Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXXIX/2017 z obrad XXXIX sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 28 grudnia 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.

Zbieranie statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXXIX/2017 

z obrad XXXIX sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się 28 grudnia 2017 roku

w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu. 

 

Stan radnych 15, obecnych na sesji 13 radnych, co stanowi 87% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych, sołtysów oraz pozostałych osób przybyłych na sesję stanowi załącznik do protokołu. Pod nieobecność Alicji Szaniawskiej przewodniczącej rady gminy Borowie sesję prowadziła Marzena Nowak wiceprzewodnicząca rady gminy Borowie. 

 Wiceprzewodnicząca rady gminy Marzena Nowak otworzyła obrady XXXIX sesji Rady, a następnie powitała, wójta gminy Wiesława Gąskę, radnych powiatu garwolińskiego Martę Serzysko i Adama Zboinę, radnych rady gminy Borowie oraz kierowników jednostek podległych, dyrektorów, sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję.

 

 Przechodząc do pkt.2 obrad wiceprzewodnicząca rady gminy przedstawiła proponowany  porządek  sesji:

 1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2017-2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok.
 10. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 11. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy.

 

Wiceprzewodnicząca rady gminy poprosiła o uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie stwierdzono.

W wyniku głosowania porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

 

Ad pkt 3. Wiceprzewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.

Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Wiceprzewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.

 W wyniku głosowania protokół został jednogłośnie przyjęty.

 

Ad pkt 4. Wiceprzewodnicząca rady gminy poprosiła wójta gminy o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów.

 

Wójt gminy poinformował, iż w uchwalonej na ostatniej sesji uchwale w sprawie opłaty od posiadania psów nie znalazł się zapis dotyczący inkasentów poboru tych opłat. Nadzór Regionalnej Izby Obrachunkowej zasugerował aby Rada Gminy samodzielnie zmieniła treść uchwały pod rygorem jej uchylenia. Dlatego jest propozycja, aby w §4 dodać: „1. Pobór opłaty od posiadania psów zarządza się w drodze inkasa. Inkasentami opłaty są sołtysi poszczególnych sołectw:” Wójt gminy dodał, iż poniżej są wymienieni z imienia i nazwiska sołtysi z poszczególnych sołectw. Dodaje się również punkt  „2. Dopuszczalne jest uiszczanie opłaty od posiadania psów w kasie lub na konto bankowe Urzędu Gminy w Borowiu”.

Wiceprzewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie wiceprzewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 5. Wiceprzewodnicząca rady gminy poprosiła Hannę Ośko Skarbnika Gminy Borowie o przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Skarbnik gminy poinformowała, iż w związku z niezakończeniem w roku bieżącym inwestycji pod nawą „Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie Gminy Borowe” z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, chcemy wydłużyć termin realizacji inwestycji poprzez wprowadzenie wydatków w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok, które nie wygasają z upływem 2017 roku. Termin realizacji inwestycji ustala się na 30 czerwca 2018 roku. Wysokość wydatków niewygasających z upływem 2017 roku wynosi 1 147 636,42zł i wynika z podpisanej umowy z wykonawcą inwestycji oraz z inspektorem nadzoru budowlanego. Skarbnik gminy oddała, iż to zadanie będzie realizowane w 2018 roku, jednak nie będzie ujęte w budżecie na 2018 rok. Środki finansowe na pokrycie kosztów jego realizacji będą przelane na wyodrębniony rachunek bankowy w kwocie 1 147 636,42zł. Po wykonaniu inwestycji z tych środków nastąpi rozliczenie inwestycji.

Wiceprzewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie wiceprzewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6. Wiceprzewodnicząca rady gminy poinformowała, iż w związku ze szczegółową analizą Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2034 na posiedzeniach komisji Rady Gminy,  poprosiła Hannę Ośko Skarbnika Gminy Borowie o skrótowe przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.

