Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

2009-04-17
Ikona statystyk

"Jedno okienko"

         nowy tryb rejestracji działalności gospodarczej                                 od 31 marca 2009 roku .

 

 

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZMIANA WPISU W EWIDENCJI DZIALALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Od 31 marca 2009 r. przedsiębiorcy mogą załatwiać wszystkie sprawy związane z rejestracją działalności gospodarczej i dokonywanymi w niej zmianami w urzędzie gminy, w tzw. „jednym okienku”. Informację do Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego  i ZUS przekaże pracownik gminy. Nie zwalnia to jednak - w niektórych sytuacjach - osobistego stawienia się przedsiębiorcy  w poszczególnych instytucjach tj. ZUS, KRUS czy Urzędzie Skarbowym.

Uproszczenie zasad zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej przewidują przepisy ustawy z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r.   nr 18, poz. 97), które weszły w życie 31 marca 2009 r.

Przedsiębiorcy za pomocą jednego, wspólnego wniosku EDG-1 będą mogli:

- dokonać wpisu do ewidencji;

- zmienić dane we wpisie do ewidencji;

- zawiesić działalność gospodarczą;

- wznowić zawieszoną działalność gospodarczą;

- zawiadomić o zaprzestaniu działalności gospodarczej.

 

 jednolity wzór wniosku

 

Składając wniosek o wpis do ewidencji lub o jego zmianę,  przedsiębiorca nie ponosi od 31 marca 2009 r. żadnych opłat.

Od 31 marca 2009 r. wniosek można złożyć osobiście albo przesłać do urzędu gminy listem poleconym.  W tym drugim przypadku własnoręczny podpis musi poświadczyć notariusz. Można również wniosek złożyć w wersji elektronicznej. Taki wniosek można  podpisać podpisem elektronicznym. Gdyby przedsiębiorca tego nie zrobił, organ gminy zawiadomi go o terminie i miejscu podpisania wniosku, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od złożenia go albo od rozpoczęcia działalności gospodarczej. W takim przypadku będzie się przyjmować za dzień złożenia wniosku ten dzień, w którym przedsiębiorca podpisał go.

Znowelizowane przepisy nałożyły na przedsiębiorcę też obowiązek, aby we wniosku o wpis do ewidencji gospodarczej dodatkowo podał on jeszcze numer telefonu i adres poczty elektronicznej. 

Od 31 marca 2009 r. wniosek o wpis do ewidencji jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym na potrzeby numeru NIP, a także zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany dla potrzeb ubezpieczeń społecznych.

W ciągu trzech dni od dokonania wpisu organ ewidencyjny prześle  wniosek przedsiębiorcy  wraz z zaświadczeniem o wpisie,  zmianie wpisu lub decyzją o wykreśleniu do odpowiednich urzędów. W przypadku zawieszenia działalności lub wznowienia przesyłany będzie sam wniosek przedsiębiorcy. Gdyby przedsiębiorca  nie miał jeszcze nadanego numeru NIP, to organ gminy poczeka, aż naczelnik urzędu skarbowego nada go i dopiero po uzupełnieniu wniosku o ten numer prześle zgłoszenie do ZUS lub KRUS.

WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ:

-  w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Borowie

-  Pobierz wniosek:   PDF (1 005,7 kB)

-  Pobierz instrukcję:   PDF (903,1 kB)

- wniosek w wersji elektronicznej   : http://epuap.gov.pl - trzeba założyć konto

- pobierz PKD - więcej

Podczas wypełniania wniosku EDG-1 należy podać klucze wykonywanej działalności wg PKD.

Poniżej zamieszczone zostały dokumenty opisujące rodzaje działalności gospodarczej.

Schemat PKD 2007

Wyjaśnienia do schematu PKD 2007

Klucz powiązań PKD 2004 - PKD 2007

  Klucz powiązań PKD 2007 - PKD 2004

Podmiot udostępniający:
Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
Informację wytworzył:
Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
Informację wprowadził:
Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
Data wytworzenia:
2009-04-17
Data publikacji:
2009-04-17
Data ostatniej zmiany:
2009-04-20
 
 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)