Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXXIV/2010 z obrad XXXIV uroczystej sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się dnia 31 maja 2010 roku w siedzibie Publicznego Gimnazjum w Borowiu.

Zbieranie statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXXIV/2010

 

z obrad XXXIV uroczystej sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się dnia 31 maja 2010 roku

w siedzibie Publicznego Gimnazjum w Borowiu.

 

Stan Radnych 15, obecnych na sesji 14 Radnych, co stanowi 93% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Albert Baran poprosił wszystkich o powstanie, a następnie odśpiewano Hymn Państwowy.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy otworzył obrady XXXIV sesji Rady, powitał  obecnych.

 Przechodząc do pkt.2 obrad przedstawił proponowany  porządek  sesji:

 

1.   Otwarcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok.

5.   Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

6.   Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy różne.

7.   Wystąpienie okolicznościowe Wójta Gminy.

8.   Prezentacja dokonań samorządu Gminy Borowie w 20-leciu istnienia.

9.   Wystąpienie zaproszonych gości.

10. Wręczenie okolicznościowych medali i podziękowań.

11. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o uwagi do porządku obrad.

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. W wyniku głosowania porządek został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad pkt 3. Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem o uwagi do protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosił o przegłosowanie sprawy przyjęcia protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad pkt 4. Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy Panią Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2009 rok.

Pani Hanna Ośko przedstawiając projekt uchwały omówiła zmiany w dochodach i wydatkach budżetu gminy oraz przedstawiła zmiany w planie wydatków majątkowych na 2010 rok i planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2010r.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

Wójt Gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia oraz zawarte umowy.

Do przedstawionego sprawozdania uwag i pytań nie zgłoszono. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu.

 

Ad pkt 6. Zapytania i interpelacje oraz sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośbą do radnych i sołtysów o przeprowadzenie zbiórki pieniężnej na rzecz gmin które ucierpiały w wyniku powodzi.

Następnie głos zabrał Pan Tadeusz Baran przedstawiciel Izb Rolniczych z terenu Gminy Borowie zaproponował aby również przeprowadzić zbiórkę paszy dla zwierząt dla gospodarstw poszkodowanych w wyniku powodzi.

Następnie głos zabrała Pani Marzena Girtler redaktorka tygodnika „Nowy Dzwon” informując, iż zbiórkę paszy dla zwierząt będzie prowadziło Starostwo Powiatowe w Garwolinie aż do 26 czerwca 2010 roku.

Więcej spraw i pytań nie zgłoszono.

 

Ad pkt 7. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o wystąpienie okolicznościowe.

Wójt Gminy w swym przemówieniu przedstawił historię 20-lecia samorządu Gminy Borowie oraz najważniejsze inwestycji zrealizowane w tym okresie. Przemówienie Wójta Gminy stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8. Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie prezentacji multimedialnej z dokonań samorządu Gminy Borowie w 20-leciu istnienia. Prezentacja z 20-lecia istnienia samorządu nagrana na nośniku CD stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9. Przewodniczący Rady Gminy poprosił zaproszonych gości o wystąpienia okolicznościowa.

Głos zabrali: Pani Stanisława Prządka Poseł na Sejm RP, Pan Grzegorz Woźniak Starosta Garwoliński, Pan Roman Odalski Prezes Banku Spółdzielczego w Garwolinie, Pan Stefan Gora Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Garwolinie.

 

Ad pkt 10. Wójt Gminy Borowie wraz z Przewodniczący Rady Gminy wręczyli pamiątkowe medale i podziękowania zaproszonym gościom oraz kierownikom i dyrektorom placówek podległych, radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy, którzy wypełniali swoje obowiązki w okresie 20-lecia istnienia samorządu.

 

Ad pkt 11. Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział w uroczystej  sesji rady gminy, po czym zamknął XXXIV sesję Rady Gminy.

 Na tym zakończono protokół z XXXIV sesji Rady Gminy. 

 

 

 

 

            Protokolant                                Przewodniczący Rady

 

mgr Krzysztof Wągrodzki                    mgr inż. Albert Baran

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-07-08
Data publikacji:
2010-07-08
Data ostatniej zmiany:
2010-07-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)