Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

2018-08-13

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łopacianka gm. Borowie

RG.271.05.2018 r.

Borowie, 2018-08-13

Wykonawcy biorący udział w przetargu na:

Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łopacianka gm. Borowie

 

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.05.2018. Nazwa zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Łopacianka gm. Borowie.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

„FEDRO” Sp. z o.o.

08-445 Osieck, ul. Kolejowa 1

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu oprócz oferty która uzyskała najwyższą ocenę złożono ofertę:

 

 - Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o, 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28 uzyskało za cenę 40,24 pkt i gwarancję 40 pkt razem pkt 80,24

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.; 21-100 Lubartów ul. Krańcowa 7 uzyskało za cenę 46,97 pkt i gwarancję 20 pkt razem pkt 66,97

- Konsorcjum F.H.U „BRUK-BUD” Piotr Skoczek i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o. ; 05-430 Celestynów Pogorzel ul. Świerkowa 31 uzyskało za cenę 53,14 pkt i gwarancję 40 pkt razem pkt 93,14

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

3)   wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

2018-08-14

Wójt Gminy Borowie zaprasza do składania ofert na dostawę urządzeń zabawowych wraz infrastrukturą towarzyszącą dla dwóch placów zabaw. W ramach zadań pn: Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Borowiu i Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupie Pierwszym.

Wójt Gminy Borowie

zaprasza do składania ofert na dostawę  urządzeń zabawowych wraz infrastrukturą towarzyszącą dla dwóch placów zabaw.

W ramach zadań pn: Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Borowiu i Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupie Pierwszym.

 

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Borowie

ul. Aleksandra Sasimowskiego 2

08-412 Borowie

telefon: 25 6859070 , faks: 25 6859072

e-mail: jacek@borowie.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż niżej wymienionych urządzeń:

Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupie Pierwszym należy wbudować:

- urządzenie wolnostojące do ćwiczeń typu Rowerek

- urządzenie wolnostojące do ćwiczeń typu Orbitrek

- bujak tj. piesek, dinozaur, statek szt. 3

- karuzela krzyżowa

- huśtawka podwójna

- huśtawka ważka bez oparcia szt. 2

- zjeżdżalnia

- ławka z oparciem

- stojak na rowery

- kosz na śmieci

Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno – wypoczynkowego w Borowiu należy wbudować:

- betonowy stół do gry w piłkarzyki

- betonowy stół do ping-ponga z metalową siatką

- betonowy stół do gry w szachy

- urządzenie do ćwiczeń typu Motyl na słupie nośnym

- urządzenie wolnostojące do ćwiczeń typu 2 w 1 wahadło + twister

- urządzenie wolnostojące do ćwiczeń typu biegacz

 

W zakres opracowania wchodzi:

-  dostawa i montaż wymienionych urządzeń, zgodnych z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego,  fabrycznie nowych i bez wad,

-  przekazanie przedmiotu zamówienia protokolarnie przy udziale Zamawiającego,

 

Wymagany okres gwarancji:  podlega ocenie

Wymagany czas realizacji   28.09.2018 r.

Oferent do oferty dołączy karty techniczne i certyfikaty proponowanych urządzeń .

3. Forma złożenia oferty:

1.  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Termin składania ofert: do 23.08.2018r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Borowiu ul. A. Sasimowskiego 2 – Biuro Obsługi Interesanta . Dopuszcza się składania ofert drogą mailową na adres jacek@borowie.pl.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego, lub wpływu na pocztę elektroniczną.

3. Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień  28.09.2018 r.

4.  Wykonawca powinien w ofercie podać cenę netto i cenę brutto.

5. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

6.  Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Jacek Walecki tel. 25 6859070 wew. 23

4. Kryteria oceny oferty

1.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (60%), okres gwarancji ( 40%)

a) cena- proponowana przez Dostawcę. Zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:

                                               cena najniższej oferty

punktacja badanej oferty =cena badanej oferty   x 60%

b) gwarancja – 40 %

- 36 miesięcy – 20 pkt

- 48 miesięcy – 30 pkt

- 60 miesięcy – 40 pkt

Ocena oferty przy zastosowaniu kryterium gwarancja zostanie dokonane przez Zamawiającego na podstawie informacji zamieszczonej przez Dostawcę w Formularzu Ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania. Dostawca zobowiązany jest samodzielnie wpisać w Formularz Oferty oferowany termin gwarancji.

2. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Dostawcę w kryteriach nr 1 i nr 2. Jako najkorzystniejsza Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takich samej cenie, Zamawiający wezwie Dostawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4. Składając oferty dodatkowe, Dostawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5. Dodatkowe uwagi

1. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje pisemnie poprzez przedstawienie protokołu z wyboru dostawcy .

2.  W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

3.  Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę bez podania przyczyny.

4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia tej decyzji.

5. Zamawiający zastrzega sobie, po otwarciu ofert możliwość dalszych negocjacji z Dostawcami.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Dostawcy o dostarczenie kart katalogowych proponowanych urządzeń. 

6. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdy Dostawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Dostawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

7. W postepowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Dostawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

 

2018-08-23

Wójt Gminy Borowie zaprasza do składania ofert na dostawę urządzeń zabawowych wraz infrastrukturą towarzyszącą dla dwóch placów zabaw. W ramach zadań pn: Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Borowiu i Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupie Pierwszym.

Wójt Gminy Borowie

zaprasza do składania ofert na dostawę  urządzeń zabawowych wraz infrastrukturą towarzyszącą dla dwóch placów zabaw.

W ramach zadań pn: Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Borowiu i Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupie Pierwszym.

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Borowie

ul. Aleksandra Sasimowskiego 2

08-412 Borowie

telefon: 25 6859070 , faks: 25 6859072

e-mail: jacek@borowie.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż niżej wymienionych urządzeń:

Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupie Pierwszym należy wbudować:

- urządzenie wolnostojące do ćwiczeń typu Rowerek

- urządzenie wolnostojące do ćwiczeń typu Orbitrek

- bujak tj. piesek, dinozaur, statek szt. 3

- karuzela krzyżowa

- huśtawka podwójna

- huśtawka ważka bez oparcia szt. 2

- zjeżdżalnia

- ławka z oparciem

- stojak na rowery

- kosz na śmieci

Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno – wypoczynkowego w Borowiu należy wbudować:

- betonowy stół do gry w piłkarzyki

- betonowy stół do ping-ponga z metalową siatką

- betonowy stół do gry w szachy

- urządzenie do ćwiczeń typu Motyl na słupie nośnym

- urządzenie wolnostojące do ćwiczeń typu 2 w 1 wahadło + twister

- urządzenie wolnostojące do ćwiczeń typu biegacz

 

W zakres opracowania wchodzi:

-  dostawa i montaż wymienionych urządzeń, zgodnych z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego,  fabrycznie nowych i bez wad,

-  przekazanie przedmiotu zamówienia protokolarnie przy udziale Zamawiającego,

 

Wymagany okres gwarancji:  podlega ocenie

Wymagany czas realizacji   10.10.2018 r.

Oferent do oferty dołączy karty techniczne i certyfikaty proponowanych urządzeń .

3. Forma złożenia oferty:

1.  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Termin składania ofert: do 30.08.2018r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Borowiu ul. A. Sasimowskiego 2 – Biuro Obsługi Interesanta . Dopuszcza się składania ofert drogą mailową na adres jacek@borowie.pl.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego, lub wpływu na pocztę elektroniczną.

3. Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień  10.10.2018 r.

4.  Wykonawca powinien w ofercie podać cenę netto i cenę brutto.

5. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

6.  Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Jacek Walecki tel. 25 6859070 wew. 23

4. Kryteria oceny oferty

1.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (60%), okres gwarancji ( 40%)

a) cena- proponowana przez Dostawcę. Zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:

                                               cena najniższej oferty

punktacja badanej oferty =cena badanej oferty   x 60%

b) gwarancja – 40 %

- 36 miesięcy – 20 pkt

- 48 miesięcy – 30 pkt

- 60 miesięcy – 40 pkt

Ocena oferty przy zastosowaniu kryterium gwarancja zostanie dokonane przez Zamawiającego na podstawie informacji zamieszczonej przez Dostawcę w Formularzu Ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania. Dostawca zobowiązany jest samodzielnie wpisać w Formularz Oferty oferowany termin gwarancji.

2. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Dostawcę w kryteriach nr 1 i nr 2. Jako najkorzystniejsza Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takich samej cenie, Zamawiający wezwie Dostawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4. Składając oferty dodatkowe, Dostawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5. Dodatkowe uwagi

1. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje pisemnie poprzez przedstawienie protokołu z wyboru dostawcy .

2.  W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

3.  Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę bez podania przyczyny.

4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia tej decyzji.

5. Zamawiający zastrzega sobie, po otwarciu ofert możliwość dalszych negocjacji z Dostawcami.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Dostawcy o dostarczenie kart katalogowych proponowanych urządzeń. 

6. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdy Dostawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Dostawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

7. W postepowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Dostawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

 

W załączeniu:

Formularz oferty – załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2

Wzór Umowy  - załącznik nr 3

2018-08-23

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dostawę urządzeń zabawowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla dwóch placów zabaw ogłoszonych w dniu 14.08.2018.

Borowie 23.08.2018 r.

RG.2151.34.2018

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania   

na dostawę urządzeń zabawowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla dwóch placów zabaw ogłoszonych w dniu 14.08.2018.

                                  

Wójt Gminy Borowie informuje, że w postępowaniu na dostawę urządzeń zabawowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla dwóch placów zabaw, do dnia składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. W związku z brakiem ofert postępowanie unieważnia się.

2018-08-30

Wójt Gminy Borowie zaprasza do składania ofert na dostawę i funkcjonalne złożenie konstrukcji przyrządów sportowych na Siłownię znajdującą się w Hali Sportowej w Borowiu

Wójt Gminy Borowie

zaprasza do składania ofert na dostawę  i funkcjonalne złożenie konstrukcji przyrządów sportowych na Siłownię znajdującą się w Hali Sportowej w Borowiu 

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Borowie

ul. Aleksandra Sasimowskiego 2

08-412 Borowie

telefon: 25 6859070 , faks: 25 6859072

e-mail: jacek@borowie.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Lp.

Nazwa

Jm.

Ilość

1

Suwnica 45% wyciskanie na mięśnie nóg fi 50x650mm

szt.

1

2

Suwnica wielofunkcyjna maszyna Smitha sztanga (o wadze ok. 27kg) prowadnice hartowane i chromowane

szt.

1

3

Ławka uniwersalna regulowana  

szt.

1

4

Poręcze na brzuch i triceps do wznosów nóg i wyciskania, na mięśnie tricepsu

szt.

1

5

Hantla profesj. skręcana  śrubami M16x40 z krążków o wadze 25kg [krążki 2x2,5kg + 4x5kg]

szt.

2

6

Hantla profesj. skręcana  śrubami M16x40 z krążków o wadze 27,5kg [krążki 2x(1,25kg + 2,5kg) + 4x5kg]

szt.

2

7

Hantla profesj. skręcana  śrubami M16x40 z krążków o wadze 30kg [krążki 6x5kg]

szt.

2

8

Hantla profesj. skręcana  śrubami M16x40 z krążków o wadze 32,5kg [krążki 2x1,25kg + 6x5kg]

szt.

2

9

Hantla profesj. skręcana  śrubami M16x40 z krążków o wadze 35kg [krążki 2x2,5kg + 6x5kg]

szt.

2

10

Hantla profesj. skręcana  śrubami M16x40 z krążków o wadze 37,5kg [krążki 2x(1,25kg + 2,5kg) + 6x5kg]

szt.

2

11

Hantla N 1230-0 profesj. skręcana  śrubami M16x40 z krążków o wadze 40kg [krążki 8x5kg]

szt.

2

12

Chwyt prosty na triceps/biceps L500mm obrotowy

szt.