Hanna Ośko przedstawiając projekt uchwały poinformowała, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borowie obejmuje lata 2018 – 2034 ponieważ na ten okres planowana jest spłata wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Następnie przedstawiła prognozowany wynik finansowy budżetu na kolejne lata oraz przedstawiła część tabelaryczną Wieloletniej Prognozy Finansowej i wykaz przedsięwzięć zawartych w załączniku nr 2. 

Następnie odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach wydanej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.

W dalszej części skarbnik gminy zapoznała Radę z wnioskiem komisji rolnictwa, rozwoju gospodarczego, finansów i budżetu w sprawie wprowadzenia do WPF w latach 2018-2019 zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 76”. Następnie skarbnik gminy poinformowała, że w obecnej chwili wprowadzenie tego zadania do WPF na lata 2018-2034 jest niemożliwe ponieważ nie zostało jeszcze podpisane porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w sprawie budowy chodnika. Skarbnik gminy dodała, iż gmina nie może wprowadzać do budżetu zadań, które nie są zadaniami gminy. Dodała również, iż zadanie to będzie wprowadzone do budżetu w chwili podpisania porozumienia na jego realizację z GDDKiA.

Wiceprzewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Wiceprzewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018 – 2034.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu. Uchwała została podjęta na podstawie projektu przedłożonego przez Wójta Gminy.

 

Ad pkt 7. Wiceprzewodnicząca Rady Gminy poinformowała, iż w związku ze szczegółową analizą projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 na posiedzeniach komisji Rady Gminy,  poprosiła Hannę Ośko Skarbnika Gminy Borowie o jej skrótowe przedstawienie.

Hanna Ośko z uwagi na szczegółowe omówienie projektu budżetu na posiedzeniach wszystkich komisji Rady Gminy przedstawiła tylko treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.

Następnie przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach  w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Borowie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok. Skarbnik gminy poinformowała, iż tak jak do WPF został złożony wniosek przez komisję rolnictwa, rozwoju gospodarczego, finansów i budżetu o wprowadzenie do budżetu na 2018 rok zadania pod nazwa: Wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 76”. Jednak na chwilę obecną nie ma możliwości wprowadzenia tego zadania do budżetu z uwagi na to, iż nie jest to zadanie gminy i nie jest podpisane porozumienie z GDDKiA na jego wspólną realizację.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zgłoszono.

Następnie poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały wraz z zaproponowanymi zmianami w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu. Uchwała została podjęta na podstawie projektu przedłożonego przez Wójta Gminy.

 

Ad. pkt 8. Wiceprzewodnicząca rady gminy poprosiła skarbnika gminy Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2017-2030.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2017-2030.

Wiceprzewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Wiceprzewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 9. Wiceprzewodnicząca rady gminy poprosiła skarbnika gminy Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok.

Wiceprzewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Wiceprzewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10. Sprawozdanie z działalności wójta gminy między sesjami.

Wójt gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia oraz podpisane umowy. Sprawozdanie wójta gminy stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11. Zapytania interpelacje oraz sprawy różne.

Radny Jakub Wiechetek zapytał, czy jest prawdą to, że firma obsługująca serwis kolektorów słonecznych ogłosiła upadłość. Jeśli jest to prawdą to w jaki sposób będzie się odbywał teraz serwis tych urządzeń.

W odpowiedzi wójt gminy potwierdził, iż w ostatnich dniach firma ogłosiła upadłość. Umowę gwarancyjną na kolektory słoneczne mamy na 5 lat. Pod koniec tego okresy miał odbyć się szczegółowy przegląd instalacji wraz z uzupełnieniem płynów. Należy stwierdzić, iż jest bardzo dużo zgłaszanych usterek szczególnie awaryjnych zasilaczy UPS. Wójt poinformował, iż wezwiemy ubezpieczyciela o umożliwienie korzystania ze środków z umowy gwarancyjnej. Jest to kwota w wysokości 85 000zł.  Najprawdopodobniej zawrzemy umowę z własnym hydraulikiem, który będzie świadczył serwis. Gmina będzie płaciła mu należne wynagrodzenie i odzyskiwała je od ubezpieczyciela z kwoty gwarancyjnej. W tym zakresie Gminę Borowie reprezentuje Miasto i Gmina Pilawa. Wójt gminy dodał, iż przynajmniej na pewien okres czasu będziemy mieli zabezpieczony serwis od strony finansowej. Jednak kwota 85 000zł na pewno nie wystarczy na serwis pozostałego 3,5 letniego okresu gwarancyjnego.

