Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2018 z obrad XLIV sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 25 maja 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.

Zbieranie statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2018

 

z obrad XLIV sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się 25 maja 2018 roku

w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu. 

 

Stan radnych 15, obecnych na sesji 15 radnych, co stanowi 100% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych, sołtysów oraz pozostałych osób przybyłych na sesję stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca rady gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady XLIV sesji Rady, a następnie powitała, wójta gminy Wiesława Gąskę, radnych rady gminy Borowie, kierowników jednostek podległych, dyrektorów, sołtysów, przybyłe media oraz wszystkich przybyłych na sesję.

 

 Przechodząc do pkt.2 obrad Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany  porządek  sesji:

 1. Otwarcie  XLIV sesji Rady Gminy.   

 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borowie w 2018 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.
 9. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 10. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Gminy.

 

Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie stwierdzono.

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad pkt 3. Przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z XLIII sesji Rady Gminy.

Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji.

W wyniku głosowania za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu. Większością głosów protokół z poprzedniej sesji został przyjęty.                                                                                                                  

 

Ad pkt 4. Przewodnicząca rady gminy poprosiła wójta gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu.

Wójt na wstępie poinformował, iż przesłany radnym w materiałach projekt uchwały uległ pewnym zmianom. Pierwotny projekt uchwały został przesłany do mecenasa nadzorującego akty prawne gminy Borowiu, który naniósł pewne poprawki do projektu uchwały. Następnie wójt gminy przedstawił treść proponowanego projektu uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu. Wójt gminy dodał, iż na wydzierżawienie mienia SPZOZ będzie każdorazowo wymagana zgoda rady gminy.

Radny Janusz Zawadka przybył na obrady sesji.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Radna Beata Pasternak zapytała, czy mienie SP ZOZ będzie wydzierżawiana bezpłatnie.

Wójt wyjaśnił, iż ewentualne dzierżawy będą odpłatne. Jeśli rada gminy zdecyduje w uchwale o pewnej czynności wówczas będzie przeprowadzony przetarg. Ustawa o działalności leczniczej określa, że rada gminy aby mogła się zajmować uchwałą w sprawie wydzierżawienia mienia SP ZOZ musi w pierwszej kolejności przyjąć uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 5. Przewodnicząca rady gminy poprosiła wójta gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borowie w 2018 roku.

Wójt poinformował, iż uchwała ta jest podejmowana corocznie na początku roku. Z uwagi na to, że szukaliśmy schroniska dla zwierząt taka uchwał jest podejmowana dopiero teraz. Wójt poinformował, że stosowne umowy ze schroniskiem oraz z lekarzem weterynarii zostały podpisane, dlatego jest możliwość przedstawienia projektu uchwały. Następnie wójt przedstawił treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Radna Beata Pasternak zapytała o zapis w Rozdziale 9 uchwały, czy takie zdarzenia w okresie kiedy urząd nie pracuje powinny być zgłaszane do lekarza weterynarii.

W odpowiedzi wójt wyjaśnił, iż jeżeli podczas takiego zdarzenia na miejscu jest policja lub straż wówczas te służby przekazuje informacje do odpowiedniego pracownika urzędu.

Więcej pytań nie stwierdzono.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt. 6 Przewodnicząca rady gminy poprosiła Skarbnika Gminy Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Skarbnik Gminy przedstawiając projekt uchwały poinformowała, iż proponuje się w latach 2018-2020 wyemitować obligacje komunalne na łączną sumę 10 847 000zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę rat kapitałowych w latach 2018-2020. Proponuje się emisję obligacji w takim okresie i w takiej kwocie ponieważ dzięki temu będziemy mogli wynegocjować bardziej korzystne warunki emisji obligacji. Projekt uchwały zawiera, iż emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie niemniejszej niż 149. Obligacje będą na okaziciela, będą posiadały formę dokumentu i nie będą zabezpieczone.

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych w 2018 roku w łącznej kwocie 4 870 000zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 977 000zł ze wskazaniem na sfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie”, zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów” oraz zadania inwestycyjnego pn. „Odwodnienie ulicy Zielnej i Wierzbowej w miejscowości Borowie”. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 900 000zł.

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych w 2019 roku w łącznej kwocie 4 070 000zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 050 000zł, ze wskazaniem na sfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie” i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 020 000zł.

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych w 2020 roku w łącznej kwocie 1 900 000zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000zł ze wskazaniem na sfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowe” oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 900 000zł.

