Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXVIII/215/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013r.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXVIII/215/2014

Rady Gminy Borowie

z dnia 18 czerwca 2014 roku

 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2013r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.), po zapoznaniu się ze:

1)      sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013r;

2)      sprawozdaniem finansowym za 2013 rok;

3)      opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu;

4)      informacją o stanie mienia gminy;

5)   stanowiskiem (wnioskiem) Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy:

6)   opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Udziela absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2013r.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-07-28
Data ostatniej zmiany:
2014-07-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)