Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXXV/2017 z obrad XXXV sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 19 września 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.

Zbieranie statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXXV/2017

 

z obrad XXXV sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się 19 września 2017 roku

w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu. 

 

Stan radnych 15, obecnych na sesji 14 radnych, co stanowi 93% składu rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych, sołtysów oraz pozostałych osób stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca rady gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady XXXV sesji rady, a następnie powitała wójta gminy Wiesława Gąskę, radną rady powiatu garwolińskiego Martę Serzysko, radnych rady gminy Borowie, kierowników jednostek podległych, dyrektorów, sołtysów, przybyłe media oraz wszystkich przybyłych na sesję.

 

 Przechodząc do pkt.2 obrad przewodnicząca rady gminy przedstawiła proponowany  porządek  sesji:

  1.  
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2017-2030.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok.
  6. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
  7. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
  8. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy.

 

W  wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad pkt 3. Przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o przegłosowanie sprawy przyjęcia protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy. W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad pkt. 4 Przewodnicząca rady gminy poprosiła o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2017-2030.

Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 5. Przewodnicząca rady gminy poprosiła skarbnika gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Radna Beata Pasternak zapytała, jakich prac dotyczy renowacja pomnika poległym za ojczyznę 1939-1945 w Borowiu.

Wójt gminy wyjaśnił, iż renowacja pomnika będzie polegała na oczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków pomnika, wymianie tablicy z napisem oraz godła Polski. Przy pomniku będzie ułożona kostka brukowa zamiast istniejących płytek grysowych. Wójt gminy dodał, iż na to zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie. Z własnych środków pokryjemy jedynie 20% kosztów renowacji.

Radna Beata Pasternak stwierdziła, iż to za duży koszt jak na renowację pomnika.

Więcej pytań nie stwierdzono.

Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6. Sprawozdanie z działalności wójta gminy między sesjami.

Wójt gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia oraz zawarte umowy. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7. W sprawach różnych pytań i wniosków nie zgłoszono.

 

Ad. pkt. 8. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji rady gminy, po czym zamknęła XXXV sesję Rady Gminy.

 Na tym zakończono protokół z XXXV sesji Rady Gminy.

   

      Protokolant                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

           

Krzysztof Wągrodzki                                                                Alicja Szaniawska 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-10-04
Data ostatniej zmiany:
2017-10-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)