Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XLI/235/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2014 rok

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA   NR  XLI/235/2014

RADY GMINY BOROWIE

z dnia 30 października 2014 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2014 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

I.       Dokonuje zmian w dochodach budżetu gminy:

                                                                                                                                                                                               
  

Dział

  
  

Rozdział

  
  

Paragraf

  
  

Treść

  
  

Przed zmianą

  
  

Zmiana

  
  

Po zmianie

  
  

756

  
  

 

  
  

 

  
  

Dochody   od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających   osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

  
  

3 669 178,00

  
  

5 400,00

  
  

3 674 578,00

  
  

 

  
  

75618

  
  

 

  
  

Wpływy z   innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na   podstawie ustaw

  
  

61 665,00

  
  

5 400,00

  
  

67 065,00

  
  

 

  
  

 

  
  

0480

  
  

Wpływy z   opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

  
  

38 100,00

  
  

5 400,00

  
  

43 500,00

  
  

900

  
  

 

  
  

 

  
  

Gospodarka   komunalna i ochrona środowiska

  
  

962 298,55

  
  

- 653 177,75

  
  

309 120,80

  
  

 

  
  

90003

  
  

 

  
  

Oczyszczanie   miast i wsi

  
  

904 752,55

  
  

- 653 177,75

  
  

251 574,80

  
  

 

  
  

 

  
  

6207

  
  

Dotacje   celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz   środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,   lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

  
  

902 752,55

  
  

- 653 177,75

  
  

249 574,80

  
  

 

  
  

 

  

 

  

Razem:

  
  

17 400 385,03

  
  

- 647 777,75

  
  

16 752 607,28

  

 

II.    Dokonuje zmian w wydatkach budżetu gminy:

                                                                                          
  

Dział

  
  

Rozdział

  
  

Paragraf

  
  

Treść

  
  

Przed zmianą

  
  

Zmiana

  
  

Po zmianie

  
  

010

  
  

 

  
  

 

  
  

Rolnictwo   i łowiectwo

  
  

5 789 903,48

  
  

- 66 000,00

  
  

5 723 903,48

  
  

 

  
  

01010

  
  

 

  
  

Infrastruktura   wodociągowa i sanitacyjna wsi

  
  

5 572 459,26

  
  

- 66 000,00

  
  

5 506 459,26

  
  

 

  
  

 

  
  

6050

  
  

Wydatki   inwestycyjne jednostek budżetowych

  
  

5 566 394,26

  
  

- 66 000,00

  
  

5 500 394,26

  
  

600

  
  

 

  
  

 

  
  

Transport   i łączność

  
  

584 133,16

  
  

40 000,00

  
  

624 133,16

  
  

 

  
  

60016

  
  

 

  
  

Drogi   publiczne gminne

  
  

484 133,16

  
  

40 000,00

  
  

524 133,16

  
  

 

  
  

 

  
  

4210

  
  

Zakup   materiałów i wyposażenia

  
  

158 338,00

  
  

25 000,00

  
  

183 338,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4270

  
  

Zakup   usług remontowych

  
  

36 959,00

  
  

15 000,00

  
  

51 959,00

  
  

700

  
  

 

  
  

 

  
  

Gospodarka   mieszkaniowa

  
  

50 700,00

  
  

3 813,00

  
  

54 513,00

  
  

 

  
  

70005

  
  

 

  
  

Gospodarka   gruntami i nieruchomościami

  
  

50 700,00

  
  

3 813,00

  
  

54 513,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4170

  
  

Wynagrodzenia   bezosobowe

  
  

3 936,00

  
  

3 813,00

  
  

7 749,00

  
  

710

  
  

 

  
  

 

  
  

Działalność   usługowa

  
  

22 000,00

  
  

- 3 813,00

  
  

18 187,00

  
  

 

  
  

71004

  
  

 

  
  

Plany   zagospodarowania przestrzennego

  
  

17 000,00

  
  

- 3 813,00

  
  

13 187,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4300

  
  

Zakup   usług pozostałych

  
  

17 000,00

  
  

- 3 813,00

  
  

13 187,00

  
  

750

  
  

 

  
  

 

  
  

Administracja   publiczna

  
  

2 459 915,00

  
  

- 93 347,00

  
  

2 366 568,00

  
  

 

  
  

75023

  
  

 

  
  

Urzędy   gmin (miast i miast na prawach powiatu)

  
  

2 161 901,00

  
  

- 111 098,00

  
  

2 050 803,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4010

  
  

Wynagrodzenia   osobowe pracowników

  
  

