Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXVIII/185/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok

Zbieranie statystyk

Uchwała  Nr XXXVIII/185/2010

Rady Gminy Borowie

z dnia  30 września 2010 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku D.U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz.1240 )

Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

       I.            Dokonuje zmian w dochodach budżetu gminy:

 

                                                                                  
  

Dział

  
  

Rozdział

  
  

Paragraf

  
  

Treść

  
  

Przed zmianą

  
  

Zmiana

  
  

Po zmianie

  
  

 

  
  

758

  
  

 

  
  

 

  
  

Różne rozliczenia

  
  

7 205 501,00

  
  

80 000,00

  
  

7 285 501,00

  
  

 

  
  

 

  
  

75801

  
  

 

  
  

Część oświatowa   subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

  
  

4 464 381,00

  
  

80 000,00

  
  

4 544 381,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

2920

  
  

Subwencje ogólne z   budżetu państwa

  
  

4 464 381,00

  
  

80 000,00

  
  

4 544 381,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  

 

  

Razem:

  
  

18 308 862,61

  
  

80 000,00

  
  

18 388 862,61

  
  

 

  

 

 

 

    II.            Dokonuje zmian w  wydatkach budżetu gminy:     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  

Dział

  
  

Rozdział

  
  

Paragraf

  
  

Treść

  
  

Przed zmianą

  
  

Zmiana

  
  

Po zmianie

  
  

 

  
  

600

  
  

 

  
  

 

  
  

Transport i łączność

  
  

3 990 004,92

  
  

- 4 622,00

  
  

3 985 382,92

  
  

 

  
  

 

  
  

60016

  
  

 

  
  

Drogi publiczne gminne

  
  

3 890 004,92

  
  

- 4 622,00

  
  

3 885 382,92

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6050

  
  

Wydatki inwestycyjne   jednostek budżetowych

  
  

125 000,00

  
  

- 4 622,00

  
  

120 378,00

  
  

 

  
  

710

  
  

 

  
  

 

  
  

Działalność usługowa

  
  

40 000,00

  
  

- 9 360,00

  
  

30 640,00

  
  

 

  
  

 

  
  

71004

  
  

 

  
  

Plany zagospodarowania   przestrzennego

  
  

40 000,00

  
  

- 9 360,00

  
  

30 640,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4300

  
  

Zakup usług   pozostałych

  
  

40 000,00

  
  

- 9 360,00

  
  

30 640,00

  
  

 

  
  

750

  
  

 

  
  

 

  
  

Administracja   publiczna

  
  

1 986 395,00

  
  

18 210,00

  
  

2 004 605,00

  
  

 

  
  

 

  
  

75022

  
  

 

  
  

Rady gmin (miast i   miast na prawach powiatu)

  
  

43 160,00

  
  

9 310,00

  
  

52 470,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

3030

  
  

Różne wydatki na rzecz   osób fizycznych

  
  

37 080,00

  
  

9 310,00

  
  

46 390,00

  
  

 

  
  

 

  
  

75023

  
  

 

  
  

Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)

  
  

1 670 893,00

  
  

- 9 900,00

  
  

1 660 993,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4010

  
  

Wynagrodzenia osobowe   pracowników

  
  

1 170 783,00

  
  

- 41 511,00

  
  

1 129 272,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4110

  
  

Składki na   ubezpieczenia społeczne

  
  

142 491,00

  
  

27 111,00

  
  

169 602,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4260

  
  

Zakup energii

  
  

22 600,00

  
  

4 500,00

  
  

27 100,00

  
  

 

  
  

 

  
  

75095

  
  

 

  
  

Pozostała działalność

  
  

161 069,00

  
  

18 800,00

  
  

179 869,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4010

  
  

Wynagrodzenia osobowe   pracowników

  
  

60 611,00

  
  

14 400,00

  
  

75 011,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4300

  
  

Zakup usług   pozostałych

  
  

25 800,00

  
  

4 400,00

  
  

30 200,00

  
  

 

  
  

754

  
  

 

  
  

 

  
  

Bezpieczeństwo   publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  
  

153 210,00

  
  

- 18 600,00

  
  

134 610,00

  
  

 

  
  

 

  
  

75412

  
  

 

  
  

Ochotnicze straże   pożarne

  
  

129 592,00

  
  

- 18 600,00

  
  

110 992,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

3030

  
  

Różne wydatki na rzecz   osób fizycznych

  
  

22 500,00

  
  

- 18 600,00

  
  

