Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XXVII/149/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borowie”

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr   XXVII/149/2013

Rady Gminy Borowie

z dnia 12  kwietnia 2013 roku

 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borowie”

 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku (Dz.U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Garwolinie,

 Rada Gminy Borowie  postanawia, co następuje:

 

§ 1.

 

Uchwala „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borowie” stanowiący załącznik do  niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.

  

 

Załącznik do Uchwały

 Nr  XXVII/149/2013

 Rady Gminy Borowie

 z dnia 12 kwietnia 2013 roku

 

 

 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE GMINY BOROWIE

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne.

 

§ 1

Regulamin utrzymania czystości i porządku określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borowie.

 

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

 

§ 2

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w dostateczną ilość oraz objętość urządzeń na odpady dostosowaną do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Urządzenia do gromadzenia odpadów zapewnia właściciel nieruchomości lub dostarczyć może w/w urządzenia właścicielom nieruchomości przedsiębiorca.

 

 

§ 3

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, następujących rodzajów odpadów:

1)   papier i tektura,

2)   tworzywo sztuczne,

3)   szkło i odpady opakowaniowe ze szkła,

4)   metal,

5)   opakowania wielomateriałowe,

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,

7)   niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

 

2.  Odpady, o których mowa ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić z chwilą ich powstania, uprzednio poddając ich segregacji.

3.   Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji trawników i ogrodów jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy, z tym, że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej właściciele mogą korzystać z przydomowego kompostownika, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.

4. Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon i chemikaliów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych jest obowiązkowe.

5. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do  punktu selektywnego zbierania odpadów lub mogą być przekazane do punktów zlokalizowanych na terenie aptek

6. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać do  punktu selektywnego zbierania odpadów, a podczas zbiórek do specjalistycznych pojemników zlokalizowanych na terenie gminy Borowie.

7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 ze zm.) do punktów zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu, lub przekazać przedsiębiorcy
w ramach prowadzonych zbiórek.

8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe z gospodarstw domowych powinny być dostarczone do wskazanych miejsc w ramach prowadzonych zbiórek przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

9. Zużyte opony i chemikalia z gospodarstw domowych powinny być dostarczone do wskazanych miejsc w ramach prowadzonych zbiórek przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

10. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku robót budowlanych należy gromadzić w specjalnie do tego przystosowanych kontenerach, dostarczonych na zgłoszenie przez przedsiębiorcę.

 

§ 4

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w  rozdziale 3 niniejszego Regulaminu, urządzenia (pojemniki i/lub worki) służące do zbierania odpadów komunalnych oraz trzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

2) prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie,

3) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych przedsiębiorcy w sposób określony w niniejszym Regulaminie,

4) uprzątanie niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników położonych wzdłuż nieruchomości (od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika), przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości oraz posypanie piaskiem chodnika. Piasek zużyty do tych celów należy usunąć z chodnika po ustaniu przyczyn jego zastosowania,

5) utrzymanie w stanie czystości pojemników i miejsc gromadzenia odpadów komunalnych.

 

§ 5

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami na terenie nieruchomości może odbywać się pod warunkiem, że:

1)   mycie dotyczy nadwozia samochodu,

2) dokonanie tych czynności odbywać się będzie na wydzielonych, utwardzonych miejscach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji,

3) powstające ścieki zostaną odprowadzone do zbiornika bezodpływowego.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi dozwolone są tylko wtedy, gdy nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami prawa.

 

§ 6

Właściciele nieruchomości służących do użytku publicznego (chodniki, place, skwery, parki, zieleńce i inne) mają obowiązek ustawić na tych nieruchomościach kosze uliczne.

 

§ 7

Właściciele nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, zobowiązani są do:

1. wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników, kontenerów do gromadzenia odpadów,

2. selektywnego gromadzenia odpadów,

3. systematycznego  sprzątania  terenu  wokół.

 

§ 8

1. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury nie wolno wrzucać:

1) opakowań z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem,

2)   kalki technicznej,

3)   foliowanych i lakierowanych katalogów i prospektów.

 

2. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła nie wolno wrzucać:

1)   ceramiki (porcelana, talerze, doniczki),

2)   luster,

3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

4)   szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojne),

5)   szyb samochodowych.