0

13

Chwyt prosty na triceps/biceps L500mm obrotowy z łożyskiem,

szt.

1

14

Chwyt z podwójnymi obrotowymi rączkami,

szt.

1

15

Chwyt specjalny z podwójnymi ruchomymi i obrotowymi rączkami,

szt.

1

16

Krążki żeliwo malowane* fi 50                         2,5kg

szt.

4

17

Krążki żeliwo malowane*  fi 50                        5kg

szt.

8

18

Krążki żeliwo malowane* fi 50                      10kg

szt.

6

19

Krążki żeliwo malowane* fi 50                      15kg

szt.

2

20

Krążki żeliwo malowane* fi 50                      20kg

szt.

6

 

W zakres opracowania wchodzi:

-  dostawa urządzeń, zgodnych z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,  fabrycznie nowych i bez wad, oraz złożenie ich w pomieszczeniu siłowni.

-  przekazanie przedmiotu zamówienia protokolarnie przy udziale Zamawiającego,

Wymagany czas realizacji   12.10.2018 r.

Oferent do oferty dołączy karty techniczne i certyfikaty proponowanych urządzeń oraz instrukcje obsługi i świadectwa zgodności z normami przy dostawie.

3. Forma złożenia oferty:

1.  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Termin składania ofert: do 07.09.2018r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Borowiu ul. A. Sasimowskiego 2 – Biuro Obsługi Interesanta . Dopuszcza się składania ofert drogą mailową na adres jacek@borowie.pl.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego, lub wpływu na pocztę elektroniczną.

3. Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień  12.10.2018 r.

4.  Wykonawca powinien w ofercie podać cenę netto i cenę brutto.

5. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

5.1 Do oferty należy dołączyć:

a) wycenę sporządzoną na podstawie zał. Nr 1 a

b) dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej

c) zaakceptowany wzór umowy zał. Nr 2

6.  Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Jacek Walecki tel. 25 6859070 wew. 23

4. Kryteria oceny oferty

1.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%)

2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takich samej cenie, Zamawiający wezwie Dostawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

3. Składając oferty dodatkowe, Dostawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5. Dodatkowe uwagi

1. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje pisemnie poprzez przedstawienie protokołu z wyboru dostawcy .

2.  W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

3.  Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę bez podania przyczyny.

4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia tej decyzji.

5. Zamawiający zastrzega sobie, po otwarciu ofert możliwość dalszych negocjacji z Dostawcami.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Dostawcy o dostarczenie kart katalogowych proponowanych urządzeń. 

6. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdy Dostawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Dostawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

7. W postepowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Dostawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

2018-08-31

Zapytanie ofertowe - Wykonanie posadzki betonowej, montaż drzwi wejściowych i montaż jedenastu opraw LED w budynku OSP w Chrominie

Znak sprawy RG.2151.40.2018

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze z./

 

I. Zamawiający:  Gmina Borowie

Adres do korespondencji: 08-412 Borowie ul. A. Sasimowskiego 2

tel. 25 6859070, faks 25 6859072

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na (podać nazwę przedmiotu  zamówienia) Wykonanie posadzki betonowej, montaż drzwi wejściowych i montaż jedenastu opraw LED w budynku OSP w Chrominie

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Wykonawca powinien wykonać niżej wymienione prace budowlane.
  a) Izolacja cieplna z płyty styropianowej gr. 15 cmfrezowany EPS-100 pod posadzki na powierzchni ok. 186 m2

b) Izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej szerokiej gr. 0,5 mm pod styropianem i na styropianie na powierzchni ok. 190 m2.
c) szlichta cementowa gr. 10 cm z zaprawy cementowej M-80 (1:3) zatarte na gładko wykonywane przy użyciu „Mikrokreta” zbrojona siatką stalową z drutu śr. 2.8 mm o oczkach 150/150 mm + ułożenie taśmy dylatacyjnej przyściennej z pianki szer. 100/5 mm wokół ścian przed wykonaniem wylewki- norma 1,3 mb/m2
d) wstawienie drzwi aluminiowych (mat. Zamawiającego)  obmurowanie i zamurowanie otworu po bramie garażowej o wym. 270 cm x 335 cm.

e) montaż nowych opraw LED w ilości 11 szt. ( oprawy LED np. Panel LED Ultra Slim 45V)

 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy);.

