Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Budżet Gminy Borowie na rok 2004

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XIII/81/2004
RADY GMINY  BOROWIE

z dnia 26 stycznia 2004 roku


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na rok 2004.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 i 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.109, 122, 124 i 128 ust.2 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014  z późn. zm.),-
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1.  Ustala się dochody budżetu Gminy Borowie na rok 2004, zgodnie z załącznikiem  nr 1,
     ogółem na kwotę 7 277 334 zł
     w tym:
a)  dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami,  
      zgodnie z załącznikiem nr 1a w wysokości 216 265 zł

2.  Ustala się wydatki budżetu Gminy Borowie na rok 2004, zgodnie z załącznikiem nr 2,
      ogółem na kwotę 7 188 534 zł
      w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 2a, w wysokości 216 265 zł


§ 2.

1. Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 88 800 zł przeznacza się na:

- spłatę otrzymanych kredytów krajowych 88 800 zł

§ 3.


1. Określa się:
a) przychody budżetu Gminy na kwotę 0 zł   
b) rozchody budżetu Gminy na kwotę 88 800 zł związane ze spłatą kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Prognozę długu Gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku i lata następne stanowi załącznik nr 4.

§ 4 .

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 40 000 zł do dyspozycji Wójta Gminy , która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 5.

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokości 644 000 zł oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości  7 000 000 zł , z wyodrębnieniem finansowania poszczególnych programów , zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Określa się plany przychodów i wydatków  środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 6
6a, 6b, 6c.

§ 7.

1. W planie wydatków budżetowych określa się,  zgodnie z załącznikiem nr 7, kwoty i zakres dotacji dla:
- samorządowych instytucji kultury;

2. Zmiana wielkości  dotacji określonych w załączniku nr 7 następuje w drodze uchwały Rady Gminy.

§ 8.

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zawarty w załączniku nr 8.

§ 9.

Zatwierdza się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu zawarty w załączniku nr 9.

§ 10.

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 33 000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 33 000 zł.

§ 11.

1.   Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zwiększaniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i majątkowe.
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy, do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyjątkiem zwiększeń wydatków na wynagrodzenia i wydatków majątkowych.

2. O zmianach w planie wydatków dokonywanych na podstawie upoważnień i uprawnień, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2, Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy w ramach:
a) informacji o przebiegu wykonywania budżetu za I półrocze 2004 roku, której przedstawienie przewiduje art.135 ust.1 ustawy o finansach publicznych,
b) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy przedkładanego w myśl art.136 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

§ 12.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Gminy.
2. Suma zaciągniętych zobowiązań,  o których mowa w ust 1, nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł .
3. Zaciągnięte kredyty i pożyczki z przeznaczeniem na cel określony w ust. 1, podlegają    spłacie w roku budżetowym.

§ 13.

Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 200 000 zł.

§ 14.

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi Gminy.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-03-04
Data ostatniej zmiany:
2004-03-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)