1 425 639,00

  
  

- 130 000,00

  
  

1 295 639,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4040

  
  

Dodatkowe   wynagrodzenie roczne

  
  

104 621,00

  
  

- 1 900,00

  
  

102 721,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4110

  
  

Składki   na ubezpieczenia społeczne

  
  

199 563,00

  
  

19 802,00

  
  

219 365,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4410

  
  

Podróże   służbowe krajowe

  
  

3 000,00

  
  

1 000,00

  
  

4 000,00

  
  

 

  
  

75095

  
  

 

  
  

Pozostała   działalność

  
  

144 642,00

  
  

17 751,00

  
  

162 393,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4010

  
  

Wynagrodzenia   osobowe pracowników

  
  

76 727,00

  
  

16 000,00

  
  

92 727,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4110

  
  

Składki   na ubezpieczenia społeczne

  
  

13 927,00

  
  

1 751,00

  
  

15 678,00

  
  

754

  
  

 

  
  

 

  
  

Bezpieczeństwo   publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  
  

352 785,69

  
  

4 000,00

  
  

356 785,69

  
  

 

  
  

75412

  
  

 

  
  

Ochotnicze   straże pożarne

  
  

352 785,69

  
  

4 000,00

  
  

356 785,69

  
  

 

  
  

 

  
  

4210

  
  

Zakup   materiałów i wyposażenia

  
  

60 859,00

  
  

4 000,00

  
  

64 859,00

  
  

801

  
  

 

  
  

 

  
  

Oświata   i wychowanie

  
  

5 527 553,41

  
  

207 194,00

  
  

5 734 747,41

  
  

 

  
  

80101

  
  

 

  
  

Szkoły   podstawowe

  
  

2 520 014,00

  
  

179 644,00

  
  

2 699 658,00

  
  

 

  
  

 

  
  

3020

  
  

Wydatki   osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

  
  

99 920,00

  
  

6 388,00

  
  

106 308,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4010

  
  

Wynagrodzenia   osobowe pracowników

  
  

1 608 974,00

  
  

104 400,00

  
  

1 713 374,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4110

  
  

Składki   na ubezpieczenia społeczne

  
  

318 830,00

  
  

38 520,00

  
  

357 350,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4120

  
  

Składki   na Fundusz Pracy

  
  

45 040,00

  
  

2 236,00

  
  

47 276,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4210

  
  

Zakup   materiałów i wyposażenia

  
  

42 130,25

  
  

20 000,00

  
  

62 130,25

  
  

 

  
  

 

  
  

4260

  
  

Zakup   energii

  
  

123 660,00

  
  

7 000,00

  
  

130 660,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4300

  
  

Zakup   usług pozostałych

  
  

21 652,00

  
  

1 100,00

  
  

22 752,00

  
  

 

  
  

80103

  
  

 

  
  

Oddziały   przedszkolne w szkołach podstawowych

  
  

369 166,00

  
  

- 30 770,00

  
  

338 396,00

  
  

 

  
  

 

  
  

3020

  
  

Wydatki   osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

  
  

19 367,00

  
  

- 2 250,00

  
  

17 117,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4010

  
  

Wynagrodzenia   osobowe pracowników

  
  

246 630,00

  
  

- 22 990,00

  
  

223 640,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4110

  
  

Składki   na ubezpieczenia społeczne

  
  

54 784,00

  
  

- 4 950,00

  
  

49 834,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4120

  
  

Składki   na Fundusz Pracy

  
  

7 706,00

  
  

- 580,00

  
  

7 126,00

  
  

 

  
  

80104

  
  

 

  
  

Przedszkola   

  
  

629 537,00

  
  

48 540,00

  
  

678 077,00

  
  

 

  
  

 

  
  

3020

  
  

Wydatki   osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

  
  

23 204,00

  
  

2 507,00

  
  

25 711,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4010

  
  

Wynagrodzenia   osobowe pracowników

  
  

418 974,00

  
  

34 250,00

  
  

453 224,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4110

  
  

Składki   na ubezpieczenia społeczne

  
  

78 609,00

  
  

10 803,00

  
  

89 412,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4120

  
  

Składki   na Fundusz Pracy

  
  

11 226,00

  
  

980,00

  
  

12 206,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4330

  
  

Zakup   usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu   terytorialnego

  
  

0,00

  
  

13 000,00

  
  

13 000,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4430

  
  

Różne   opłaty i składki

  
  

13 000,00

  
  

- 13 000,00

  
  

0,00

  
  

 

  
  

80110

  
  

 

  
  

Gimnazja

  
  

