Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXV/175/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2010 roku sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miny za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania anu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXV/175/2010

Rady Gminy Borowie

z dnia 18 czerwca 2010 roku

 

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy  za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

 Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240)

Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się formę i zakres informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze. Informację sporządza się w formie pisemnej: tabelarycznej i opisowej.

 

§ 2

 

            Zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze winien obejmować:

1. Część tabelaryczną zawierającą:

1) Zestawienie tabelaryczne planowanych i wykonywanych dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca, według źródeł ich pozyskania w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem procentowego wykonania planu;

2) Zestawienie tabelaryczne planowanych i wykonywanych wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca, w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej  z uwzględnieniem procentowego wykonania planu;

3) Zestawienie planowanych i wykonywanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej z uwzględnieniem procentowego wykonania planu;

4) Zestawienie planowanych i wykonywanych wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej z uwzględnieniem procentowego wykonania planu;

5) Realizację przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

6) Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;

7) Informację o realizacji dochodów budżetu Państwa z zadań zleconych Gminie Borowie.

2. Część opisową zawierającą:

1) Omówienie dochodów z poszczególnych źródeł w ramach danych działów klasyfikacji budżetowej, z wyjaśnieniem istotnych różnic między planem i wykonaniem;

2)  Omówienie wykonania dochodów własnych;

3) Omówienie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach z wyjaśnieniem istotnych różnic między planem i wykonaniem, ze szczególnym uwzględnieniem grupy wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych;

4) Kwoty zaciągniętych pożyczek ,kredytów i emitowanych papierów wartościowych
 w I półroczu oraz stan zadłużenia;

5)  Wykonanie kwoty deficytu lub nadwyżki budżetowej.

 

§ 3

 

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego winna obejmować zestawienie wykonania planów finansowych w szczegółowości nie mniejszej niż w planach finansowych wraz z wyszczególnieniem stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

 

§ 4

 

Traci moc uchwała Nr XIX/92/2008  z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-09-10
Data publikacji:
2010-09-10
Data ostatniej zmiany:
2010-09-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)