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Pani / Pan Jacek Walecki
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: 8:00 do 15:00

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego : W Biurze Obsługi Interesanta w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie posadzki betonowej w budynku OSP w Chrominie” NIE OTWIERAĆ PRZED 10 września 2018 r.

- przesłać faksem na nr 25 6859072

- przesłać drogą elektroniczną adres e-mail: jacek@borowie.pl

w terminie do dnia 10 września 2018 , godz1000

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Wykonawca powinien skosztorysować wymienione prace i załączyć do oferty kosztorys ofertowy na podstawie opisu przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowanie.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

2018-09-04

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy - Dostawa urządzeń zabawowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla dwóch placów zabaw. W ramach zadań pn: zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno – wypoczynkowego w Borowiu i Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupie Pierwszym.

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej
nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579. I poz. 2018 ze zm./

 

1. Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń zabawowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla dwóch placów zabaw. W ramach zadań pn: zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno – wypoczynkowego w Borowiu i Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupie Pierwszym.

2. Wartość szacunkowa zamówienia:

netto     39 784,96 PLN   tj.   9 227,21 EURO**

brutto    48 935,50 PLN   tj. 11 349,47 EURO**

wysokość podatku VAT 23 %

3. Rodzaj przeprowadzonej procedury  Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe zostało skierowane do  wykonawcy/ów pismem znak RG.2151.37.2018
z dnia 23.08.2018 r. za pośrednictwem (faksem, e-mailem, pocztą) ogłoszenia na stronie bip Urzędu Gminy*

4. Porównanie ofert:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 30.08.2018 r wpłynęły za pośrednictwem (faksem, e-mailem, pocztą)*dostarczono osobiście, następujące oferty:

Nr Oferty

Nazwa i adres firmy

Wartość brutto zł

Termin realizacji dni/tyg.

Gwarancja mies.

1.

Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. ul. Opaczewska 34/1, 02-372 Warszawa

 

 W

 

Wola Starogrodzka 1 08-441

62 603,31

10.10.2018

36 m-cy

2.

 

 

 

 

W Załączeniu przesłana (faksem, e-mailem, pocztą)** oferta.

5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymanej oferty, uwag na zaproponowane urządzenia Zamawiający na podstawie zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym w pkt 5 ust 5 po przeprowadzonych negocjacjach została wybrana złożona oferta. Zamawiający zmniejszył ilość urządzeń dla placu zabaw w miejscowości Słup Pierwszy. Zamówienie dla dwóch placów zamknie się kwotą brutto 52 120,02 zł. (Słownie: Pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia złotych )   

 

.

Imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie

 1. Jacek Walecki……………………………………….. (podpis)
 2. Piotr Zając…………………………………………(podpis)
 3. Artur Zieliński ……………………………………………(podpis)

*              wybrać właściwe

2018-09-04

Wójt Gminy Borowie Zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu i urządzeń do ratownictwa dla jednostek OSP na terenie gminy Borowie.

Wójt Gminy Borowie

Zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu i urządzeń do ratownictwa

dla jednostek OSP na terenie gminy Borowie.

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Borowie

Ul. Aleksandra Sasimowskiego 2

08-412 Borowie

Telefon: 25 6859070, faks: 256859072

e-mail: jacek@borowie.pl

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

      Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do    udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

W skład tych urządzeń wchodzą:

§  Defibrylator półautomatyczny,

§  Torba ratownicza z deską ortopedyczną

§  Latarka akumulatorowa

§  Zestaw łańcuchów do rozpieracza ramieniowego

§  Pilarka do drewna, sztuk 2

§  Agregat prądotwórczy, sztuk 2

           

W zakres opracowania wchodzi:

§  dostawa wymienionych urządzeń, zgodnych z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego,  fabrycznie nowych i bez wad,

§  przekazanie przedmiotu zamówienia protokolarnie przy udziale Zamawiającego,

 

 

Wymagany okres gwarancji:  podlega ocenie

Wymagany czas realizacji   26.10.2018 r.

