Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXIX/2009 z obrad XXIX sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się dnia 27 listopada 2009 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu.

Zbieranie statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXIX/2009

 

z obrad XXIX sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się dnia 27 listopada 2009 roku

w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu.

 

 Stan Radnych 15, obecnych na sesji 15 Radnych, co stanowi 100% składu Rady oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Albert Baran otworzył obrady XXIX sesji Rady, powitał  obecnych.

 Przechodząc do pkt.2 obrad przedstawił proponowany  porządek  sesji:

 

1.   Otwarcie obrad XXIX sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 oraz zwolnień w tym podatku.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2010 rok.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2010 roku oraz zwolnień w tym podatku.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawki opłaty za korzystanie z szaletu publicznego.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Borowiu  zabudowanej nieruchomości położonej w Borowiu i Lalinach.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2009 rok.

12.   Informacja ze stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009.

13.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

14.  Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy różne.

15.  Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż wpłynął od Wójta Gminy wniosek o wprowadzanie do porządku obrad dodatkowego punktu: - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.

Więcej uwag nie zgłoszono, w wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i brzmi następująco:

1.      Otwarcie obrad XXIX sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 oraz zwolnień w tym podatku.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2010 rok.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2010 roku oraz zwolnień w tym podatku.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawki opłaty za korzystanie z szaletu publicznego.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Borowiu zabudowanej nieruchomości położonej w Borowiu i Lalinach.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2009 rok.

13.   Informacja ze stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009.

14.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

15.  Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy różne.

16.  Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Gminy.

 

Ad pkt 3. Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem o uwagi do protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosił o przegłosowanie sprawy przyjęcia protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad pkt 4. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.

Na wstępie Wójt Gminy poinformował, iż wprowadzono zmiany do projektu uchwały polegające na wykreśleniu z treści uchwały zapisów dotyczących zwolnień w tym podatku. Zmiany te zostały zasugerowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie gdyż zwolnienia podmiotowe z podatku transportowego są niezgodne z prawem. Stawki podatku od środków transportowych nie zmieniły się w stosunku do 2009 roku z wyjątkiem ciągników siodłowych i balastowych posiadających trzy osie o masie całkowitej powyżej 40 ton. Dla tych pojazdów stawka podatku wzrosła z uwagi iż obecne stawki nie mieściły się w granicach przewidzianych w obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do stawek podatku od środków transportowych.

Pytań nie zadano.

 W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 5. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2010 rok.

Wójt Gminy przedstawiając projekt uchwały wyjaśnił, iż wysokość opłat nie zmieniła się w stosunku do 2009 roku.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok.

Wójt Gminy przedstawiając projekt uchwały wyjaśnił, iż wysokość opłat nie zmieniła się w stosunku do 2009 roku. Następnie poinformował o ustawowych zwolnieniach z podatku od posiadania psów.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2010 roku.

Wójt Gminy przedstawiając projekt uchwały poinformował, iż proponuje się przyjąć stawki podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w wysokości 0,60zł/1m2, od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych w wysokości 4,04 zł/ha, od pozostałych gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego w wysokości 0,16 zł/m2. Proponuje się ustalić podatek od budynków lub ich części mieszkalnych w wysokości 0,40zł/m2, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w wysokości 14,50zł/m2, od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym w wysokości 9,57zł/m2, od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w wysokości 4,16zł/m2 oraz od pozostałych budynków w wysokości 3,55zł/m2. Proponuje się utrzymać podatek od wartości budowli w wysokości 2% oraz zmniejszyć podatek od budowli stanowiących wodociągi i kanalizację sanitarną z obecnego 1% do 0,50%. Obniżka podatku od budowli stanowiących wodociągi i kanalizację uwarunkowana jest tym, że administrator sieci wodociągowych złożył wniosek o podwyżkę cen wody i z wstępnej kalkulacji wynikało, iż przy obecnej stawce podatku w wysokości 1% będzie on stanowił 0,50zł ceny wody za 1m3, a cenę wody podwyższono by o okołó 0,90zł. Dzięki obniżce podatku od budowli stanowiących wodociągi i kanalizację sanitarną z 1% do 0,5% unikniemy znacznej podwyżki ceny wody. Wójt Gminy poinformował również o wykreśleniu w projekcie uchwały §2 dotyczącego zwolnień w podatku od nieruchomości gdyż zapisy te były niezgodne z prawem.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia stawki opłaty za korzystanie z szaletu publicznego.