1 440 895,00

  
  

19 780,00

  
  

1 460 675,00

  
  

 

  
  

 

  
  

3020

  
  

Wydatki   osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

  
  

57 473,00

  
  

- 740,00

  
  

56 733,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4010

  
  

Wynagrodzenia   osobowe pracowników

  
  

944 556,00

  
  

- 2 000,00

  
  

942 556,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4110

  
  

Składki   na ubezpieczenia społeczne

  
  

175 472,00

  
  

13 220,00

  
  

188 692,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4120

  
  

Składki   na Fundusz Pracy

  
  

25 066,00

  
  

- 1 000,00

  
  

24 066,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4210

  
  

Zakup   materiałów i wyposażenia

  
  

10 100,00

  
  

2 500,00

  
  

12 600,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4260

  
  

Zakup   energii

  
  

74 000,00

  
  

7 000,00

  
  

81 000,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4300

  
  

Zakup   usług pozostałych

  
  

11 700,00

  
  

800,00

  
  

12 500,00

  
  

 

  
  

80148

  
  

 

  
  

Stołówki   szkolne i przedszkolne

  
  

270 212,00

  
  

- 10 000,00

  
  

260 212,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4010

  
  

Wynagrodzenia   osobowe pracowników

  
  

200 226,00

  
  

- 10 000,00

  
  

190 226,00

  
  

851

  
  

 

  
  

 

  
  

Ochrona   zdrowia

  
  

40 100,00

  
  

15 400,00

  
  

55 500,00

  
  

 

  
  

85111

  
  

 

  
  

Szpitale   ogólne

  
  

0,00

  
  

10 000,00

  
  

10 000,00

  
  

 

  
  

 

  
  

6220

  
  

Dotacje   celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji   inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów   publicznych

  
  

0,00

  
  

10 000,00

  
  

10 000,00

  
  

 

  
  

85154

  
  

 

  
  

Przeciwdziałanie   alkoholizmowi

  
  

38 100,00

  
  

5 400,00

  
  

43 500,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4210

  
  

Zakup   materiałów i wyposażenia

  
  

15 000,00

  
  

3 400,00

  
  

18 400,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4300

  
  

Zakup   usług pozostałych

  
  

9 700,00

  
  

2 000,00

  
  

11 700,00

  
  

852

  
  

 

  
  

 

  
  

Pomoc   społeczna

  
  

2 128 738,00

  
  

7 000,00

  
  

2 135 738,00

  
  

 

  
  

85214

  
  

 

  
  

Zasiłki   i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

  
  

56 700,00

  
  

7 000,00

  
  

63 700,00

  
  

 

  
  

 

  
  

3110

  
  

Świadczenia   społeczne

  
  

56 700,00

  
  

7 000,00

  
  

63 700,00

  
  

854

  
  

 

  
  

 

  
  

Edukacyjna   opieka wychowawcza

  
  

150 004,00

  
  

2 420,00

  
  

152 424,00

  
  

 

  
  

85401

  
  

 

  
  

Świetlice   szkolne

  
  

97 134,00

  
  

2 420,00

  
  

99 554,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4010

  
  

Wynagrodzenia   osobowe pracowników

  
  

60 353,00

  
  

4 400,00

  
  

64 753,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4210

  
  

Zakup   materiałów i wyposażenia

  
  

1 700,00

  
  

- 700,00

  
  

1 000,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4240

  
  

Zakup   pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

  
  

1 000,00

  
  

- 1 000,00

  
  

0,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4410

  
  

Podróże   służbowe krajowe

  
  

280,00

  
  

- 280,00

  
  

0,00

  
  

900

  
  

 

  
  

 

  
  

Gospodarka   komunalna i ochrona środowiska

  
  

1 745 344,29

  
  

- 768 444,75

  
  

976 899,54

  
  

 

  
  

90003

  
  

 

  
  

Oczyszczanie   miast i wsi

  
  

1 101 001,29

  
  

- 768 444,75

  
  

332 556,54

  
  

 

  
  

 

  
  

6057

  
  

Wydatki   inwestycyjne jednostek budżetowych

  
  

902 752,55

  
  

- 653 177,75

  
  

249 574,80

  
  

 

  
  

 

  
  

6059

  
  

Wydatki   inwestycyjne jednostek budżetowych

  
  

159 309,74

  
  

- 115 267,00

  
  

44 042,74

  
  

921

  
  

 

  
  

 

  
  

Kultura   i ochrona dziedzictwa narodowego

  
  

473 419,00

  
  

4 000,00

  
  

477 419,00

  
  

