Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXXVI/2014 z obrad XXXVI sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 31 marca 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu

Zbieranie statystyk

 P R O T O K Ó Ł nr XXXVI/2014

 z obrad XXXVI sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się 31 marca 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu

 

Stan radnych 15, obecnych na sesji 14 radnych, co stanowi 93% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Szaniawska otworzyła obrady XXXVI sesji Rady, a następnie powitała Pana Wiesława Gąskę Wójta Gminy, Pana Adama Zboinę Radnego Powiatowego, Pana Łukasza Rosłańca Dzielnicowego w Gminie Borowie, Radnych Rady Gminy Borowie, kierowników jednostek podległych, sołtysów oraz  wszystkich przybyłych gości.

 

 Przechodząc do pkt.2 obrad Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany  porządek  sesji:

 

1.       Otwarcie XXXVI sesji Rady Gminy.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borowie w 2014 roku.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od gminy Garwolin zadania własnego w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Puznów Stary.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2014-2024.

9.       Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.

10.    Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

11.    Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy.

 Uwag do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 Ad pkt 3. Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z XXXV sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o przegłosowanie sprawy przyjęcia protokołu z XXXV sesji Rady Gminy. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 Ad pkt 4. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Martę Serzysko Sekretarza Gminy Borowie o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borowie w 2014 roku.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż omawiany program jest podobny do przyjętego w poprzednim roku. Nowatorskim zapisem w projekcie uchwały jest możliwość adopcji bezdomnego psa. Adopcja polegać będzie na przekazaniu zainteresowanej osobie bezdomnego psa oraz wypłacie rekompensaty 500zł na jego utrzymanie.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pan Jakub Wiechetek radny z Chromina zwrócił się z pytaniem czy rekompensata będzie wypłacana przed czy po adopcji psa.

Pani Marta Serzysko wyjaśniła, iż rekompensata będzie wypłacana po podpisaniu umowy na adopcję psa. Środki te będą mogły być przeznaczone na przykład na zakup budy dla psa.

Pan Adam Zboina zapytał, co będzie w przypadku kiedy pies padnie po 2 tygodniach u nowego właściciela.

W odpowiedzi Wójt Gminy poinformował, iż najprawdopodobniej będzie trzeba zwrócić część rekompensaty ale takie wyjątkowe przypadki będzie obejmowała umowa.

Więcej pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borowie w 2014 roku.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 5. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w  sprawie przyjęcia od gminy Garwolin zadania własnego w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Puznów Stary.

Wójt Gminy wyjaśniając projekt uchwały poinformował, iż Rada Gminy Garwolin podjęła już uchwałę w sprawie przekazania Gminie Borowie zadania własnego w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Puznów Stary. Mowa jest tu o wybudowaniu trzech przyłączy kanalizacji sanitarnej, które są uwzględnione w projekcie budowy kanalizacji. Wójt Gminy dodał, iż ta część Puznowa Starego również korzysta z wodociągu należącego do Gminy Borowie. Koszty budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy będzie pokrywała Gmina Garwolin.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

 

Pan Adrian Brauła radny z Lalin zapytał, dlaczego Gmina Garwolin nie przyłączyła tych domów do własnej sieci kanalizacji sanitarnej. W chwili obecnej ścieki te będą pompowane wiele kilometrów do oczyszczalni w Borowiu co znacznie podroży koszty utrzymania kanalizacji.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż trzy domy które proponuje się przyłączyć nie będą generowały dużej ilości ścieków.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały.

W wyniku głosowania za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

 

Ad pkt 6.  Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Wójt Gminy omawiając projekt uchwały, zaproponował aby wyodrębnić fundusz sołecki w projekcie budżetu na 2015 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Hannę Ośko Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

Pani Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2014 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt. 8.  Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2014-2024.

Pani Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

Wójt Gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia, decyzje oraz zawarte umowy.  

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

Pani Izabela Baran Kierownik Wydział Finansów i Budżetu przedstawiła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła Pana Łukasza Rosłańca dzielnicowego wykonującego służbę na terenie Gminy Borowie oraz poprosiła o przedstawienie, krótkiej informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Borowie.

Pan Łukasz Rosłaniec poinformował, iż po krótkim okresie pracy w gminie Borowie może stwierdzić iż jest to jedna z bezpieczniejszych gmin w Powiecie Garwolińskim. Następnie rozdał zainteresowanym wizytówki z numerami telefonów.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania.