Wójt Gminy przedstawiając projekt uchwały poinformował, iż w związku z ustawieniem szaletu publicznego w Borowiu zachodzi potrzeba ustalenia ceny w zakresie korzystania z szaletu. Zamontowany automat pozwala na ustawienie opłat w wysokości 1zł lub 2zł. Proponuje się aby ustalić symboliczną wysokość opłaty za korzystanie z szaletu publicznego w wysokości 1zł brutto.

 Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pan Dominik Zawadka radny z Filipówki zapytał na co będą przeznaczone zyski z szaletu.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż wpływy z szaletu będą stanowiły dochody budżetu gminy i zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem szaletu.

Więcej pytań nie zadano.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy informując zgromadzonych radnych, iż proponuje nie podejmować uchwały obniżającej cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa do obliczenia podatku rolnego i aby obowiązywała stawka ogłoszona przez Prezesa GUS. Pomimo nie obniżania ceny skupu żyta podatek rolny ulegnie zmniejszeniu w porównaniu z rokiem 2009 i będzie wynosił 85,25zł/ha od gruntów gospodarstw rolnych oraz 170,50zł/ha dla tzw. działkowców. Wójt Gminy dodał również, iż proponuje aby nie podejmować uchwały obniżającej cenę średnią sprzedaży drewna i przyjąć stawki ogłoszone przez Prezesa GUS. Pomimo tego podatek leśny również ulegnie zmniejszeniu w stosunku do 2009 roku i będzie wynosić 30,04 zł/ha. Wójt Gminy zwrócił się do radnych z zapytaniem czy akceptują przedstawioną propozycję nie podejmowania w tej sprawie uchwał i w konsekwencji aby podatek rolny i leśny obowiązywał według stawek maksymalnych wynikających z komunikatu Prezesa GUS. Radni przez aklamację wyrazili zgodę na przedstawioną propozycję nie podejmowania uchwał.

 

Ad pkt 9. Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie projektu uchwały w sprawie oddania w użytkowanie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Borowiu zabudowanej nieruchomości położonej w Borowiu i Lalinach.

Głos zabrał Wójt Gminy informując, iż Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu od wielu lat administruje część budynków i gruntów należących do Gminy Borowie i z tego tytułu płaci podatki jednak nigdy decyzją administracyjną nie zostały one przekazane w użytkowanie. Aby można było wydać decyzję administracyjną przekazującą Gminnemu Ośrodkowi Kultury w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonych w Borowiu i Lalinach niezbędna jest zgoda Rady Gminy w Borowiu.

Pan Krzysztof Osiak radny ze Słupa Pierwszego zapytał czy GOK po przekazaniu w użytkowanie nieruchomości będzie płacił podatek.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż w chwili obecnej GOK już płaci podatek od nieruchomości według stawki od prowadzenia działalności statutowej.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10. Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.

Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy mówiąc, iż na wrześniowej sesji Rady Gminy został uchwalony nowy Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu, następnie Rada Gminy powołała członków Rady Programowej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury. Pierwsze posiedzenie Rady Programowej odbyło się 24 listopada 2009 roku na którym został uchwalony Regulamin Organizacyjny Rady Programowej. Następnie Wójt Gminy przedstawił treść Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Stanisław Michna radny z Głoskowa opuścił salę obrad.