 

  
  

92195

  
  

 

  
  

Pozostała   działalność

  
  

118 221,00

  
  

4 000,00

  
  

122 221,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4170

  
  

Wynagrodzenia   bezosobowe

  
  

0,00

  
  

4 000,00

  
  

4 000,00

  
  

 

  
  

Razem:

  
  

19 854 655,03

  
  

- 647 777,75

  
  

19 206 877,28

  

 

§ 2

 

1. Dochody ogółem po zmianach wynoszą         16 752 607,28 zł

w tym:

a)  dochody bieżące            14 911 862,32 zł

b)  dochody majątkowe        1 840 744,96 zł

 

2. Wydatki  ogółem po zmianach wynoszą          19 206 877,28 zł

 w tym:

a) wydatki bieżące             12 919 589,32 zł

b) wydatki  majątkowe        6 287 287,96 zł

 

§ 3

 

Tabela nr 2c do Uchwały nr XXXIV/186/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2014 rok po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w  załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/186/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2014 rok po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w  załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 5

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXXIV/186/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2014 rok po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w  załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 6

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXXIV/186/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2014 rok po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w  załączniku n 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 7

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr XXXIV/186/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2014 rok po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w  załączniku n 5 do niniejszej uchwały.

 § 8

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.                                               

§ 9

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

            Zwiększenie planu dochodów w dziale 756 o kwotę 5 400,00 zł dotyczy opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Tym samym o tą samą kwotę zwiększa się plan wydatków w dziale 851 rozdział 85154.

W związku z podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie ze środków UE zadania inwestycyjnego p.n.” Zamknięcie oraz rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Słup Pierwszy gm. Borowie” ( poz.15 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały) w dziale 900 zmniejsza się plan dochodów o 653 177,75 zł, natomiast plan wydatków zmniejsza się łącznie o 768 444,75 zł. Kwotę 115 267,00 zł stanowią  środki własne.

            W planach wydatków w dziale 010 zmniejszenie w kwocie 60 000,00 zł dotyczy zadania p.n. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie w miejscowościach: Chromin; Łopacianka; Głosków” ( poz.1 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały) natomiast zmniejszenie o 6 000,00 zł  dotyczy zadania p.n. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Zielnej w miejscowości Borowie”  (poz.4 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały).

W dziale 600 zwiększenie planu wydatków o 40 000,00 zł dotyczy bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 700 o kwotę 3 813,00 zł w celu sfinansowania faktury za ustalenie granicy działek.

Dokonane zmiany w planach  wydatków w dziale 750 dotyczą zabezpieczenia środków na składki ZUS, wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, oraz na podróże służbowe pracowników Urzędu.

W dziale 754 zwiększa się plan wydatków o 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów OSP.

Dokonane zmiany w planach wydatków w dziale 801 i 854 dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników oświaty, składek ZUS i na FP, zakupu oleju opałowego, sfinansowania dostawy energii i gazu do budynków szkolnych, jak też sfinansowania wywozu nieczystości stałych.

Ponadto w rozdziale 80104  dokonuje się przesunięcia planu wydatków  z § 4430 na § 4330 w kwocie 13 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Borowie w Przedszkolach na terenie innych gmin.

Wprowadza się plan wydatków w kwocie  10 000,00 zł w dziale 851 rozdział 85111 w związku
z podjętą uchwałą w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Garwolinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznej karetki pogotowia ratunkowego dla potrzeb ratownictwa medycznego na terenie powiatu garwolińskiego (poz.21 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały).

Zwiększa się plan wydatków w dziale 852 o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na  zasiłek celowy dla rodziny poszkodowanej  w wyniku pożaru budynku gospodarczego.

 W dziale 921 zwiększenie planu wydatków o 4 000,00 zł dotyczy Gminnego programu Opieki nad Zabytkami gminy Borowie.

 

Zmiany w planach dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych dotyczą PSP w Borowiu, PSP w Iwowem oraz PSP w Głoskowie– rozdział 80101.

 

Poza wymienionymi zmianami dokonuje się zmiany nazewnictwa zadania inwestycyjnego p.n. „ Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Borowie- osiedle za szkołą” na nazwę „ Budowa sieci wodnej, sieci kanalizacyjnej w miejscowości Borowie – osiedle za szkołą”.

Z kolei zadanie p.n. „ Opracowanie projektu i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borowiu” otrzymuje nazwę „ Opracowanie projektu i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowie”.

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2014-12-04
Data publikacji:
2014-12-04
Data ostatniej zmiany:
2014-12-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)