Następnie głos zabrał Sławomir Pacek przedstawiciel firmy INWOD wykonawcy sieci kanalizacyjnej w Gminie Borowie. Zwrócił się do wójta gminy z następującymi pytaniami: Dlaczego pomimo braku podstaw prawnych została zerwana umowa z firmą INWOD na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Borowie pomimo przekazanego 16 października 2017 roku stanowiska firmy INWOD w tej sprawie. Zapytał również dlaczego pomimo podstaw umownych i prawnych i zaakceptowania faktury przez wójta i inspektora nadzoru budowlanego należne pieniądze w kwocie 800 000zł za wykonaną sieć kanalizacji sanitarnej nie zostały wypłacone. Termin płatności tej faktury już minął i należności te są wymagalne. Sławomir Pacek przekazał również informację, iż w tej chwili w takiej sytuacji formalnej i prawnej ze względu na brak zapłaty oraz braku przejęcia sieci kanalizacji jest zmuszony do podjęcia kierunków formalnoprawnych w celu demontażu kluczowych elementów tej kanalizacji.

Wójt gminy zwrócił się z pytaniem do Sławomira Packa czy posiada umocowanie prawne w tej sprawie.

Sławomir Pacek poinformował, iż w dniu dzisiejszym zostało w sekretariacie Urzędu Gminy złożone razem z pismem przed procesowym.

Wójt poinformował, iż zapozna się z pismem w dniu jutrzejszym i udzieli odpowiedzi.

Sławomir Pacek powiedział, iż rozumie że nie zna jeszcze dziś treści pism więc poprosił o odpowiedzi na wcześniej zadane pytania.  

W odpowiedzi wójt poinformował, iż na tym forum nie może na ten temat rozmawiać ponieważ nie ma on umocowania prawnego i nie jest stroną w postępowaniu. Stroną w postępowaniu jest Roman Pacek.

W odpowiedzi Sławomir Pacek oświadczył iż właśnie tak jest, a on jest pracownikiem firmy INWOD Romana Packa i umocowanie zostało złożone w dniu dzisiejszym w sekretariacie Urzędu.

W odpowiedzi wójt poinformował, iż zapozna się z dokumentami złożonymi do Urzędu i w dniu jutrzejszym odpowie.

Sławomir Pacek poinformował, iż jeśli ktoś jest zainteresowany dokumentami, które wójt zaakceptował do wypłaty może je udostępnić. Dodał, iż dokumenty te są w chwili obecnej już przeterminowane.

Sławomir Pacek podkreślił, iż dopóki nie będzie zapłaty za kanalizację, ewentualnie dopóki nie zostanie  formalnie odebrana sieć kanalizacyjna  jest własnością firmy INWOD. W związku z powyższym po wcześniejszym poinformowaniu wójta, firma INWOD przystąpi do demontażu kanalizacji. Dodał, iż jest mu przykro ponieważ firma INWOD dołożyła wszelkich starań, aby spełnić warunki formalnoprawne, ale w związku z niewypłaceniem od początku roku do chwili obecnej kwoty 800 000zł za wykonanie kanalizacji jesteśmy do tego zmuszeni.

Radny Krzysztof Osiak poinformował, iż jest ze Słupa Pierwszego i rok temu miał mieć podłączoną kanalizację sanitarną i do chwili obecnej jej nie ma.

