Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXIX/193/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie w 2011 roku

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXIX/193/2010
Rady Gminy Borowie

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie w 2011 roku 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146 Nr106 poz. 675) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz.969, Nr 191 poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249 poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008r. Nr 116 poz. 730, Nr 237 poz. 1655, z 2009r. Nr 56 poz. 458, z 2010r. Nr 96 poz. 620), w związku z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (M. P. Nr 76 poz. 960) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Obniża się cenę skupu żyta ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 r. opublikowanego w Monitorze Polskim (Nr 76 poz. 960) z kwoty 37,64 zł za 1dt do kwoty 37,00 zł za 1dt. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do podatku rolnego ustalonego na 2011 rok. 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-11-19
Data publikacji:
2010-11-19
Data ostatniej zmiany:
2010-11-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)