Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXIX/192/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 października 2010 r w sprawie kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie w 2011 roku

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXIX/192/2010
Rady Gminy Borowie

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie w 2011 roku 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146 Nr106 poz. 675) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz.1682, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 216 poz.1826, z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164 poz.1365, Nr 179 poz.1484 , z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008r. Nr 116 poz. 730, z 2009 r. Nr 56 poz. 458 z 2010r. Nr 96 poz. 620), w związku z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. (M. P. Nr 78 poz. 970) Rada Gminy w Borowiu uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Obniża kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. (M. P. Nr 78 poz. 970) z kwoty 154,65 zł za 1 m³ do kwoty 152,53 zł za 1 m³. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do podatku ustalonego na 2011 rok. 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2010-11-19
Data ostatniej zmiany:
2010-11-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)