Skarbnik gminy poinformowała, iż uchwała zawiera zapis o możliwości rezygnacji z emisji niektórych serii obligacji oraz wcześniejszy wykup wyemitowanych obligacji. Dodała, iż wykup obligacji wyemitowanych w 2018 roku nastąpi w latach 2021-2029. Obligacje wyemitowane w 2019 roku zostaną wykupione w latach 2026-2031, zaś obligacje wyemitowane w 2020 roku zostaną wykupione w latach 2030-2034. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne i będzie równe stawce WIBOR sześciomiesięcznej powiększonej o naliczoną marżę oferenta. W obecnej chwili stawka WIBOR wynosi 1,78%.  Jeśli są pewne wahnięcia stawki WIBOR to mają one tendencję malejącą.

Przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Następnie głos zabrał wójt gminy wyjaśniając, iż uchwała zawiera plan emisji obligacji w cyklu trzyletnim. Dodał, iż mamy nadzieję, iż nie będziemy zmuszeni do zaciągania tych obligacji aż tyle. W przyszłym roku sytuacja budżetu powinna się poprawić, dochody powinny wzrosnąć, a wydatki na nie nasze zadania zmaleją. Stąd też gmina będzie mogła własnymi dochodami finansować prowadzone w najbliższych latach inwestycje. Tak jak to było w latach ubiegłych nie zawsze następowała emisja obligacji. Jeśli dochody budżetu będą znacznie lepsze od zakładanych wówczas zrezygnujemy z emisji obligacji. W chwili obecnej podejmując taką uchwałę zabezpieczamy obligacjami przyszłe finansowanie realizowanych inwestycji.

Pytań nie zadano.

Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania za przyjęciem uchwały zagłosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Większością głosów uchwała została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt. 7 Przewodnicząca rady gminy poprosiła Skarbnika Gminy Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.

Przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8. Przewodnicząca rady gminy poprosiła Hannę Ośko Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9. Sprawozdanie z działalności wójta gminy między sesjami.

Wójt gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia oraz podpisane umowy. Sprawozdanie wójta gminy stanowi załącznik do protokołu. Ponadto wójt gminy poinformował, iż Gmina Borowie otrzymała dwie dotacje z Urzędu Marszałkowskiego. Dotację w kwocie 23 000zł na remont strażnicy w Chrominie oraz dotację w kwocie 50 000zł na konserwację ołtarza głównego w zabytkowym kościele w Borowiu.

 

Ad pkt 10. Zapytania interpelacje oraz sprawy różne.

Przewodnicząca rady gminy poinformowała, iż wpłynęło pismo z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie w sprawie debaty społecznej, która odbędzie się 14 czerwca 2018 roku o godz. 12.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie.

Radny Janusz Zawadka zapytał na jakim etapie jest realizacja inwestycji na ulicy Zielnej w Borowiu i czy terminy jej realizacji zostaną zachowane. Zwrócił uwagę również, że radni chcieli się spotkać z administratorem sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Zapytał czy takie spotkanie odbędzie się w najbliższym czasie.

Wójt gminy wyjaśnił, że umowa przewiduje zakończenie prac na ulicy Zielnej i Szkolnej na 30 czerwca 2018 roku, a do 30 lipca inwestycję należy rozliczyć. Realizacja inwestycji nie jest zagrożona. Jeśli chodzi o spotkanie z administratorem sieci wodociągowo – kanalizacyjnej to odbyło się już spotkanie z jedną z komisji rady gminy. Wójt dodał, iż na najbliższą sesję zostaną zaproszeni przedstawiciele firmy administrującej sieć wodociągowo-kanalizacyjną.

Radny powiatowy Adam Zboina zwrócił się z pytaniem czy podwodomierze zamontowane w domu będą odbierane przez administratora sieci. Podwodomierze nie powinny być montowane w budynkach inwentarskich ponieważ w przyszłości będzie problem z ich odczytem przez pracowników zarządcy sieci.

W odpowiedzi wójt poprosił o przygotowanie listy gospodarstw gdzie występuje problem z odbiorem podwodomierzy przez administratora sieci.

 

Więcej spraw nie wniesiono.

 

Ad. pkt. 11. Przewodnicząca rady gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji rady gminy, po czym zamknęła XLIV sesję Rady Gminy.

 

 Na tym zakończono protokół z XLIV sesji Rady Gminy.  

 

                 Protokolant                                                               Przewodnicząca Rady Gminy      

   

            Krzysztof Wągrodzki                                                              Alicja Szaniawska 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-06-04
Data publikacji:
2018-06-04
Data ostatniej zmiany:
2018-06-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)