Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr III/16/2006 RADY GMINY BOROWIE z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na rok 2007

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr III/16/2006

RADY GMINY  BOROWIE

 

z dnia 29 grudnia 2006 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na rok 2007.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9   lit.,,d’’ oraz lit. ,,i’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165, art.184, art188 ust.2 i art. 195 ust 2 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),-

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

.  Dochody budżetu Gminy Borowie w wysokości  12 540 679 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 1,

     w tym:

a)  dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami,  

      zgodnie z załącznikiem nr 1a w wysokości 1 944 785 zł

 

2.  Wydatki budżetu Gminy Borowie w wysokości 14 034 679 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

            w tym:

a)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 2a, w wysokości 1 944 785 zł

 

§ 2.

1. Deficyt budżetu Gminy stanowiący różnicę między dochodami  a wydatkami

    wynosi 1  494 000zł

    Natomiast wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu wynoszą 2 194 000 zł

    i zostaną sfinansowane kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych.

2. W planie dochodów budżetu zabezpiecza się kwotę 700 000zł

    na przypadające w 2007 roku spłaty zobowiązań z tytułu:               

-         zaciągniętych pożyczek krajowych 700 000 zł

                                                                                                                                            

§ 3.

 

1. Określa się:

a) przychody budżetu Gminy na kwotę 2 194 000 zł                                 

b) rozchody budżetu Gminy na kwotę 700 000 .

związane z sfinansowaniem deficytu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

2. Prognozę długu Gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku i lata następne stanowi załącznik nr 4.

 

§ 4 .

 

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 100 000 zł do dyspozycji Wójta Gminy , która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

 

§ 5.

 

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2007 w wysokości 4 599 453zł oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 4 578 993zł , z wyodrębnieniem finansowania poszczególnych programów , zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 6.

 

Określa się plany dochodów własnych, gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz wydatków z nich pokrywanych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 7.

 

1. W planie wydatków budżetowych określa się,  zgodnie z załącznikiem nr 7, kwoty i zakres  

    dotacji dla:

-         samorządowych instytucji kultury ;

-     biblioteki gminnej

2. Zmiana wielkości  dotacji określonych w załączniku nr 7 następuje w drodze uchwały Rady Gminy.

 

§ 8.

 

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zawarty w załączniku nr 8.

 

§ 9.

 

Przyjmuje się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu zawarty w załączniku nr 9.

 

§ 10.

 

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 31 000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 31 000zł.

 

§ 11.

 

1.   Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)      dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków  

między działami oraz zwiększania wydatków na wynagrodzenia osobowe i majątkowe.

2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy
      inwestycyjne do wysokości określonej w załącznikach 3 i 5

3)  zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest
       niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki na kwotę 500 000zł

2.      O zmianach w planie wydatków dokonywanych na podstawie upoważnień i uprawnień, o 

      których mowa w ust.1 pkt 1 Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy w ramach:

a)       informacji o przebiegu wykonywania budżetu za I półrocze 2007 roku, której przedstawienie przewiduje art.198 ust.1 ustawy o finansach publicznych,

b)      sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy przedkładanego w myśl art.199 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

 

§ 12.

 

  1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Gminy.
  2. Suma zaciągniętych zobowiązań,  o których mowa w ust 1, nie może przekroczyć kwoty 500 000 zł .
  3. Zaciągnięte kredyty i pożyczki z przeznaczeniem na cel określony w ust. 1, podlegają    spłacie w roku budżetowym.  

§ 13.

 

 

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi Gminy.

 

§ 14.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 15.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku

i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
mgr Krzysztof Wągrodzki
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2007-01-31
Data ostatniej zmiany:
2007-01-31

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)