Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XLII/239/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 10 listopada 2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie w części wsi Borowie

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLII/239/2014

Rady Gminy Borowie

z dnia 10 listopada 2014

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie w części wsi Borowie

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 32 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przystępuje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie w części wsi Borowie.

 

§ 2

Granice obszaru objętego projektem opracowania planu zostały oznaczone w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 5

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Borowie

 

 

Uzasadnienie

 

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Borowie wynika z potrzeb związanych z rozwojem miejscowości Borowie.

Do Wójta Gminy wpłynęły wnioski o opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tej części Borowia. Wnioskodawcy wnoszą, aby tereny rolne przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową będącą uzupełnieniem zabudowy już istniejącej.

Zgodnie z art. 14 pkt 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U., poz. 647 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy dokonał analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Borowie.

Niniejsza uchwała czyni zadość oczekiwaniom społeczności lokalnej. Sporządzenie planu pozwoli na przygotowanie terenu pod planowane inwestycje głównie zabudowę mieszkaniową i usługową.

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2014-12-31
Data publikacji:
2014-12-31
Data ostatniej zmiany:
2014-12-31

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)