Oferent do oferty dołączy karty techniczne i certyfikaty proponowanych urządzeń .

 

3. Forma złożenia oferty:

1.  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Termin składania ofert: do 17.09.2018r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Borowiu ul. A. Sasimowskiego 2 – Biuro Obsługi Interesanta . Dopuszcza się składania ofert drogą mailową na adres jacek@borowie.pl.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego lub wpływu na pocztę elektroniczną.

3. Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień  26.10.2018 r.

4.  Wykonawca powinien w ofercie podać cenę netto i cenę brutto.

5. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

6.  Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Jacek Walecki tel. 25 6859070 wew. 23

 

4. Kryteria oceny oferty

1.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (60%), okres gwarancji ( 40%)

a) cena - proponowana przez Dostawcę. Zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:

                                               cena najniższej oferty

punktacja badanej oferty =cena badanej oferty   x 60%

b) gwarancja – 40 %

- 36 miesięcy – 20 pkt

- 48 miesięcy – 30 pkt

- 60 miesięcy – 40 pkt

Ocena oferty przy zastosowaniu kryterium gwarancja zostanie dokonane przez Zamawiającego na podstawie informacji zamieszczonej przez Dostawcę w Formularzu Ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania. Dostawca zobowiązany jest samodzielnie wpisać w Formularz Oferty oferowany termin gwarancji. Gwarancja rozpatrywana będzie we wskazanym powyżej (pkt. 1b) zakresie. Podanie innej gwarancji nie będzie przez Zamawiającego punktowane dodatkowo.

2. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Dostawcę w kryteriach nr 1a i nr 1b. Jako najkorzystniejsza Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takich samej cenie, Zamawiający wezwie Dostawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4. Składając oferty dodatkowe, Dostawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

5. Dodatkowe uwagi

1. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje pisemnie poprzez przedstawienie protokołu z wyboru dostawcy .

2.  W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

3.  Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę bez podania przyczyny.

4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia tej decyzji.

5. Zamawiający zastrzega sobie, po otwarciu ofert możliwość dalszych negocjacji z Dostawcami.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Dostawcy o dostarczenie kart katalogowych proponowanych urządzeń. 

6. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdy Dostawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Dostawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Dostawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

2018-09-06

Wykonawcy biorący udział w zapytaniu ofertowym na „Dostawę sprzętu i urządzeń do ratownictwa dla jednostek OSP na terenie gminy Borowie”

Wykonawcy biorący udział w zapytaniu ofertowym na

„Dostawę sprzętu i urządzeń do ratownictwa

dla jednostek OSP na terenie gminy Borowie”

 

W związku z zadanym pytaniem przez firmę, które pobrała dokumenty zapytania ofertowego na: „Dostawę sprzętu i urządzeń do ratownictwa dla jednostek OSP na terenie gminy Borowie”  przedstawiamy nasze stanowisko:

Pytanie 1.

 

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator półautomatyczny AED Plus firmy ZOLL Medical Corporation (USA), światowego lidera w produkcji defibrylatorów, o podanych niżej parametrach: defibrylator przenośny, dwufazowy, półautomatyczny, komunikacja i podpowiedzi głosowe w języku polskim, z unikalną funkcją informacji zwrotnej Real CPR Help™ (monitoruje prawidłowość ucisków klatki piersiowej w trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej). Zintegrowany z elektrodami resuscytacyjnymi czujnik kompresji kontroluje głębokość i częstość ucisków, podając informacje słowne „przyciśnij mocniej” lub „dobry ucisk”. Wbudowany metronom emituje sygnał dźwiękowy z częstością 100 / minutę, wskazujący prawidłową częstość ucisków, bezprzewodowe przesyłanie danych do komputera, dwufazowa fala defibrylacji, zapis EKG i rejestr zdarzeń w pamięci wewnętrznej, wyposażenie w elektrody służące do defibrylacji i monitorowania EKG, widoczny wskaźnik gotowości, pojemność baterii min. 300 pełnych wyładowań, interfejs użytkownika zawierający polecenia głosowe, dźwięki ostrzegawcze, wyświetlane. Komunikaty, możliwość wykrywania ruchu w czasie analiz-y EKG, wyświetlacz pokazujący stan urządzenia, możliwość nastawienia bieżącej daty i czasu, możliwość zmiany głośności komunikatów i podpowiedzi, wewnętrzna pamięć cyfrowa, pojemność – minimum 3,5 godzin zapisu EKG, najwyższa odporność na kurz i wodę, możliwość aktualizacji wytycznych za pomocą oprogramowania?

