Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XXIII/124/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2013 rok

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXIII/124/2012

Rady Gminy Borowie

z dnia 18 grudnia 2012 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2013 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217,  art. 235,  art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Rada Gminy  Borowie uchwala, co następuje ;

 

§ 1.

 

  1. Ustala      dochody     w łącznej kwocie                        16 082      378,33 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie                            14 142 269,33 zł,

b) majątkowe w kwocie                         1 940 109,00 zł,

 

                zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 1.

 

2.       Ustala  wydatki     w  łącznej  kwocie                       16 537 987,33 

z tego :

a) bieżące w kwocie                             12 891 429,47 zł,

b) majątkowe w kwocie                          3 646 557,86 zł,

 

                 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 2.

  1. Ustala dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały  tabelą      nr 1a i nr 2a.

 

  1. Ustala wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały  tabelą nr 2 b.         

 

5.       Ustala limity wydatków inwestycyjnych na rok 2013 zgodnie z załączoną  do niniejszej uchwały tabelą nr 2c.

 

6.       Ustala wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 3.

 

7.       Ustala wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

1.       Ustala deficyt  w wysokości  455 609,00 sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a)     zaciągniętych pożyczek w kwocie 455 609,00 zł

 

2.       Ustala przychody budżetu w kwocie 2 355 000,00 zł z następujących tytułów:

a)     zaciągniętych pożyczek  w kwocie 455 609,00 zł,

b)     sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 1 899 391,00 zł.

 

3.       Ustala rozchody budżetu w kwocie  1 899 391,00 zł,  z następujących tytułów;

 

a)     spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie             210 000,00 zł,

b)     spłaty otrzymanych kredytów w kwocie                                   180 000,00 zł

c)      wykupu papierów wartościowych   w kwocie                          900 000,00 zł,

d)     spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu UE                                                                              609 391,00 zł

     zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

  1. Ustala limity      zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu      w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym       z tytułu:

    - zaciąganych kredytów w kwocie  1 000 000,00 zł.

 

  1. Ustala limity zobowiązań :

a)     na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów

wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie

określonej w § 2 ust.1 lit. a,

b)     na spłatę kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych  z lat ubiegłych
w kwocie określonej  w § 2 ust. 3 lit. a, b, c, d.

 

  1. Ustala      limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych na      wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z      budżetu Unii Europejskiej do kwoty 810 018,00 zł

 

 § 3.

 

1.         Ustala rezerwę ogólną  w wysokości      92 000,00 zł .            

2.         Ustala rezerwy celowe  w wysokości      28 000,00 zł  ,   z tego ;  

a)   na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  w wysokości    28 000,00 zł.

 

§ 4.

 

Ustala dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  zgodnie   z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 5.

 

Ustala plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 6.

 

Ustala dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

 

Ustala plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

 

Upoważnia Wójta do:

 

1.     Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do  wysokości określonej   w § 2 ust. 4  niniejszej uchwały.

 

2.     Zaciągania zobowiązań:

a)     na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 1 do  niniejszej uchwały

b)     mających pokrycie ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków do kwoty jednorazowo  1 634 026,00 zł.

 

3.     Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.

 

4.     Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu  gminy.

 

5.     Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 810 018,00 zł.

 

§ 9.

 

1.       Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy.

2.       Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2013-02-13
Data publikacji:
2013-02-13
Data ostatniej zmiany:
2013-02-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)