3 900,00

  
  

 

  
  

756

  
  

 

  
  

 

  
  

Dochody od osób   prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających   osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

  
  

1 607,00

  
  

420,00

  
  

2 027,00

  
  

 

  
  

 

  
  

75647

  
  

 

  
  

Pobór podatków, opłat   i niepodatkowych należności budżetowych

  
  

1 607,00

  
  

420,00

  
  

2 027,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4300

  
  

Zakup usług   pozostałych

  
  

1 157,00

  
  

420,00

  
  

1 577,00

  
  

 

  
  

801

  
  

 

  
  

 

  
  

Oświata i wychowanie

  
  

6 812 278,00

  
  

79 622,00

  
  

6 891 900,00

  
  

 

  
  

 

  
  

80101

  
  

 

  
  

Szkoły podstawowe

  
  

4 839 545,00

  
  

35 313,00

  
  

4 874 858,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4010

  
  

Wynagrodzenia osobowe   pracowników

  
  

1 826 684,00

  
  

- 60 077,00

  
  

1 766 607,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4110

  
  

Składki na   ubezpieczenia społeczne

  
  

222 020,00

  
  

12 960,00

  
  

234 980,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4120

  
  

Składki na Fundusz   Pracy

  
  

35 202,00

  
  

2 430,00

  
  

37 632,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4270

  
  

Zakup usług   remontowych

  
  

111 302,00

  
  

80 000,00

  
  

191 302,00

  
  

 

  
  

 

  
  

80104

  
  

 

  
  

Przedszkola

  
  

261 042,00

  
  

42 077,00

  
  

303 119,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4010

  
  

Wynagrodzenia osobowe   pracowników

  
  

159 131,00

  
  

39 577,00

  
  

198 708,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4110

  
  

Składki na ubezpieczenia   społeczne

  
  

28 925,00

  
  

2 500,00

  
  

31 425,00

  
  

 

  
  

 

  
  

80110

  
  

 

  
  

Gimnazja

  
  

1 171 896,00

  
  

2 232,00

  
  

1 174 128,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4010

  
  

Wynagrodzenia osobowe   pracowników

  
  

758 482,00

  
  

- 17 450,00

  
  

741 032,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4110

  
  

Składki na   ubezpieczenia społeczne

  
  

103 842,00

  
  

10 060,00

  
  

113 902,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4260

  
  

Zakup energii

  
  

72 066,00

  
  

5 000,00

  
  

77 066,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4300

  
  

Zakup usług   pozostałych

  
  

8 500,00

  
  

4 622,00

  
  

13 122,00

  
  

 

  
  

854

  
  

 

  
  

 

  
  

Edukacyjna opieka   wychowawcza

  
  

133 218,00

  
  

10 000,00

  
  

143 218,00

  
  

 

  
  

 

  
  

85401

  
  

 

  
  

Świetlice szkolne

  
  

94 013,00

  
  

10 000,00

  
  

104 013,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4010

  
  

Wynagrodzenia osobowe   pracowników

  
  

62 617,00

  
  

10 000,00

  
  

72 617,00

  
  

 

  
  

900

  
  

 

  
  

 

  
  

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska

  
  

778 693,56

  
  

13 680,00

  
  

792 373,56

  
  

 

  
  

 

  
  

90003

  
  

 

  
  

Oczyszczanie miast i   wsi

  
  

100 480,00

  
  

13 680,00

  
  

114 160,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4530

  
  

Podatek od towarów i usług   (VAT).

  
  

46 000,00

  
  

13 680,00

  
  

59 680,00

  
  

 

  
  

926

  
  

 

  
  

 

  
  

Kultura fizyczna i   sport

  
  

731 108,00

  
  

- 9 350,00

  
  

721 758,00

  
  

 

  
  

 

  
  

92601

  
  

 

  
  

Obiekty sportowe

  
  

718 608,00

  
  

- 9 350,00

  
  

709 258,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4210

  
  

Zakup materiałów i   wyposażenia

  
  

22 146,00

  
  

- 7 000,00

  
  

15 146,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6069

  
  

Wydatki na zakupy   inwestycyjne jednostek budżetowych

  
  

253 800,00

  
  

- 2 350,00

  
  

251 450,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

Razem:

  
  

19 508 862,61

  
  

80 000,00

  
  

19 588 862,61

  
  

 

  

 

 

§ 2

           

Tabela nr 2 c do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1  do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

    § 3

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2  do niniejszej uchwały

 

 

    § 4

 

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3  do niniejszej uchwały.