 

Parametry szczegółowe defibrylatora:

 • defibrylacja: rodzaj impulsu- dwufazowy, energia: 120 -200J (dorośli), 50-85J (dzieci), czas

 

ładowania do energii maksymalnej do 10 sek.,

 

 • możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci poniżej 8 roku życia, osobny protokół energetyczny dla dorosłych i dla dzieci / automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonych elektrod i zmiana protokołu,

 

 • polecenia głosowe i tekstowe na wyświetlaczu prowadzące ratownika przez etapy pierwszej pomocy w języku polskim,
 • codzienny test prawidłowości działania aparatu ze stale widocznym wskaźnikiem autotestu
 • elektrody samoprzylepne: okres przydatności 24 miesiące, długość kabla 86 cm
 • obsługa za pomocą 2 przycisków: włączenie urządzenia i wyzwolenie defibrylacji

 

 • piktogramy prowadzące osobę udzielająca pomocy przez pełny algorytm postępowania zgodnie z Wytycznymi 2010 Europejskiej/ Polskie Rady Resuscytacji,

 

 • przechowywanie danych: pamięć wewnętrzna do 3,5 godz. zapisu EKG, transfer danych i raportów z interwencji do komputera z oprogramowaniem ZOLL Rescue Net Code Review (oprogramowanie nieodpłatne)

 

 • zasilanie: bateria PhotoFlash typ 123, długi czas pracy z baterii: 300 defibrylacji, 1,5 godzin monitorowania i defibrylacji, 13 godzin monitorowania, 5 lat w trybie gotowości do użycia
 • najwyższa klasa ochrony przed zanieczyszczeniami kurzem i wodą: IP55,
 • temperatura pracy: min. 0-50ºC, przechowywanie -20 do +60ºC,

 

 • elektrody: dla dorosłych – 1 para, dla dzieci – 1 para, wraz z przewodem.
 • automatyczny codzienny test urządzenia i baterii
 • wymiary: 13,3 x 24,1 x 29,2 cm
 • waga 3,1 kg

 

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Zamawiający dopuszcza zamiennik, pod warunkiem, że okres nieładowalności baterii nie będzie krótszy niż 7 lat.

2018-09-14

Wykonawcy biorący udział w zapytaniu ofertowym na „Dostawę sprzętu i urządzeń do ratownictwa dla jednostek OSP na terenie gminy Borowie”

Wykonawcy biorący udział w zapytaniu ofertowym na

„Dostawę sprzętu i urządzeń do ratownictwa

dla jednostek OSP na terenie gminy Borowie”

 

 

W związku z zadanym pytaniem przez firmę, która pobrała dokumenty zapytania ofertowego na: „Dostawę sprzętu i urządzeń do ratownictwa dla jednostek OSP na terenie gminy Borowie”  przedstawiamy nasze stanowisko:

Pytanie nr 1

Zamawiający wymaga zaoferowania defibrylatora półautomatycznego AED z baterią nieładowalną  o żywotności minimum 7 lat.