Pan Adam Zboina zwrócił się o uzupełnienie brakującego oznakowania drogowego na drogach znajdujących się w gminie Borowie szczególnie dotyczy to skrzyżowań dróg.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż zgodnie z przepisami oznakowanie skrzyżowań należy do zarządcy drogi o wyższym stopniu. Jeśli jest to skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą gminną wówczas to skrzyżowanie powinien oznakować zarządca drogi powiatowej. Wójt Gminy zwrócił się do radnego powiatowego Pana Adama Zboiny o zabieganie w Zarządzie Dróg Powiatowych  aby jeszcze w tym roku przeprowadzić przynajmniej modernizację drogi powiatowej w Filipówce. Wójt Gminy dodał, iż w złym stanie jest również droga powiatowa Borowie – Jaźwiny, droga w Lalinach w kierunku Iwowego i Redzyńskiego oraz zjazd z drogi krajowej do Łętowa.

Pan Adam Zboina poinformował, iż Zarząd Dróg Powiatowych ma około 700tys. zł oszczędności wynikających z przeprowadzonych przetargów dlatego będzie zabiegał aby część z tych środków skierować na remonty dróg w Gminie Borowie.

Pani Ewa Wielgosz sołtys ze Słupa Pierwszego zwróciła uwagę, iż duża część osób przestała wpłacać podatek rolny u sołtysów ponieważ terminy zapłaty podatku rolnego i opłaty za śmieci nakładają się. Przez co sołtysi mają mniejsze prowizje. 

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż jeśli Rada Gminy podniesie opłatę za śmieci wówczas wystarczy środków na prowizje i sołtysi będą mogli zbierać opłaty za śmieci. Wójt Gminy dodał, iż ustalona obecnie stawka nie w pełni pokrywa koszty funkcjonowania nowego systemu odbierania odpadów. Sołtysi mają wypłacaną rekompensatę za mniejsze wpływy z prowizji poprzez ryczałt za obecność na sesji Rady Gminy.

 

Pani Bożena Gaładyk sołtys z Łopacianki poinformowała, iż w chwili obecnej jest nieprzejezdna droga gminna Łopacianka – Iwowe ponieważ Lasy Państwowe prowadziły wycinkę drzew i ciężki sprzęt zniszczył drogę.

Pan Jakub Wiechetek radny z Chromina zapytał, do kiedy należy wnieść pełną opłatę za przyłącze kanalizacyjne.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż ostateczny termin upływa 30 czerwca 2014.

Następnie Pan Jakub Wiechetek zapytał, kiedy mogą ruszyć prace związane z budową chodnika w Chrominie.

W odpowiedzi Wójt Gminy zaproponował, że na kolejną sesję  przygotuje rezolucję w formie uchwały do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o podjęcie działań w celu zabezpieczenia środków na budowę chodników i ścieżek rowerowych wraz z uzasadnieniem.

Pan Jakub Wiechetek zapytał czy jest taka możliwość aby ustalić granicę pasa drogowego drogi krajowej w miejscowości Chromin. Czy można to ustalić na podstawie map dołączonych do realizowanego projektu budowy kanalizacji sanitarnej.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż z jednej strony granice pasa drogowego wyznaczają ogrodzenia posesji zaś z drugiej strony rosnące tam drzewa. Geodeta wytyczający sieć kanalizacji sanitarnej również posiada wystarczające dokumenty aby tę granicę ustalić.

Pani Ewa Wielgosz przypomniała również, iż mieszkańcy Słupa Pierwszego również od wielu lat domagają się budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż działania dotyczące budowy chodnika przy drodze krajowej będą dotyczyły odcinka od Głoskowa do Łopacianki. Dlatego Słup Pierwszy również będzie ujęty w tych działaniach.

 

Ad. pkt. 11. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji Rady Gminy, po czym zamknęła XXXVI sesji Rady Gminy.

 

Na tym zakończono protokół z XXXVI sesji Rady Gminy.

 

 

  

      Protokolant                                                    Przewodnicząca Rady Gminy

Krzysztof Wągrodzki                                                   Alicja Szaniawska 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2014-04-22
Data publikacji:
2014-04-22
Data ostatniej zmiany:
2014-04-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)