 

Ad pkt 11. Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy mówiąc, iż administrator sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Gminie Borowie Zakład Budowy Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych z Miętnego złożył wniosek o zatwierdzenie nowych taryf cenowych. Zgodnie z przepisami Rada Gminy powinna w terminie miesięcznym zatwierdzić nowe taryfy jeśli tego nie uczyni wówczas po miesiącu nowe taryfy zgodnie z prawem będą obowiązywały. Następnie Wójt Gminy wyjaśnił, iż obowiązująca cena wody nie była podwyższana od początku istnienia wodociągów czyli od 2000 roku. W 2004 roku miała miejsce podwyżka ceny wody o 7% podatek VAT. W ciągu ostatnich lat wzrosły koszty utrzymania wodociągów dlatego administrator złożył wniosek o wzrost cen wody w Gminie Borowie. Administrator wodociągów zaproponował aby cena wody z ujęcia Kamionka wynosiła 1,87zł/m3 netto oraz z ujęcia Stara Prawda 2,31zł/m3 netto. W zakresie opłaty abonamentowej oraz stawki opłat za odprowadzanie ścieków dotychczasowa cena nie ulega zmianie.

Pan Ryszard Przybysz zapytał o cenę wody z ujęcia Kamionka sprzedawanej do gminy Górzno.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż cena wody sprzedawanej jest taka sama jak cena obowiązująca w Gminie Borowie z ujęcia w Kamionce. Wójt Gminy poinformował, iż Gmina Górzno partycypowała w kosztach budowy stacji uzdatniania wody w Kamionce i wówczas zostało podpisane porozumienie z którego wynika iż cena wody z ujęcia Kamionka dla Gminy Górzno jest taka sama jaka obowiązuje w Gminie Borowie.

Głos zabrał Krzysztof Osiak informując, iż jest kryzys i mieszkańcy Gminy Borowie nie mają środków na podwyżkę ceny wody dlatego będzie przeciwny podjęciu tej uchwały.

Więcej pytań i wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W wyniku głosowania za przyjęciem uchwały głosowało dziesięciu radnych, wstrzymało się od głosu trzech radnych, jeden radny zagłosował przeciw przyjęciu uchwały. Większością głosów uchwała została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 12. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2009 rok.

Pani Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 13. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Martę Serzysko Sekretarza Gminy Borowie o przedstawienie informacji ze stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009.

  Pani Marta Serzysko poinformowała, iż w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty Wójt Gminy ma obowiązek do końca października każdego roku przedkładać Radzie Gminy informację ze stanu realizacji zadań oświatowych. Następnie Sekretarz Gminy omówiła treść informacji z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do przedstawionej informacji.

Pytań nie zgłoszono.

 

Ad pkt 14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

Wójt Gminy omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia, oraz podpisane umowy. Wójt Gmin poinformował, iż Zarządzeniem nr 56 z dnia 30 października rozdysponował rezerwę budżetową w wysokości 100 000zł na wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych kwotę 62 000zł, około 20 000 zł zostało przeznaczone na uzupełnienie środków finansowych na dowożenie uczniów do szkół, część środków zostało przeznaczonych na zakup lamp oświetlenia ulicznego.

Do przedstawionego sprawozdania uwag i pytań nie zgłoszono. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu.

 

 

Ad pkt 15. Zapytania i interpelacje oraz sprawy różne.

Pan Dominik Zawadka zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy, czy zostały podjęte działania w związku ze zgłoszonym wnioskiem na Komisji Rewizyjnej o usytuowaniu przejścia dla pieszych na drodze krajowej w Borowiu przy ulicy Słonecznej.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż zostało wysłane wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie utworzenia nowego przejścia dla pieszych w Borowiu.

Pan Dominik Zawadka poinformował o zdarzeniu drogowym na drodze powiatowej w Filipówce w wyniku którego zostały uszkodzone znaki drogowe.

Wójt Gminy poprosił Pana Jacka Waleckiego kierownika wydziału oświaty, geodezji i rozwoju gospodarczego o zgłoszenie zdarzenie do Zarządcy Dróg Powiatowych.

Pan Andrzej Rosiński radny z Chromina zwrócił uwagę na brak znaków drogowych „Uwaga – zwierzęta domowe” na odcinku drogi krajowej Chromin – Łopacianka.

Pan Jacek Walecki poinformował, iż były już wysyłane pisma w tej sprawie i jeśli nie ma nadal tych znaków sprawa ta zostanie ponaglona.

