Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXVII/180/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Borowie do kategorii dróg gminnych

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXVII/180/2010

Rady Gminy Borowie

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

  w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Borowie do kategorii dróg gminnych

 

Na podstawie art.7 ust.2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Garwolińskiego, uchwala się, co następuje:

§ 1

          Zalicza do kategorii dróg gminnych następujące drogi wewnętrzne na terenie Gminy Borowie:

1)     w miejscowości Borowie odcinek od drogi krajowej nr 76 (Wilga – Garwolin – Łuków) do drogi gminnej nr 413/14 (ulica Wierzbowa) – działki gruntu nr ew. 181/13, 181/18;

2)     ulicę Strażacką w Borowiu – działka gruntu nr ew. 194/10;

3)     ulicę Spokojną w Borowiu – działki gruntu nr ew. 332/4, 332/8;

4)     ulicę Jasną w Borowiu – działka gruntu nr ew. 212/10;

5)     ulicę Nadwodną w Borowiu – działki gruntu nr ew. 212/11, 413/15;

6)     ulicę Kwiatową w Borowiu – działki gruntu nr ew. 314/8, 314/11;

7)     ulicę Szkolną w Borowiu – działki gruntu nr ew. 314/1, 331/14, 332/10;

8)     ulicę Miłą w Borowiu – działki gruntu nr ew. 331/6, 331/30, 331/39;

9)     ulicę Cichą w Borowiu – działki gruntu nr ew. 338/1, 338/2, 340/3, 339/1, 330/18;

10)w miejscowości Głosków odcinek od drogi krajowej nr 76 do cegielni – działki gruntu nr ew. 172/9, 172/26;

11)w miejscowości Wilchta odcinek od drogi gminnej nr 275 – działki gruntu nr ew. 105/6, 92/5;

12)w miejscowości Głosków odcinek od drogi krajowej nr 76 (Wilga – Garwolin – Łuków) do drogi gminnej nr 679 – działki gruntu nr ew. 172/12, 175/3;

13)w miejscowości Jaźwiny przy stacji kolejowej – działki gruntu nr ew. 526/5, 526/8;

 zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1, załącznikiem graficznym nr 2, załącznikiem graficznym nr 3, załącznikiem graficznym nr 4 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-09-29
Data publikacji:
2010-09-29
Data ostatniej zmiany:
2010-09-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)