Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXXI/2010 z obrad XXXI sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się dnia 05 marca 2010 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu.

Zbieranie statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXXI/2010

z obrad XXXI sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się dnia 05 marca 2010 roku

w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu.

 

 

Stan Radnych 15, obecnych na sesji 15 Radnych, co stanowi 100% składu Rady, co oznacza, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Albert Baran otworzył obrady XXXI sesji Rady, powitał  obecnych.

Przechodząc do pkt. 2 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek sesji:

1.      Otwarcie obrad XXXI sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Borowie.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Borowie oraz jednostkom organizacyjnym Gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok.

8.      Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

9.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

10.  Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy różne.

11.  Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż wpłynął od Wójta Gminy wniosek o wprowadzenie do porządku obrad następującego punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o udzielenie Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej przy modernizacji drogi powiatowej”.

 

Więcej uwag nie zgłoszono, w wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i brzmi następująco:

 

1.      Otwarcie obrad XXXI sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Borowie.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Borowie oraz jednostkom organizacyjnym Gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o udzielenie Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej przy modernizacji drogi powiatowej.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok.

9.      Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

10.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

11.  Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy różne.

12.  Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy.

Ad pkt 3. Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem o uwagi do protokołu z XXX sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosił Radnych o głosowanie nad przyjęciem protokołu. Protokół z XXX sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.

Ad pkt 4. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Pana Krzysztofa Osiaka Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010.

Pan Krzysztof Osiak przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do przedstawionego planu pracy.

Pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośni i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 5. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Borowie.

Wójt Gminy poinformował, iż projekt uchwały został przygotowany przez Komisję Statutową, a następnie został przedstawiony prawnikom nadzoru prawnego, którzy przeanalizowali statut i zakwestionowali niektóre zapisy jako niezgodne z prawem. Wójt Gminy oznajmił, iż nowy statut w znacznym stopniu różni się od dotychczasowego, nie zawiera zapisów prawnych, które są regulowane przepisami odrębnymi. Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad techniki uchwałodawczej określa, iż Statut Gminy nie może zawierać zapisów, które reguluje już ustawa bądź zarządzenie. Statut powinien rozstrzygać tylko te kwestie które nie są regulowane przepisami prawa. Następnie Wójt Gminy przedstawił szczegółowo treść projektu Statutu Gminy Borowie.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Borowie.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10 minutową przerwę.

 

Ad pkt 6. Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy
o przedstawienie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Borowie oraz jednostkom organizacyjnym Gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

Na wstępie Wójt Gminy poinformował, iż od dnia 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych uchwalona 27 sierpnia 2009 roku. Z ustawy tej wynika, iż każdy samorząd powinien posiadać uchwałę dotyczącą zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, które nie są objęte Ordynacją podatkową. Następnie Wójt Gminy przedstawił treść projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Borowie oraz jednostkom organizacyjnym Gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o udzielenie Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej przy modernizacji drogi powiatowej.

Wójt Gminy przedstawiając projekt uchwały oświadczył, iż na wcześniejszych sesjach informował radnych o możliwości zaistnienia takiej sytuacji w której Gmina Borowie będzie współfinansować modernizację drogi powiatowej Nr 1301 W Stara Prawda – Jamielne – Iwowe  na odcinku o długości około 1000mb. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Powiatu Garwolińskiego i bardzo zły stan techniczny drogi zasadne jest udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Borowie.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pan Krzysztof Osiak radny z Słupa Pierwszego zapytał czy będzie modernizowana droga powiatowa do Woli Miastkowskiej.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż zadanie polegające na modernizacji tej drogi powiatowej jest ujęte w budżecie Powiatu i będzie realizowane.

Pan Jacek Bogusz radny z Głoskowa zapytał o możliwość modernizacji drogi powiatowej do Łętowa.

Następnie głos zabrała Pani Alicja Szaniawska radna z Iwowego objaśniając, iż część drogi powiatowej w Iwowem jest utwardzona tylko żużlem oraz dodała, że jest to najgorsza droga w całej Gminie Borowie, która przebiega przez wiś.

