Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXXV/2010 z obrad XXXV sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się dnia 18 czerwca 2010 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu.

Zbieranie statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXXV/2010

 

z obrad XXXV sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się dnia 18 czerwca 2010 roku

w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu.

 

Stan Radnych 15, obecnych na sesji 14 Radnych, co stanowi 93% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Albert Baran otworzył obrady XXXV sesji Rady, powitał  obecnych.

 Przechodząc do pkt.2 obrad przedstawił proponowany  porządek  sesji:

 

1.  Otwarcie obrad XXXV sesji Rady Gminy.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej

5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

7.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

8.  Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy różne.

9.  Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy.

 

Uwag do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono. W wyniku głosowania zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad pkt 3. Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem o uwagi do protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosił o przegłosowanie sprawy przyjęcia protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad pkt 4. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wójt Gminy przedstawiając projekt uchwały wyjaśnił, iż od tego roku zostanie rozpoczęta budowa IV etapu sieci kanalizacji na odcinku Borowie – Kamionka – Dudka. Na to zadanie Gmina Borowie otrzymała dotację z Unii Europejskiej w kwocie 4 000 000zł. Wójt Gminy poinformował, iż w ubiegłym roku został złożony wniosek o pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie którego Gmina Borowie otrzymała pożyczkę  w kwocie do 500 000zł i będzie ona stanowiła wkład własny gminy w realizacji zadania inwestycyjnego. Wójt Gminy dodał, iż z końcem roku 2010 Gmina Borowie zakończy spłacanie obecnej pożyczki w WFOŚiGW pozostała kwota będzie umorzona oraz poinformował że pożyczki w WFOŚiGW mają korzystne oprocentowanie oraz w części są umarzane. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2012 - 2015 z dochodów własnych budżetu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Głos zabrał Pan Andrzej Rosiński radny z miejscowości Chromin pytając dlaczego została pominięta realizacja III etapu budowy kanalizacji we wsiach Chromin, Łopacianka, Laliny, Iwowe.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż Gmina Borowie nie otrzymała dofinansowania na realizację III etapu budowy kanalizacji. Gmina Borowie nie jest w stanie finansować w całości z własnych środków budowy kanalizacji sanitarnej dlatego jeśli uda się pozyskać środki unijne na realizację III etapu budowy kanalizacji wówczas inwestycja zostanie przeprowadzona.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Za przyjęciem projektu uchwały zagłosowało 14 radnych. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.            

 

Ad pkt 5. Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy Panią Hannę Ośko
o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok.

Pani Hanna Ośko przedstawiając projekt uchwały omówiła zmiany w dochodach i wydatkach budżetu gminy.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnika Gminy Panią Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Pani Hanna Ośko przedstawiając projekt uchwały wyjaśniła, iż w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych zachodzi konieczność aktualizacji podstawy prawnej w uchwale Nr XIX/92/2008 Rady Gminy Borowie podjętej 17 listopada 2008 roku.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

Wójt Gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia oraz zawarte umowy.

Do przedstawionego sprawozdania uwag i pytań nie zgłoszono. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu.

 

Ad pkt 8. Zapytania i interpelacje oraz sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Pana Pawła Zboinę Kierownika Posterunku Policji w Borowiu o przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Borowie za rok 2009, ponieważ z uwagi na zmianę Kierownika PP w Borowiu punkt ten został zdjęty z obrad wcześniejszej sesji Rady Gminy.

Pan Paweł Zboina przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do przedstawionej informacji.

Pytań nie stwierdzono, sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Pani Jolanta Mućko sołtys ze wsi Brzuskowola zwróciła się z pytaniem do Wójta Gminy czy sołtysi mogą liczyć na pomoc Urzędu Gminy przy organizacji transportu na dowożeniu zebranego zboża dla powodzian do punktu odbioru w Garwolinie.

W odpowiedzi Wójt Gminy poprosił sołtysów i radnych o organizację transportu we własnym zakresie ponieważ Urząd Gminy nie ma środków finansowych na organizację transportu zboża dla powodzian.

 

Więcej spraw i pytań nie zgłoszono.

 

Ad pkt 9. Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział i dyskusje
w obradach sesji rady gminy, po czym zamknął XXXV sesję Rady Gminy.

 Na tym zakończono protokół z XXXV sesji Rady Gminy. 

 

 

 

 

             Protokolant                                    Przewodniczący Rady

 

 mgr Krzysztof Wągrodzki                          mgr inż. Albert Baran

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-07-08
Data publikacji:
2010-07-08
Data ostatniej zmiany:
2010-07-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)