Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XLII/240/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 10 listopada 2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie w części wsi Głosków

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLII/239/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 10 listopada 2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie w części wsi Borowie

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLII/238/2014 Rady Gminy w Borowiu z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XLII/236/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 10 listopada 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty.

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XLII/237/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA NR XLI/235/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2014 rok

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA NR XLI/234/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2014-2024

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XLI/232/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 30 października 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XLI/231/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 30 października 2014 roku w sprawie opłaty od posiadania psów

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XLI/230/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XLI/229/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 30 października 2014 roku w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XLI/228/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 30 października 2014 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA NR XLI/227/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 30 października 2014 roku zmieniająca uchwałę z dnia 28 października 2010 roku Nr XXXIX/195/2010 w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XLI/226/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 30 października 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)