Głos zabrał Przewodniczący Rady oznajmiając, iż Starostwo Powiatowe w Garwolinie w latach ubiegłych przeznaczyło dużo środków na modernizację mostu na rzece Wilga na drodze powiatowej do Łętowa. Dlatego też mieszkańcy wsi Łętów muszą zaczekać na modernizację tego odcinaka drogi. Drogi powiatowe należy sukcesywnie modernizować z uwagi na ograniczone fundusze Starostwa Powiatowego.

Więcej pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o udzielenie Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej przy modernizacji drogi powiatowej.

Za przyjęciem uchwały zagłosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8. Przewodniczący poprosił Skarbnika Gminy Panią Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok.

Pani Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały.

Przewodniczący poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok.

Pytań i uwag nie wniesiono. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt  9. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych  stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Wójt Gminy na wstępie poinformował, iż art. 30  ust. 3 Karty Nauczyciela określa procentową wysokość wynagrodzenia dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Każdy nauczyciel zatrudniony w szkole powinien otrzymać średnie wynagrodzenie. W skutek tego przepisu gmina wypłaciła wyrównanie nauczycielom w łącznej wysokości 97 815,26 zł. Następnie Wójt Gminy przedstawił szczegółowo sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, którego kserokopia stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

Wójt Gminy szeroko omówił sprawozdanie z działalności między sesjami przedkładając wydane Zarządzenia, Decyzje oraz podpisane umowy.

Do przedstawionego sprawozdania uwag i pytań nie zgłoszono. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu.

 

Ad pkt 11. Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy różne.

Pan Sławomir Wielgosz poprosił o poprawienie nawierzchni drogi w Jaźwinach na odcinku do torów.

W odpowiedzi Wójt Gmin oznajmił, iż sprawa ta zostanie zgłoszona do Powiatowego Zarządu dróg w Garwolinie.

Pan Tadeusz Baranek zapytał, czy jest możliwa pomoc finansowa Urzędu Gminy na utylizację azbestu w związku ze zniszczonymi dachami przez obfite opady śniegu.

Wójt Gminy wyjaśnił, iż jest możliwość ubiegania się o pomoc przy zdejmowaniu i utylizacji azbestu. Gmina Borowie w tym roku realizuje program utylizacji azbestu i na ten cel otrzymała dotację w kwocie do 50 tys. złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Pan Jacek Bogusz zwrócił się o naprawę chodnika w Głoskowie.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż w tej sprawie rozmawiał z Panem Stefanem Mazurkiem Dyrektorem GDDKIA Oddział w Warszawie Rejon w Garwolinie i wkrótce chodnik zostanie naprawiony.

Pan Stanisław Michna poprosił o wyrównanie gminnej drogi koło cegielni w Głoskowie.

Następnie Wójt Gminy przedstawił pismo Komendanta Powiatowego Policji w sprawie wydania opinii na temat przejęcia przez Gminę Borowie nieruchomości – Posterunku Policji w Borowiu oraz ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem budynku.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do przedstawionego pisma.

Pytań nie zadano..

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii w sprawie przejęcia przez Gminę Borowie nieruchomości stanowiącej Posterunek Policji w Borowiu.

W wyniku głosowania radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali pismo Komendanta Powiatowego Policji.

Więcej wniosków w sprawach różnych nie wniesiono.

Ad pkt. 12. Przewodniczący podziękował za udział w obradach sesji Rady Gminy,
po czym zamknął XXXI sesję Rady Gminy w Borowiu.

Na tym zakończono protokół z XXXI sesji Rady Gminy.

         

           Protokolant                                            Przewodniczący Rady Gminy

 

mgr Krzysztof Wągrodzki                                          mgr inż. Albert Baran         

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-03-31
Data publikacji:
2010-03-31
Data ostatniej zmiany:
2010-03-31

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)