 

    § 5

 

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4  do niniejszej uchwały.

 

 

    § 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

    § 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

 

            Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75801 o kwotę 80 000,00 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/13g/BKU/10 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych( wydatki rozdział 80101 § 4270).

            Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 4 622,00 zł dla zadania p.n.” Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jaźwiny”, które w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały występuje pod poz.4. Kwota ta zostaje przesunięta na rok 2011. Kwota ogólna zadania nie ulega zmianie.

            Wprowadza się zmiany w planach wydatków budżetu polegające na:     

1.      zmniejszeniu planu w dziale 710 rozdział 71004 § 4300 o kwotę  9 360,00 zł;

2.      zwiększeniu planu w dziale 750 rozdział 75022 § 3030 o kwotę  9310,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet dla Radnych Gminy;

3.      zmniejszeniu planu w dziale 750 rozdział 75023 § 4010  o kwotę  41 511,00 zł;

4.      zwiększeniu planu w dziale 750 rozdział 75023 § 4110 o kwotę  27 111,00 zł na odprowadzenie składek ZUS naliczonych od wynagrodzeń;

5.      zwiększeniu planu w dziale 750 rozdział 75023 § 4260 o kwotę  4 500,00 zł;

6.      zwiększeniu planu w dziale 750 rozdział 75095 § 4010 o kwotę  14 400,00 zł na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych;

7.      zwiększeniu planu w dziale 750 rozdział 75095 § 4300 o kwotę  4 400,00 zł w celu wypłat diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy;

8.      zmniejszeniu planu w dziale 754 rozdział 75412 § 3030 o kwotę  18 600,00 zł;

9.      zwiększeniu planu  w dziale 756 rozdział 75647 § 4300 o kwotę  420,00 zł z  na wydatki związane z obsługą Rady Gminy;

10.   zmniejszeniu planu w dziale 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę  60 077,00 zł;

11.   zwiększeniu planu w dziale 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę  12 960,00 zł na składki ZUS naliczone od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych;

12.   zwiększeniu planu w dziale 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę  2 430,00 zł na składki na FP;

13.   zwiększeniu planu w dziale 801 rozdział 80104 § 4010 o kwotę  39 577,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Przedszkolu w Borowiu i w Głoskowie;

14.   zwiększeniu planu w dziale 801 rozdział 80104 § 4110 o kwotę  2 500,00 zł na składki ZUS naliczone od wynagrodzeń;

15.   zmniejszeniu planu w dziale 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę  17 450,00 zł;

16.   zwiększeniu planu w dziale 801 rozdział 80110 § 4110 o kwotę  10 060,00 zł na składki ZUS naliczone od wynagrodzeń pracowników  Gimnazjum w Borowiu i w Głoskowie;

17.   zwiększeniu planu w dziale 801 rozdział 80110 § 4260 o kwotę  5 000,00 zł na sfinansowanie dostawy gazu i energii elektrycznej do budynku Publicznego Gimnazjum w Borowiu;

18.   zwiększeniu planu w dziale 801 rozdział 80110 § 4300 o kwotę  4 622,00 zł na sfinansowanie badań okresowych pracowników oraz wywozu nieczystości;

19.   zwiększeniu planu w dziale 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę  10 000,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników świetlic szkolnych;

20.   zwiększeniu planu w dziale 900 rozdział 90003 § 4530 o kwotę  13 680,00 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie podatku VAT.

 

Ponadto zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92601 § 4210 o kwotę 7 000,00 zł oraz w § 6069 o kwotę 2 350,00 zł.

Zmniejszenie w § 6069 dotyczy zadania p.n. „ Zakup wyposażenia kręgielni przy Hali Sportowej w Borowiu” występującego pod poz. 9 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

           

Wprowadzone  zmiany w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały polegają na przesunięciu na rok 2011 spłaty I raty  pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Warszawie do dofinansowanie zadania p.n.” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie IV etap: Borowie-Kamionka- Dudka”. Pierwsza rata będzie wynosić 5 000,00 zł.

 

Zmiany w planach wydatków finansowanych z dochodów własnych  Publicznego Gimnazjum w Borowiu oraz PSP w Głoskowie – rozdział 80148 Stołówki szkolne - dotyczą zabezpieczenia środków pieniężnych na zakup środków czystości do stołówek szkolnych .

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-11-18
Data publikacji:
2010-11-18
Data ostatniej zmiany:
2010-11-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)