Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XL/2014 z obrad XL sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 23 września 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu

Zbieranie statystyk

 P R O T O K Ó Ł nr XL/2014

 

z obrad XL sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się 23 września 2014 roku

w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu

 

Stan radnych 15, obecnych na sesji 14 radnych, co stanowi 93% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Szaniawska otworzyła obrady XL sesji Rady, a następnie powitała Pana Wiesława Gąskę Wójta Gminy, Pana Adama Zboinę Radnego Powiatowego, Radnych Rady Gminy Borowie, kierowników jednostek podległych, sołtysów oraz  wszystkich przybyłych gości.

 

 Przechodząc do pkt.2 obrad Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany  porządek  sesji:

 

1.       Otwarcie XL sesji rady gminy.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2014-2024.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na rok 2014.

6.       Przedstawienie informacji ze stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014.

7.       Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.

8.       Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

9.       Zamknięcie obrad XL sesji rady gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, iż wpłynął wniosek od Wójta Gminy w sprawie dodania do porządku obrad następującej uchwały: „Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radnymi działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad  dodatkowego punktu XL sesji Rady Gminy.

W wyniku głosowania radni jednogłośnie przyjęli proponowane zmiany w porządku obrad.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad XL sesji Rady Gminy.

 

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i brzmi następująco:

1.       Otwarcie XL sesji rady gminy.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2014-2024.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na rok 2014.

6.       Przedstawienie informacji ze stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014.

7.       W sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

8.       Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.

9.       Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

10.    Zamknięcie obrad XL sesji rady gminy.

Uwag do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad pkt 3. Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o przegłosowanie sprawy przyjęcia protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 
 

Ad pkt. 4.  Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Izabelę Baran kierownika wydziału finansów i budżetu o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2014-2024.

Pani Izabela Baran przedstawiła projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 5. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Izabelę Baran o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

Pani Izabela Baran przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2014 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Martę Serzysko Sekretarz Gminy o przedstawienie informacji ze stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014.

Sekretarz Gminy omówiła informację ze stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 informując o ilości dzieci uczęszczających do szkół, oraz ilości nauczycieli pracujących w szkołach podległych gminie Borowie. Sekretarz Gminy omówiła również średnie wyniki ze sprawdzianów i egzaminów poszczególnych szkół porównując je ze średnią całej gminy i powiatu.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego sprawozdania.

Pytań nie zadano. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Martę Serzysko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Pani Marta Serzysko poinformowała, iż Rada Gminy jest zobowiązana do określenia sposobu i trybu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi. Następnie Pani Marta Serzysko szczegółowo przedstawiła załącznik do uchwały zawierający zasady i tryb przeprowadzania konsultacji.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

Wójt Gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia, decyzje oraz zawarte umowy.  Wójt Gminy poinformował również, iż 18 września 2014 roku wydał odmowną decyzję o środowiskowym uwarunkowaniu inwestycji budowy elektrowni wiatrowej o mocy do 500 KW w Głoskowie.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

Wójt Gminy przedstawił treść pisma  Dyrektora SP ZOZ w Garwolinie Pana Krzysztofa Żochowskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości do 10 000zł na zakup karetki reanimacyjnej. Koszt zakupu karetki reanimacyjnej to kwota 489tys. zł, z czego SPZOZ w Garwolinie na ten cel mogło przeznaczyć 300tys. zł, Starostwo Powiatowe w Garwolinie 100tys. zł. Jest prośba aby brakującą kwotę 89tys. zł sfinansowały samorządy z terenu powiatu garwolińskiego. Wójt Gminy dodał, iż po konsultacji ze skarbnikiem gminy wynika, iż w budżecie gminy istnieją możliwości sfinansowania takiej dotacji. Wójt Gminy zwrócił się do radnych o wyrażenie opinii na ten temat i poprosił o ewentualne głosowanie nad akceptacją udzielenia dotacji celowej na zakup karetki reanimacyjnej.

Następnie Wójt Gminy poinformował, iż miał miejsce pożar w Łopaciance. Dodał również, iż polecił aby GOPS w Borowiu udzielił wsparcia finansowego poszkodowanym w kwocie 7 000zł.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o dyskusję w sprawie udzielenia dotacji dla SP ZOZ w Garwolinie.

Głos zabrał Pan Adrian Brauła radny z Lalin mówiąc, iż wsparcie dla SP ZOZ w Garwolinie jest jak najbardziej uzasadnione ponieważ nie jest to duża kwota, a karetka reanimacyjna będzie służyć wszystkim mieszkańcom z terenu powiatu garwolińskiego.

Więcej pytań i uwag nie wniesiono. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad akceptacją wniosku Dyrektora SP ZOZ w Garwolinie, która umożliwi w przyszłości przygotowanie odpowiedniej uchwały.