Pan Dominik Zawadka zapytał, czy w związku z użyczeniem przez Starostwo drogi powiatowej w Borowiu stanowiącą ulicę Kościelną w Borowiu czy to jest równoznaczne, że Gmina Borowie z własnego budżetu będzie ponosiła nakłady finansowe związane z modernizacją ulicy Kościelnej.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż finansowanie modernizacji ulic w Borowiu min. ulicy Kościelnej odbędzie się z pozyskanych już środków unijnych przy współudziale środków z budżetu Gminy.

Pan Dominik Zawadka zapytał czy jest możliwość aby Starosto Powiatowe współfinansowało modernizację ulicy Kościelnej.

W odpowiedzi Wójt Gminy poinformował, iż w przyszłym roku Starostwo Powiatowe planuje modernizację dwóch dróg powiatowych do Woli Miastkowskiej oraz przez wieś Iwowe i dlatego środki dla Gminy Borowie na modernizację dróg powiatowych w Gminie Borowie zostały wyczerpane.

Pan Tomasz Rogala Radny z Łopacianki poinformował, iż odbyło się zebranie w szkole podstawowej w Borowiu na temat posłania 5-latków do klasy pierwszej podczas którego powstało wiele pytań i zastrzeżeń. Dlatego zwrócił się o zorganizowanie zebrania informacyjnego w tej sprawie.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż Pani Ewa Wielgosz Z-ca Dyrektora Zespołu Oświatowego w Borowiu przekazała informację o zebraniu i zostało postanowione o organizacji takiego spotkania informacyjnego z rodzicami uczniów przyszłych klas pierwszych.

Pan Tomasz Rogala zapytał czy to prawda, że od końca listopada zmniejszy się ilość opiekunów w przedszkolu w Borowiu.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż kadra nauczycieli jest wystarczająca i poprzez przesunięcia kadrowe ilość opiekunów w przedszkolu nie ulegnie zmniejszeniu.

Następnie głos zabrał Pan Krzysztof Osiak pytając z jaki środków został sfinansowany przez Wójta Gminy rzutnik dla Parafii w Borowiu.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił iż zakup był z własnych środków.

Pani Alicja Szaniawska zapytała jaka jest możliwość przeprowadzenia drenacji pól we wsiach Laliny i Iwowe.

Wójt Gminy poinformował, iż sprawa ta była omawiana na komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,  zostało wysłane wystąpienie do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji w Warszawie z prośbą o wydelegowanie przedstawiciela który by merytorycznie poinformował mieszkańców na zebraniach wiejskich o zasadach przeprowadzenia drenacji pół we wsiach Laliny i Iwowe.

Pan Stanisław Michna zapytał kiedy Starostwo Powiatowe planuje modernizację drogi powiatowej na odcinku Głosków – Łętów.

W odpowiedzi Wójt Gminy poinformował, iż w obecnej kadencji zmodernizowanych zostało wiele dróg powiatowych natomiast w przyszłym roku również Starostwo Powiatowe planuje zmodernizować dwie drogi powiatowe w Gminie Borowie do Woli Miastkowskiej i przez Iwowe. W przyszłości Starostwo Powiatowe planuje przeprowadzić modernizację całego odcinka od drogi krajowej w Głoskowie do Unina.

Pan Stanisław Michna zapytał czy w tym roku będą jeszcze dostawy tłucznia na drogi gminne.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż z braku środków finansowych nie przewiduje się zakupu tłucznia na drogi gminne.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Garwolinie oraz pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łukowie o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Gminy oraz kierowników jednostek podległych.  

Więcej spraw nie wniesiono.

 

Ad pkt 16. Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział i dyskusję w obradach sesji rady gminy, po czym zamknął XXIX sesję Rady Gminy.

 Na tym zakończono protokół z XXIX sesji Rady Gminy. 

 

 

 

 

          Protokolant                    Przewodniczący Rady

 

 mgr Krzysztof Wągrodzki            inż. Albert Baran

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2009-12-09
Data publikacji:
2009-12-09
Data ostatniej zmiany:
2009-12-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)