 

3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych nie wolno wrzucać:

1) tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie,

2) opakowania i butelki po olejach technicznych i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,

3) opakowania po środkach chwasto i owadobójczych

 

Rozdział 3

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

 

§ 9

1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie Gminy Borowie to:

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 660 l. 1100 l.

2) kontenery (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5m3 do 10 m 3,

3) worki foliowe o pojemności od 60 do 120 litrów oznaczone odpowiednimi kolorami,

4) kosze uliczne o pojemności od 30 l do 70 l.

2. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy ma obowiązek posiadać pojemnik lub worek koloru czarnego na odpady zmieszane oraz worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

3. Do selektywnego gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych należy stosować worki od 60 do 120 l o następujących ujednoliconych kolorach:

1) zielony – z przeznaczeniem na papier i tekturę,

2) żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, drobny złom metalowy, puszki aluminiowe i opakowania aluminiowe,

3) czerwony – z przeznaczeniem na szkło i odpady opakowaniowe ze szkła,

4) brązowy – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone.

4. Worki powinny być zabezpieczone przed wydostaniem się odpadów na zewnątrz, podczas ich magazynowania, transportu i rozładunku.

5. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy określa z uwzględnieniem §10 minimalną liczbę i wielkość niezbędnych urządzeń służących do gromadzenia odpadów w oparciu o częstotliwość wywozu w niniejszym Regulaminie i w zależności od liczby osób zamieszkujących dana nieruchomość.

 

§ 10

1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregownych (zmieszanych) odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych w ilości co najmniej 30 litrów na mieszkańca. Jeżeli  na  terenie  nieruchomości zamieszkuje:

1) do 4 osób – minimalna pojemność pojemnika wynosi 120l,

2) od 5  do 8 osób – minimalna pojemność pojemnika powinna wynosić 240l (lub 2x120 l),

3) powyżej  9  osób  -  minimalna  pojemność pojemnika powinna  wynosić 660l

 

2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są wytwarzane, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników na odpady zmieszane do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy dostosowane do comiesięcznego cyklu odbioru odpadów:

a) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej – 5 l na każdego pracownika,

b) dla szkół - 3 litry na każdego ucznia i pracownika,

c) dla przedszkoli- 3 litry na każde dziecko i pracownika,

d) dla lokali handlowych- 40 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal,

e) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych 1 pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników;

3. Ustala się minimalną pojemność worka przeznaczonego do zbierania niesegregownych (zmieszanych) odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości
o pojemności, co najmniej 60 litrów na każdą nieruchomość.

 

4. Na segregowane odpady komunalne właściciel nieruchomości zobowiązany jest posiadać najmniej jeden worek na każdy rodzaj odpadu o pojemności, co najmniej 60 litrów na każdą nieruchomość.

 

§ 11

1. Na drogach publicznych (chodniki, przystanki komunikacyjne) należy rozmieszczać kosze uliczne o pojemności od 30 do 70 l.

2. Odległości między koszami powinna być dostosowana do natężenia ruchu  pieszego i  nie  może  być mniejsza  niż  250m..

 

§ 12

Ustala się następujące zasady utrzymywania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości poprzez mycie i dezynsekcję w razie potrzeby,

2) pojemniki powinny być w dobrym stanie technicznym – nie powinny być uszkodzone np. pozbawione pokrywy,

3) pojemniki należy ustawić tak, aby nie powodować uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości i osób trzecich.

 
Rozdział 4

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego.

 

 § 13

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości poprzez umieszczenie ich w odpowiednich pojemnikach lub workach w celu odebrania ich przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

2. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy obowiązany jest udostępnić urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania odpadów, poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości od strony drogi, w miejsce umożliwiające swobodny dojazd do nich.

 

 

§ 14

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niesegregownych (zmieszanych) odpadów komunalnych – raz w miesiącu.

2. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone z nieruchomości powinny być usuwane -   nie  rzadziej  niż  dwa  razy  w  miesiącu  w  okresie  od  kwietnia  do  października  oraz  raz w miesiącu w  okresie  od  listopada  do  marca.

3. Odpady segregowane takie jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, metal, opakowania wielomateriałowe powinny być usuwane
z częstotliwością – raz w miesiącu.

4. Pozbywanie się odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, winno być realizowane z nieruchomości zamieszkałych w terminach ustalonych harmonogramem.

