droga zostanie poprawiona.

W dalszej części dyskusji Wójt Gminy oznajmił, iż wpłynęła skarga od Państwa Krystyny i Stanisława Piekarskich z Generałowa na działalność Urzędu Gminy, która powinna zostać rozpatrzona przez Radę Gminy. Omawiając treść skargi, Wójt Gminy powiedział,
iż dotyczy ona dwóch samorządów Gminy Latowiczu oraz Gminy Borowie. Państwo Piekarscy skarżą się na podstępne działanie Gminy Borowie w sprawie oderwania od ich rodzinnego gospodarstwa gruntów o powierzchni 2,41 ha, jak również podstępne zwiększanie podatku leśnego. Jeśli chodzi o pierwszy zarzut to z dokumentacji zgromadzonej w Urzędzie Gminy Borowie wynika, że właścicielem gruntów o powierzchni 2.41 ha jest Pani Danuta Szczepaniak, która nabyła powyższe grunty na podstawie Aktu Notarialnego
Nr 1308/92 z dnia 27.08.1992r od Piekarskiej Stefanii, oznaczonych w księdze wieczystej
Nr 36210. Zaś wielkość stawek podatku leśnego w Gminie Borowie ustala Rada Gminy
i obowiązują wszystkich podatników będących w posiadaniu lasów na terenie Gminy Borowie.

Wójt Gminy zawnioskował aby uznać skargę za bezzasadną.

W dalszej części dyskusji głos zabrał Pan Krzysztof Osiak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej mówiąc, że na posiedzeniu dnia 7 marca 2007 roku członkowie Komisji Rewizyjnej zajmowali się skargą Państwa Piekarskich i jednogłośnie została uznana skargę za bezzasadną.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o głosowania nad uznaniem skargi Państwa Piekarskich za bezzasadną.

Rada Gminy jednogłośnie stwierdziła, iż skarga Państwa Piekarskich jest bezzasadna.

Następnie głos zabrała Pani Ewa Wielgosz – Sołtys Wsi Słup Pierwszy pytając czy będą dopłaty na obszarach o niekorzystnych warunkach na terenie Gminy.

W odpowiedzi Wójt Gminy oświadczył, iż w chwili obecnej cztery wsi zostały zakwalifikowane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania są to: Słup Pierwszy, Słup Drugi, Jaźwiny i Nowa Brzuza. Po ukazaniu się Rozporządzenie Rady Ministrów z ogłoszonym zasięgiem terytorialnym ONW rolnicy będą mogli starać się o unijne dopłaty na ONW.

Pan Andrzej Rosiński – Radny ze wsi Chromin poprosił o wyregulowanie czasu świecenia oświetlenia ulicznego w Chrominie.

W odpowiedzi Wójt Gminy oświadczył, iż sprawa ta zostanie zgłoszona do konserwatora oświetlenia ulicznego.

Pan Stanisław Michna – Radny ze wsi Głosków zapytał czy jest możliwość umieszczenia dodatkowych pojemników na śmieci we wsi Głosków. Dodał również,
iż pojemniki mogły by się znajdować na posesji Pana Szulca, który wyraził zgodę na takie usytuowanie pojemników.

W odpowiedzi Wójt Gminy oznajmił, iż informacja ta zostanie przekazana firmie zbierającej odpady stałe na terenie Gminy Borowie i pojemniki zostaną ustawione.

Pani Alicja Szaniawska poprosiła o wyrównanie drogi gminnej z Iwowego do Jamielnego oraz o poprawienie drogi przy przystanku autobusowym PKS.

Pan Andrzej Rosiński zapytał czy będzie remontowany w tym roku most w Chrominie na rzece Rydnia.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż jeśli uda się pozyskać w tym roku środki
na ten cel, wówczas most zostanie wyremontowany.

 

Więcej pytań nie zgłoszono.

 

Ad pkt 10. Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział i dyskusje
w obradach sesji rady gminy, po czym zamknął V sesję Rady Gminy.

 Na tym zakończono protokół z V sesji Rady Gminy. 

 

 

 

 

 

          Protokolant                                                         Przewodniczący Rady

 

 

 mgr Krzysztof Wągrodzki                                             inż. Albert Baran

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
mgr Krzysztof Wągrodzki
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki
Data wytworzenia:
2007-04-27
Data publikacji:
2007-04-27
Data ostatniej zmiany:
2007-05-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)