Sławomir Pacek oświadczył, iż rok temu na wiosnę firma INWOD próbowała wprowadzić podwykonawcę w celu zwiększenia mocy przerobowych. Jednak wówczas wójt nie wyraził zgody na wprowadzenie podwykonawcy i tym samym na zwiększenie ilości ekip budowlanych. W związku z tym zmuszeni byliśmy wykonywać tę pracę sami. Niestety, z powodu braku finansowania ze strony Urzędu nie byliśmy w stanie zwiększyć ekip budowlanych oraz zakupić materiały.

Wójt gminy poinformował, iż dalsza dyskusja na ten temat może mieć skutek prawny. Ponieważ nie możemy rozmawiać o kimś o firmie, która nie ma swojego przedstawiciela. Dodał, iż to jest nadal tajemnica handlowa mimo rozwiązania umowy.

Wiceprzewodnicząca odczytała list od Wicemarszałka Sejmu RP Stanisława Tyszki w sprawie zmian w Kodeksie Wyborczym w zakresie organizacji wyborów samorządowych. Następnie przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2017 rok.   

 

Na zakończeni głos zabrał wójt gminy mówiąc, iż u progu kończącego się 2017 roku, dziękuje wszystkim za ciężką, trudną i odpowiedzialną pracę. Podziękował za współpracę, za to co w tym roku udało się zrealizować. Wiele zadań jeszcze czeka na realizację. Pewnie nigdy nie doczekamy się takiego czasu, aby wszystkie oczekiwania mieszkańców zostały spełnione. Staramy się realizować te najpotrzebniejsze zadania, które są wyzwaniem. Weszliśmy w XXI wiek, chcielibyśmy mieć wodociągi, kanalizację, piękne drogi, zadbane posesje, zdjęty eternit, wiele placów zabaw, ścieżek rowerowych i innych rzeczy, które by nas napawały dumą i cieszyły. Jednak tak jest w życiu, że na wszystko nie starcza. Trzeba dzielić to co jest w tym wspólnym budżecie na wiele równych części. Rok ten był bardzo ciężki, w 19 letniej pracy na rzecz samorządu Gminy Borowie to jeden z najcięższych okresów. Przyszło się zmierzyć z wieloma trudnymi zadaniami m.in. z oczekiwaniami mieszkańców na kanalizację. Mieliśmy na to zabezpieczone środki, ale się to nie udało. Nie udało się wybudować ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej, ale ma nadzieję, iż ten cel również zostanie osiągnięty. Pas drogi krajowej jest bardzo wąski, nie pozwala na wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego. Trzeba wydzielić i wykupić 13 kilometrowy pas wzdłuż drogi krajowej, a następnie realizować inwestycję. To nie jest zadanie na miarę gminy tym bardziej, iż realizujemy wiele inwestycji i wiemy że mamy budżet zadłużony. Dlatego wszystko robimy, aby to zadanie zostało zrealizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. To zadanie jest wpisane do zadań ogólnokrajowych dla poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Zadanie to czeka na zaakceptowanie przez Ministra Budownictwa, po to aby GDDKiA mogła je realizować. Jeśli to się nie uda, wówczas będziemy musieli podpisać porozumienie z GDDKiA i wspólnie to zadanie realizować.

Następnie wójt podziękował za współpracę sołtysom, szczególnie że tak mocno zaangażowali się w realizację funduszu sołeckiego. Podziękował za 11 spotkań z radnymi, mówiąc iż ma nadzieję że przyszły rok będzie lżejszy w zakresie realizacji budżetu.

Wójt Gminy życzył wszystkim pomyślności i wszystkiego dobrego na Nowy 2018 roku.

Więcej spraw nie wniesiono.

 

Ad. pkt. 12. Wiceprzewodnicząca rady gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji rady gminy, po czym zamknęła XXXIX sesję Rady Gminy.

 

 Na tym zakończono protokół z XXXIX sesji Rady Gminy.

 

  

      Protokolant                                                               Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

           

Krzysztof Wągrodzki                                                                  Marzena Nowak

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-01-08
Data publikacji:
2018-01-08
Data ostatniej zmiany:
2018-01-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)