W wyniku głosowania radni jednogłośnie poparli wniosek dofinansowania w kwocie do 10 000zł zakupu karetki reanimacyjnej.

Pan Jakub Wiechetek radny z Chromina zapytał o termin wykonywania przyłączy kanalizacji sanitarnych do domów w Chrominie i Łopaciance.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż po przeprowadzonych rozmowach z wykonawcą rozbudowy oczyszczalni ścieków decyzja w tym zakresie już została podjęta. Będą wymienione filtry i napowietrzacze na bardziej wydajne w działającej oczyszczalni ścieków co umożliwi przyjęcie większej ilości ścieków kanalizacyjnych. Firma wykonująca sieć kanalizacji sanitarnej w Chrominie i Łopaciance otrzymała już pismo w sprawie wykonywania przyłączy. Wójt Gminy dodał, iż do końca października zadanie to będzie zakończone. Wójt Gminy poinformował, iż będzie zabiegał o przyspieszenie terminu zakończenia modernizacji oczyszczalni ścieków. Dodał, iż Gmina Borowie będzie ubiegała się o dodatkowe środki unijne na to zadanie. Będzie składany wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, która w październiku ma ogłosić konkurs na wydatkowanie środków finansowych pochodzących jeszcze z budżetu UE przeznaczonych na lata 2007-2013.  

Pan Tadeusz Baran z Jaźwin wniósł zastrzeżenia do remontowanej drogi w Jaźwinach mówiąc, iż brak jest wykonania odpływów wody co w przyszłości będzie skutkować zalewaniem niektórych posesji. Pan Tadeusz Baran zwrócił również uwagę na planowane ogrodzenie strażnicy w Jaźwinach mówiąc, iż mieszkańcy wsi nie zgadzają się na wykonanie ogrodzenia w kształcie zaproponowanym przez pracowników Urzędu Gminy.

W odpowiedzi Wójt Gminy poinformował, iż jest przeciwny wykonania ogrodzenia wokół strażnicy OSP w Jaźwinach z uwagi, iż jest tam mały plac a poza tym sąsiaduje on z drogą gminną i powiatową. Powoduje to, że linia ogrodzenia musi być odsunięta od tych dróg na przepisową odległość co powoduje że zostaje mało placu do ogrodzenia.

Wójt Gminy odnosząc się do modernizowanej drogi w Jaźwinach poinformował, iż rozstrzygnięcia co do ostatecznego kształtu i rozwiązań co do odwodnienia drogi należą do osób tam mieszkających. Muszą się porozumieć między sobą w sprawie odwodnienia drogi.

Następnie głos zabrał Pan Jacek Walecki kierownik wydziału oświaty i rozwoju gospodarczego mówiąc, iż w dniu dzisiejszym ma się odbyć spotkanie z osobami zainteresowanymi modernizacją drogi i wykonania jej odwodnienia. I być może na tym spotkaniu zostanie osiągnięte porozumienie co do kształtu modernizacji i odwodnienia drogi.

W dalszej części Pan Jacek Walecki poinformował, iż w tym roku był realizowany program pod nazwą „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie.” W 2014 roku zostało złożonych 24 wnioski na kwotę 65 343,60zł. W pierwszym etapie otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwotę 13 489,00zł co pozwoliło odebrać od 8 gospodarstw wyroby azbestowe. Obecnie eternit jest odbierany od tych osób. W miesiącu lipcu został złożony dodatkowy wniosek do WFOŚiGW i otrzymana kwota w wysokości 36 057,00zł pozwoli odebrać od pozostałych 16 wnioskodawców.

Pani Ewa Wielgosz zapytała Wójta Gminy, czy rodzina ze Słupa Pierwszego dotknięta tragedią spowodowaną przez wypadek samochodowy w której zginął członek rodziny może liczyć na pomoc ze strony Urzędu Gminy.

W odpowiedzi Wójt Gminy poinformował, iż zostanie udzielona tej rodzinie pomoc materialna oraz pomoc w załatwianiu spraw rentowych. GOPS w Borowiu sfinansuje naprawę samochodu oraz sfinansuje kurs doszkalający dla Pani, która będzie dowoziła dzieci do szkoły. Rodzina otrzyma również wsparcie finansowe z firmy w której pracował poszkodowany.   

 

Więcej spraw nie wniesiono.

 

Ad. pkt. 10. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji Rady Gminy, po czym zamknęła XL sesji Rady Gminy.

 

Na tym zakończono protokół z XL sesji Rady Gminy.

 

   

      Protokolant                                        Przewodnicząca Rady Gminy

Krzysztof Wągrodzki                                        Alicja Szaniawska 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2014-10-28
Data publikacji:
2014-10-28
Data ostatniej zmiany:
2014-10-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)