Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr I/2006 z obrad I sesji Rady Gminy w Borowiu, która odbyła się 27 listopada 2006 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu.

Zbieranie statystyk

P R O T O K Ó Ł nr I/2006

 

z obrad I sesji Rady Gminy w Borowiu,

która odbyła się 27 listopada 2006 roku

w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu.

 

 

Stan Radnych 15, obecnych na sesji 15 Radnych, co stanowi 100% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną.

Radny Senior Pan Henryk Jan Gołędowski otworzył obrady I sesji Rady Gminy powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Następnie Radny Senior poprosił Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Panią Krystynę Duda o przedstawienie informacji o wynikach wyborów do Rady Gminy oraz
o wręczenie zaświadczeń o wyborze.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej zapoznała zgromadzonych z wynikami wyborów do Rady Gminy z wyszczególnieniem ilości otrzymanych głosów przez poszczególnych radnych oraz wręczyła zaświadczenia o wyborze.  

Radny Senior podziękował Pani Krystynie Duda za przedstawienie informacji
o wynikach wyborów do Rady Gminy. W dalszej części obrad I sesji Rady Gminy Radny Senior przedstawił sposób składania ślubowania, odczytał rotę ślubowania, a następnie
Pan Henryk Gołędowski złożył ślubowanie. Potem najmłodszy wiekiem radny Pan Dominik Zawadka odczytał nazwiska radnych, którzy składali ślubowanie wypowiadając słowa: „Ślubuję! Tak mi dopomóż Bóg”.

Radny Senior podziękował radnym za złożenie ślubowania i oznajmił o przystąpieniu do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów.

Radna ze wsi Iwowego Pani Alicja Szaniawska zgłosiła kandydaturę Pana Alberta Barana na Przewodniczącego Rady Gminy. Więcej kandydatów nie zgłoszono.

Radny Senior poprosił o zgłoszenie 3 kandydatur do Komisji Skrutacyjne.

Do komisji skrutacyjnej zgłoszono:

·        Panią Alicję Szaniawską

·        Pana Jacka Bogusza

·        Pana Dominika Zawadkę.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.

W wyniku głosowania zaproponowany skład komisji skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie.

Pan Henryk Gołędowski poprosił komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do tajnego głosowania w celu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

Po tym nastąpiła przerwa w obradach sesji, komisja skrutacyjna przystąpiła do pracy przygotowując karty do głosowania.

Po przerwie przewodnicząca komisji skrutacyjnej Pani Alicja Szaniawska zapoznała
ze sposobem głosowania, po czym odbyło się tajne głosowanie.

Po przeprowadzeniu głosowania nastąpiła przerwa w obradach sesji w celu podliczenia głosów.

Po przerwie przewodnicząca komisji skrutacyjnej Pani Alicja Szaniawska odczytała protokół przedstawiając wyniki głosowania, z którego wynika, iż na 15 oddanych ważnych głosów, za wyborem Pana Alberta Barana głosowało 13, zaś przeciw głosowały 2 osoby.
Pan Albert Baran został wybrany Przewodniczącym Rady Gminy.

Radny Senior odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

Protokół głosowania, karty do głosowania oraz uchwała rady gminy stanowią załącznik do protokołu.

Radny Senior Pan Henryk Gołędowski złożył gratulacje Przewodniczącemu Rady Gminy i poprosił o dalsze prowadzenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Albert Baran podziękował za wybór i przejął dalsze prowadzenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał dalszy porządek oraz oznajmił, iż wpłynął wniosek o dodanie do porządku obrad następującego punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Borowie”. W wyniku głosowania rada gminy jednogłośnie zatwierdziła porządek obrad, który brzmi następująco:

·        Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy.

·        Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Borowie

·        Sprawy różne

·        Zamknięcie obrad I sesji.

 

Przystępując do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczący Rady Gminy Pan Albert Baran poprosił o zgłoszenie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Pan Krzysztof Osiak zgłosił kandydaturę Pani Marzeny Nowak, następnie Pan Dominik Zawadka zgłosił kandydaturę Pana Stanisława Michny. Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy poprzez przygotowanie kart do głosowania. Po czym nastąpiła przerwa w obradach sesji.

Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Alicja Szaniawska wyjaśniła zasady głosowania, zostały rozdane karty do głosowania i przystąpiono do tajnego głosowania.

Po przeprowadzonym głosowaniu nastąpiła przerwa w obradach sesji w celu policzenia głosów.

Po policzeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną wznowiono obrady sesji. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z wyników głosowania, stwierdzając, iż na 15 oddanych kart ważnych: 9 głosów oddano na Panią Marzenę Nowak i 6 głosów oddano na Pana Stanisława Michnę w wyniku czego Wiceprzewodniczącym Rady Gminy została Pani Marzena Nowak.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pani Marzeny Nowak.

Protokół głosowania, karty do głosowania oraz uchwała Rady Gminy stanowią załączniki do protokołu.

 

Przewodniczący Rady Gminy przechodząc do kolejnego punktu obrad sesji tj. „Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Borowie” oznajmił, iż w trakcie sesji wyłożona została lista celem zadeklarowania się radnych do pracy w poszczególnych komisjach. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił składy stałych komisji radnych i ogłosił przerwę w celu ukonstytuowania się komisji.

Po krótkiej przerwie wszystkie komisje dokonały wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego komisji. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji rady gminy.

W  wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Sprawy różne.

Jako pierwsza głos zabrała Radna z Iwowego Pani Alicja Szaniawska mówiąc, iż zawracające na przystanku w Iwowem autobusy PKS zniszczyły część prywatnej posesji Pana Łodygi. Poprosiła również o utwardzenie miejsca gdzie autobusy PKS zawracają.

Następnie głos zabrał Radny ze wsi Borowie Pan Tadeusz Baranek dziękując za pomoc
w pozyskaniu dotacji na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Borowiu.

W dalszej części głos zabrał Kierownik SP ZOZ w Borowiu dr med. Edward Dąbrowski oznajmiając, że z powodu awarii wozu do przeprowadzania badań mammograficznych nie odbędą się zaplanowane na 27-28 listopada badania w SP ZOZ w Borowiu. Poprosił radnych oraz sołtysów o przekazanie informacji osobom zainteresowanym, że badania odbędą się w najbliższym wolnym terminie.

Na zakończenie Wójt Gminy pogratulował wszystkim nowo wybranym radnym.

 

Na tym dyskusję zakończono.

 

           Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział i dyskusję w obradach sesji Rady Gminy, po czym zamknął I sesję Rady Gminy.

 

Na tym zakończono protokół z I sesji Rady Gminy.

  

 

 

 

 

       Protokolant                                                         Przewodniczący Rady Gminy

 

            Krzysztof Wągrodzki                                                              Albert Baran

  

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
mgr Krzysztof Wągrodzki
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-12-07
Data ostatniej zmiany:
2006-12-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)