Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXXII/2013 z obrad XXXII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 15 października 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.

Zbieranie statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXXII/2013

 

z obrad XXXII sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się 15 października 2013 roku

w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu. 

 

Stan Radnych 15, obecnych na sesji 14 Radnych, co stanowi 93% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Szaniawska otworzyła obrady XXXII sesji Rady, a następnie powitała Wójta Gminy Pana Wiesława Gąskę, Pana Adama Zboinę Radnego Powiatowego, Radnych Rady Gminy Borowie, kierowników jednostek podległych, dyrektorów, sołtysów i wszystkich przybyłych na sesję.

 Przechodząc do pkt.2 obrad Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany  porządek  sesji:

 

1.          Otwarcie XXXII sesji Rady Gminy.

2.          Przyjęcie porządku obrad.

3.          Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/152/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2013 rok.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2013-2022.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania w gminie Borowie” złożonego do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

8.   Przedstawienie informacji ze stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013.

9.     Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowie za I półrocze 2013 roku.

10.      Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.

11.      Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

12.      Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy.

 

Ad pkt 3. Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z XXXI sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o przegłosowanie sprawy przyjęcia protokołu z XXXI sesji Rady Gminy. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 Ad pkt 4. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Skarbnika Gminy Panią Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/152/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pani Hanna Ośko poinformowała, iż 12 kwietnia 2013 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 3 500 000,00zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie w miejscowościach: Chromin, Łopacianka, Głosków”. Pożyczka ta miała być przekazana w dwóch transzach: w 2013 roku do kwoty 1 800 000,00zł oraz w 2014 roku do kwoty 1 700 000,00zł. Skarbnik Gminy poinformowała, iż po szczegółowej analizie źródeł finansowania realizowanego zadania i po zawarciu umowy z WFOŚ i GW w sprawie zaciągnięcia przedmiotowej pożyczki, jak też w celu urealnienia planu przychodów, zmniejsza się wysokość pożyczki do kwoty 2 929 270,00zł z czego na rok 2013 planuje się kwotę 1 375 000,00zł, a na 2014 rok kwotę 1 554 270,00zł.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 5. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Hannę Ośko Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Pani Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2013 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt. 6 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2013-2022.

Pani Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt. 7 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania w gminie Borowie” złożonego do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wójt Gminy omawiając projekt uchwały poinformował, iż Gmina Borowie otrzymała środki finansowe w wysokości 134 177zł na realizację projektu pod nazwą: „Indywidualizacja procesu nauczania w gminie Borowie”. Projekt ten będzie realizowany w czterech szkołach podstawowych w klasach 1-3 w roku szkolnym 2013-2014. W ramach projektu zostaną przygotowane zajęcia dla uczniów mających trudności w nauczaniu oraz zostaną zakupione pomoce naukowe.  Wójt Gminy dodał, iż projekt ten będzie realizowany bez udziału środków finansowych pochodzących z budżetu gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 8. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Martę Serzysko Sekretarz Gminy o przedstawienie informacji ze stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013.

Sekretarz Gminy omówiła informację ze stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 informując o ilości dzieci uczęszczających do szkół, oraz ilości nauczycieli pracujących w szkołach podległych gminie Borowie. Sekretarz Gminy omówiła również średnie wyniki ze sprawdzianów i egzaminów poszczególnych szkół porównując je ze średnią całej gminy, powiatu. Przedstawiła również wykonane inwestycje, remonty oraz zakupy dokonane w omawianym okresie.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego sprawozdania.

Pytań nie zadano. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 Ad pkt 9.  Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Skarbnika Gminy Panią Hannę Ośko o przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowie za I półrocze 2013 roku.

Pani Hanna Ośko przedstawiła informację opisową z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku, a następnie zapoznała z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borowie za I półrocze 2013 roku.

Przewodnicząca poprosiła o pytania i uwagi do przedstawionej informacji.

Pytań i uwag nie stwierdzono. Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za I półrocze 2013 roku stanowi załącznik do protokołu.

 Ad pkt 10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

Wójt Gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia, decyzje oraz zawarte umowy. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 Ad pkt 11. Zapytania interpelacje oraz sprawy różne.

Pan Jakub Wiechetek radny z Chromina zwrócił się z pytaniami, czy jeszcze w tym roku będą prowadzone dalsze prace budowy sieci kanalizacji sanitarnej w  stronę Łopacianki oraz zapytał czy zostały podjęte działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej Nr 76. Dodał, iż sprawa ta była podejmowana podczas sesji rady gminy z udziałem przedstawiciela Policji. Pan Jakub Wiechetek zapytał również, czy w najbliższym czasie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje wykonanie remontu dogi krajowej na odcinku Chromin-Łopacianka, ponieważ już pojawiły się ubytki w asfalcie.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż jeśli warunki pogodowe pozwolą to będą prowadzone dalsze prace związane z budowa kanalizacji w Chrominie i Łopaciance. Harmonogram budowy przewiduje, iż w tym roku powinny być wykonane prace związane z budową kanalizacji w Chrominie. Prace są wykonywane w pasie drogi krajowej dlatego inwestycja jest podzielona na kilka etapów.

Wójt Gminy odnosząc się do drogi krajowej Nr 76 poinformował, iż droga ta była poszerzana kilka lat temu i w chwili obecnej okazuje się iż wykonana wówczas podbudowa pod poszerzenie drogi nie wytrzymuje. Dlatego nawierzchnia tej drogi jest w złym stanie. Wójt Gminy dodał, iż nie ma wpływu na stan drogi krajowej.

Odnosząc się do bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 76 Wójt Gminy poinformował, iż wszystko zależy od kierowców i nie chce być inicjatorem wprowadzania fotoradarów. Możemy jedynie występować do Policji o wprowadzenie dodatkowych patroli. Wójt Gminy dodał, iż jeśli zakończą się inwestycje związane z budową kanalizacji sanitarnej wówczas będą nasilone działania związane z budową chodników przy drodze krajowej.

 

Ad. pkt. 12. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji rady gminy, po czym zamknęła XXXII sesję Rady Gminy.

 

Na tym zakończono protokół z XXXII sesji Rady Gminy.

 

  

      Protokolant                                   Przewodnicząca Rady Gminy

Krzysztof Wągrodzki                                  Alicja Szaniawska 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2013-10-29
Data publikacji:
2013-10-29
Data ostatniej zmiany:
2013-10-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)