5. Przeterminowane leki będą zbierane w punkcie selektywnego zbierania odpadów lub mogą być przekazane do punktów zlokalizowanych na terenie aptek.

6. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe będą zbierane w  punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz mogą być przekazane do wyznaczonych punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie gminy.

7. Zużyte akumulatory  będą zbierane w  punkcie selektywnego zbierania odpadów.

8. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, takich jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony i chemikalia
w terminie wyznaczonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, co najmniej dwa razy w roku; wymienione odpady mogą być dostarczane również do punktu  selektywnego zbierania odpadów.

9. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót będą odbierane na indywidualne zgłoszenie i przekazane jednostce wywozowej.

10. Kosze uliczne należy opróżniać nie dopuszczając do ich przepełnienia z częstotliwością, nie rzadziej niż raz na tydzień.


 

Rozdział 5

Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

 

§ 15

1. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania i mechaniczno-biologicznego przetwarzania przeznaczone do składowania, mogą być zagospodarowane wyłącznie w ramach naszego regionu.

2. Nieprzetworzone zmieszane odpady komunalne powinny być kierowane do instalacji termicznego lub mechaniczno-biologicznego przetwarzania, a w przypadku ich braku do instalacji do zastępczej obsługi regionu, zapewniającej przetworzenie odpadów.

3. W pierwszej kolejności odpady muszą być kierowane do instalacji posiadanej status RIPOK położonych najbliżej miejsca wytworzenia odpadów. Dopiero w przypadku braku wolnych mocy przerobowych RIPOK, odpady mogą być kierowane do instalacji przetwarzającej dany rodzaj odpadów przewidzianej do zastępczej obsługi regionu.

4. Przekazanie zmieszanych odpadów komunalnych do unieszkodliwienia na składowisku jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku braku możliwości zagospodarowania odpadów w instalacjach regionalnych i zastępczych wyznaczonych dla regionu, zapewniających odpowiednie przetworzenie odpadów.

5. Składowiska odpadów posiadające status regionalnych, mogą przyjmować do unieszkodliwienia wyłącznie odpady przetworzone.

 §16

Odpady selektywnie zebrane, powinny trafiać zgodnie z zasadą bliskości do instalacji regionalnych, które  mają możliwość ich właściwego zagospodarowania lub w przypadku braku takiej możliwości, mogą one być kierowane do innych instalacji przetwarzających poszczególne frakcje odpadów selektywnie zebranych.

 

Rozdział 6

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

 

§ 17

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

 

§ 18

1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1)   stały i skuteczny dozór,

2) oznakowanie tabliczką ostrzegawczą wejść na teren nieruchomości, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi,

3) niezwłoczne usuniecie spowodowanych przez zwierzęta domowe zanieczyszczeń (odchodów) z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. W miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku psy muszą być trzymane na smyczy.

3. Zwalnianie psów ze smyczy dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem. Nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne. Pies rasy uznawanej za agresywną, mieszańce tych ras oraz inne zagrażające otoczeniu dodatkowo muszą mieć nałożony kaganiec.

4.  Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.

 

Rozdział 7

Wymagania odnoście  utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

 

§ 19

Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego pod następującymi warunkami:

1) prowadzenia hodowli w sposób nieuciążliwy dla sąsiednich nieruchomości w szczególności w zakresie przykrych zapachów,

2) posiadania pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich; teren hodowli i bezpośrednie otoczenie winno być utrzymywane w należytej czystości,

3) wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone siatką drucianą lub innym odpowiednim ogrodzeniem w sposób umożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu,

4) nie zanieczyszczenia terenu nieruchomości, ulic i innych miejsc publicznych wydalinami zwierząt, karmą, ściółką lub innymi odpadami pochodzącymi z hodowli.

 

 

Rozdział 8

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.

 

§ 20

 

1. Wyznacza  się  obszary  podlegające  obowiązkowej  deratyzacji:

1)   tereny  zamieszkałe gminy Borowie,

2) placówki  handlowe,  usługowe  i  produkcyjne,  magazyny  na  terenie  gminy.

 

2. Obowiązkowo deratyzację przeprowadza się raz na 3 lata w terminie do 31 października trzeciego roku.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2013-05-16
Data publikacji:
2013-05-16
Data ostatniej zmiany:
2013-05-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)