Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXXV/2014 z obrad XXXV sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 17 stycznia 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu

Zbieranie statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXXV/2014

 

z obrad XXXV sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się 17 stycznia 2014 roku

w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu

 

Stan radnych 15, obecnych na sesji 14 radnych, co stanowi 93% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Szaniawska otworzyła obrady XXXV sesji Rady, a następnie powitała Pana Wiesława Gąskę Wójta Gminy, Pana Adama Zboinę Radnego Powiatowego, Radnych Rady Gminy Borowie, kierowników jednostek podległych, sołtysów oraz  wszystkich przybyłych gości.

 

 Przechodząc do pkt.2 obrad Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany  porządek  sesji:

 

1.       Otwarcie XXXV sesji Rady Gminy.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie na rok 2014.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej przy modernizacji drogi powiatowej na terenie gminy Borowie.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

12.    Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.

13.    Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

14.    Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy.

 

Uwag do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad pkt 3. Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o przegłosowanie sprawy przyjęcia protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad pkt 4. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Marzenę Nowak Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie na rok 2014.

Pani Marzena Nowak przedstawiła projekt uchwały oraz plan pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie na rok 2014.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 5. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Pana Tadeusza Baranka Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014.

Pan Tadeusz Baranek przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6.  Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej przy modernizacji drogi powiatowej na terenie gminy Borowie.

Wójt Gminy omawiając projekt uchwały, zaproponował aby udzielić Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej w kwocie 100 000zł na modernizację części drogi powiatowej Borowie – Wola Miastkowska – Miastków Kościelny w miejscowości Stara Brzuza. Ten odcinek drogi jest w złym stanie technicznym, są powybijane dziury w asfalcie, a Starostwo Powiatowe nie ma wystarczających środków finansowych na zmodernizowanie tego odcinka drogi. Wójt Gminy dodał, iż w najbliższej przyszłości planuje się modernizację drogi powiatowej Chromin – Laliny – Iwowe – Oleksianka na odcinku od skrzyżowania w Lalinach do Iwowego.

Pan Adrian Brauła radny z Lalin zwrócił uwagę, iż skrzyżowanie dróg w Lalinach w stronę Redzyńskiego jest również w bardzo złym stanie i wymaga szybkiej modernizacji.

Wójt Gminy poprosił Pana Adama Zboinę radnego powiatowego o przekazanie tej uwagi do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7.  Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu.

 

Wójt Gminy na wstępie poinformował, iż dotychczasowy statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej został uchwalony we wrześniu 2003 roku. Ze względu na znaczny upływ czasu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w Statucie. Dlatego proponujemy uchwalić nowy Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z uwzględnieniem obecnie obowiązujących przepisów prawnych. Następnie Wójt Gminy przedstawił treść proponowanego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8.  Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Mariolę Ryniewicz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu o przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Pani Mariola Ryniewicz przedstawiła treść wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9.  Przewodnicząca Rady Gminy prosiła Panią Mariolę Ryniewicz o przedstawienie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego.

Pani Mariola Ryniewicz przedstawiając projekt uchwały wyjaśniła, iż w związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających  z wsparcia systemu pomocy społecznej podwyższenie do 150 % kryterium dochodowego  w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności ułatwi oraz uskuteczni działalność zapobiegającą rozszerzaniu się ubóstwa, a także umożliwi osobom i rodzinom, w szczególności rodzinom wielodzietnym i niepełnym zabezpieczenie potrzeb żywieniowych.  Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Mariolę Ryniewicz o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania.

 

Pani Mariola Ryniewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Hannę Ośko Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

Pani Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2014 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

Wójt Gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia oraz zawarte umowy.  

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 13. W sprawach różnych pytań i wniosków nie zgłoszono.

 

Ad. pkt. 14. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji Rady Gminy, po czym zamknęła XXXV sesji Rady Gminy.

 

Na tym zakończono protokół z XXXV sesji Rady Gminy.

 

   

       Protokolant                                    Przewodnicząca Rady Gminy

Krzysztof Wągrodzki                                    Alicja Szaniawska 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2014-02-18
Data publikacji:
2014-02-18
Data ostatniej zmiany:
2014-02-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)