Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XIV/67/2011 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2012 rok

Zbieranie statystyk
Uchwała Nr XIV/67/2011
Rady Gminy Borowie
z dnia  30 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217,  art. 235,  art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Rada Gminy  Borowie uchwala, co następuje ;
§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 18 889 313,80 zł,
z tego :
a) bieżące w kwocie 14 901 490,80 zł,
b) majątkowe w kwocie  3 987 823,00 zł,
    zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 15 546 290,80  zł
z tego:
a) bieżące w kwocie 12 835 147,80 zł,
b) majątkowe w kwocie 2 711 143,00 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 2.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały  tabelą nr 1a i nr 2a.

4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały  tabelą nr 2 b.    

5. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2012 zgodnie z załączoną  do niniejszej uchwały tabelą nr 2c.

6. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 3.

7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości  3 343 023,00 zł z przeznaczeniem na:
a) planowaną spłatę pożyczki z BGK zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie  3 068 023,00 zł,
b)  planowany częściowy wykup obligacji w kwocie 275 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 800 000,00 zł z następujących tytułów:
a) zaciągniętych kredytów  w kwocie 800 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie  4 143 023,00 zł,  z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 195 000,00 zł,
b)    spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 180 000,00 zł
c)    wykupu papierów wartościowych   w kwocie                          700 000,00zł,
d)    spłaty pożyczek z BGK zaciągniętych na wyprzedzające
finansowanie w kwocie                                3 068 023,00 zł
4.    Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym  z tytułu:
    - zaciąganych kredytów w kwocie  1 000 000,00 zł.

5.    Ustala się limity zobowiązań :
a)    na spłatę kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych  z lat ubiegłych
do kwoty 800 000,00 zł.
§ 3.

1.    Ustala się rezerwę ogólną  w wysokości      92 000 zł .       
2.    Ustala się rezerwy celowe  w wysokości      28 000. zł  ,   z tego ;   
a)     na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  w wysokości    28 000 zł.
 
§ 4.
Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  zgodnie   z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Ustala się plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6.
Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych   w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7.

Upoważnia się Wójta do:
1.  Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do  wysokości określonej   w § 2 ust. 4  niniejszej uchwały.

2.    Zaciągania zobowiązań:
a)   na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 1 do  niniejszej uchwały,
b) mających pokrycie ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków do kwoty jednorazowo  724 168,00 zł.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu  gminy.
§ 8.
1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2012-01-30
Data publikacji:
2012-01-30
Data ostatniej zmiany:
2012-01-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)