Pragniemy nadmienić, iż na rynku dostępny jest tylko jeden model defibrylatora AED z 7-letnią baterią. Źródłem zasilania defibrylatora jest 7-letnia bateria główna litowa
i umieszczona w niej bateria pomocnicza 9V, którą należy wymienić co rok. Bateria pomocnicza jest niezbędna do funkcjonowania wskaźnika statusu (sprawdzania stanu gotowości defibrylatora do użycia). W przypadku rozładowania się baterii pomocniczej wskaźnik nie będzie działał a co za tym idzie operator nie będzie wiedział czy defibrylator jest gotowy do użycia. Takie rozwiązanie nakłada na użytkownika obowiązek corocznej wymiany baterii pomocniczej aby urządzenie mogło poprawnie funkcjonować, oprócz obowiązku kontrolowania baterii pomocniczej dochodzą również dodatkowe koszty związane z coroczną wymianą baterii 9V wysokiej klasy.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie defibrylatora półautomatycznego AED posiadającego baterię litową nieładowalną o żywotności 6 lat. Rozwiązanie które chcielibyśmy zaoferować nie wymaga od użytkownika corocznego kontrolowania stanu baterii.

Defibrylator , który chcielibyśmy zaoferować spełnia wytyczne KSRG.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko które zostało określone w odpowiedzi na zadane pytanie udzielone w dniu 06 września 2018 r. 

 

2018-09-25

Zapytanie ofertowe - Wykonanie remontu pomieszczenia socjalnego w budynku OSP w Nowej Brzuzie

 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze z./

 

I. Zamawiający:  Gmina Borowie

Adres do korespondencji: 08-412 Borowie ul. A. Sasimowskiego 2

tel. 25 6859070, faks 25 6859072

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na (podać nazwę przedmiotu  zamówienia) Wykonanie remontu pomieszczenia socjalnego w budynku OSP w Nowej Brzuzie

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Wykonawca powinien wykonać niżej wymienione prace budowlane.
  a) Izolacja cieplna z płyty styropianowej gr. 10 cmfrezowany EPS-100 pod posadzki na powierzchni ok. 13,0 m2

b) Izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej szerokiej gr. 0,5 mm pod styropianem i na styropianie na powierzchni ok. 13,0 m2.
c) szlichta cementowa gr. 6 cm z zaprawy cementowej M-80 (1:3) zatarte na gładko wykonywane przy użyciu „Mikrokreta” zbrojona siatką stalową z drutu śr. 2.8 mm o oczkach 150/150 mm + ułożenie taśmy dylatacyjnej przyściennej z pianki szer. 100/5 mm wokół ścian przed wykonaniem wylewki- norma 1,3 mb/m2

d) ułożenie płytek gres ( 30 x 30) na powierzchni 13,0 m2, oraz cokołu wysokości 10 cm na długości 15,5 m
e) wstawienie drzwi aluminiowych szer. 90 cm wykucie otworu i wykonanie obróbki.   

f)  wykonanie nowej instalacji elektrycznej montaż nowych opraw LED w ilości 2 szt.
( oprawy LED np. Slim 1180 mm 32W IP65), montaż jednego przełącznika i dwóch gniazd podwójnych z uziemieniem.

g) wykonanie wentylacji poprzez montaż w ścianie elewacyjnej kratek i rury o średnicy fi 100.

h) wykonanie murowanej ścianki działowej o grubości 12 cm o powierzchni 12,7 m2

i) zamurowanie otworów okiennych (wnęki) o powierzchni 2,4 m2

j) wykonanie tynków na ścianach w ilości 44,00 m2 i sufitu w ilości 12,87 m2.

k) malowanie trzykrotne sufitu i ścian farbami emulsyjnymi.

 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy);.

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Pani / Pan Jacek Walecki
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: 8:00 do 15:00

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego : W Biurze Obsługi Interesanta w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie remontu pomieszczenia socjalnego w budynku OSP w Nowej Brzuzie” NIE OTWIERAĆ PRZED 10 października 2018 r.

- przesłać faksem na nr 25 6859072

- przesłać drogą elektroniczną adres e-mail: jacek@borowie.pl

w terminie do dnia 10 października 2018 , godz10.00

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Wykonawca powinien skosztorysować wymienione prace i załączyć do oferty kosztorys ofertowy na podstawie opisu przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowanie.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia tej decyzji.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)