Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXI/164/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 05 marca 2010 roku w sprawie zawarcia porozumienia o udzielenie Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej przy modernizacji drogi powiatowej na terenie gminy Borowie.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXI/164/2010

Rady  Gminy Borowie

z dnia 05 marca 2010 roku

 

 

w sprawie zawarcia porozumienia o udzielenie Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej przy modernizacji drogi powiatowej na terenie gminy Borowie.

 

           Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o  samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm. /, art. 220  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz. 1240 /,

Rada Gminy Borowie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na udzielenie Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej i przekazanie środków w kwocie 100 000 zł / słownie: sto tysięcy złotych / na modernizację części drogi powiatowej Nr 1301W Stara Prawda-Jamielne-Iwowe w miejscowości Iwowe.

 

§ 2

 

Podstawą przekazania środków o których mowa w § 1 będzie umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

 

Uzasadnienie

 

Powiat Garwoliński w bieżącym roku budżetowym na wniosek Wójta Gminy Borowie przyjął do realizacji zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji drogi powiatowej nr 1301W Stara Prawda – Jamielne – Iwowe na długości około 1000 mb. z uwagi na bardzo zły stan techniczny nawierzchni.

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Powiatu Garwolińskiego i bardzo zły stan techniczny tego odcinka drogi zasadne jest udzielenie pomocy finansowej przez samorząd Gminy Borowie.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-04-01
Data publikacji:
2010-04-01
Data ostatniej zmiany:
2010-04-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)