Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XLVII/2018 z obrad XLVII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 25 września 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.

Zbieranie statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XLVII/2018

 

z obrad XLVII sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się 25 września 2018 roku

w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu. 

 

Stan radnych 15, obecnych na sesji 15 radnych, co stanowi 100% składu rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych, sołtysów oraz pozostałych osób stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca rady gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady XLVII sesji rady, a następnie powitała wójta gminy Wiesława Gąskę, Martę Serzysko radną rady powiatu garwolińskiego, Adama Zboinę radnego rady powiatu garwolińskiego, radnych rady gminy Borowie, kierowników jednostek podległych, dyrektorów, sołtysów, przybyłe media oraz wszystkich przybyłych na sesję.

 

 Przechodząc do pkt.2 obrad przewodnicząca rady gminy przedstawiła proponowany  porządek  sesji:

 1. Otwarcie XLVII sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowie za I półrocze 2018 roku.
 10. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 11. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad XLVII sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca rady gminy poinformowała, iż wpłynął wniosek od wójta gminy w sprawie dodania do porządku obrad dodatkowego punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu”.

Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem wniosku o wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad.

W wyniku głosowania wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu został przyjęty jednogłośnie.

 

Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 

W  wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i brzmi następująco:

 1. Otwarcie XLVII sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu
 10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowie za I półrocze 2018 roku.
 11. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 12. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad XLVII sesji Rady Gminy.

 

Ad pkt 3. Przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z XLVI sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o przegłosowanie sprawy przyjęcia protokołu z XLVI sesji Rady Gminy. W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad pkt 4. Przewodnicząca rady gminy poprosiła Martę Serzysko Sekretarza Gminy Borowie o przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia Statutu Gminy.

Marta Serzysko poinformowała, iż projekt uchwały przesłany radnym w materiałach na sesję został zakwestionowany przez nadzór prawny wojewody mazowieckiego. Dlatego na dzisiejszą sesję zostaje przedłożony projekt uchwały w ostatecznej wersji, zaakceptowany przez nadzór prawny wojewody. Sekretarz gminy poinformowała, iż radni zapoznali się z przesłanym wcześniej projektem statutu dlatego na dzisiejszej sesji zostaną przedstawione tylko zmiany naniesione przez nadzór prawny: Rozdział II paragraf 3 otrzymuje brzmienie: „1. W Gminie tworzy się sołectwa jako jednostki pomocnicze.

2. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych.

3. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.”

Został przeredagowany Rozdział III Jednostki pomocnicze gminy: „§ 4. O utworzeniu, połączeniu, podziale jednostki pomocniczej Gminy rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

 1.  
 2.  połączenie ipodziałjednostki pomocniczej mogą być poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą; decyzję
 3. projekt granic jednostki pomocniczej określa Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami zmian, o których mowa w pkt 1;
 4. przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

Ponadto został wykreślony paragraf 9. Pozostałe paragrafy w tym rozdziale nie zmieniły treści.

Kolejne zmiany zostały naniesione w Rozdziale V Tryb pracy Rady w punkcie 2. Przygotowanie sesji: paragraf 12 podpunkt 1. otrzymuje brzmienie: „Porządek obrad, miejsce, termin oraz godzinę rozpoczęcia sesji ustala Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady, działający w zastępstwie albo z upoważnienia Przewodniczącego Rady.” oraz paragraf 13 otrzymuje brzmienie:

„1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady ustala listę osób zaproszonych na sesję.

2. W  sesjach  Rady mogą uczestniczyć bez prawa udziału w głosowaniu   Wójt,  Sekretarz,  Skarbnik  Gminy,  kierownicy  wydziałów  Urzędu  Gminy, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.” W paragrafie 13 został wykreślony punkt 3. „Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.”

W paragrafie 20 wykreśla się punkt 5 „Interpelacje i zapytania radnych” ponieważ nadzór prawny uznał, że tę kwestię reguluje artykuł 24 ustęp 3 i 7 ustawy o samorządzie gminnym.

Zmianie ulega paragraf 33 punkt 2 który otrzymuje brzmienie:

2. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić:

 1. co najmniej 4 radnych;
 2. Przewodniczący Rady;
 3. klub radnych;
 4.  
 5.  
 6. grupa mieszkańcówgminyzgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.”

W punkcie 3 zostało dopisane stwierdzenie: „Projekt uchwały powinien spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 283 z późn. zm.)”.

W paragrafie 45 dodano punkt 3 o treści: „Ust. 2 nie dotyczy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji”.

W paragrafie 51 wykreślono punkt 2 „Do komisji doraźnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące komisji stałej, z uwzględnieniem ust. 1”

W paragrafie 74 punkcie 2 dodano: „Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybiera Rada.”

Zmianie ulega paragraf 79 który otrzymuje brzmienie: „Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznaje się z wyjaśnieniami Wójta, kierowników wydziału Urzędu Gminy lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, na którego złożono skargę. ”

Sekretarz Gminy dodała, iż na wniosek nadzoru prawnego Wojewody Mazowieckiego został wykreślony w paragrafie 90 punkt 4 o brzmieniu: „W zakresie nieuregulowanym niniejszym rozdziałem zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. ” ponieważ hierarchia aktów powszechnie obowiązującego prawa wynika z konstytucji.

Sekretarz gminy poinformowała, iż podjęcie nowego Statutu Gminy jest podyktowane wprowadzeniem zmian w ustawie o samorządzie gminnym. Uchwalony nowy Statut będzie miał zastosowanie do kadencji nowo wybranej Rady Gminy.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Radny Tadeusz Baranek zawnioskował aby termin sporządzenia sprawozdania z pracy komisji Rewizyjnej był taki sam jak w pozostałych komisjach czyli do 31 marca 2018 roku.

Więcej wniosków nie zgłoszono.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały zaproponowanej przez Sekretarza Gminy i po uwzględnieniu wniosku radnego Tadeusza Baranka w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 5. Przewodnicząca rady gminy poprosiła Sekretarza Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borowie.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż poprzednia uchwała w tym zakresie była podjęta w 2015 roku i określała obowiązkowy wymiar zatrudnienia w wymiarze 25 godzin. W chwili obecnej zmieniono artykuł 42 ustęp 7 punkt 3 litera b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – karta nauczyciela, który określa wymiar 22 godzin. Stąd też wynika konieczność dostosowania uchwały do aktualnie obowiązującego prawa.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

 Ad pkt 6. Przewodnicząca rady gminy poprosiła wójta gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borowie.

Wójt poinformował, iż w Borowiu powstała kolejna ulica. Składać się będzie z trzech działek: działki nr 268/2, działki 264/4 oraz części działki nr 418/1 stanowiących własność gminy. Działki te prowadzą do oczyszczalni i dalej w kierunku ulicy Polnej do planowanego zbiornika retencyjnego. Przy nowej ulicy powstaje zakład, który będzie w najbliższym czasie oddany do użytku i nadany będzie numer porządkowy. Dlatego zachodzi potrzeba aby tej drodze nadać nazwę. Została wszczęta już procedura aby tej drodze nadać status drogi publicznej. W terminie późniejszym będzie podjęta uchwała zaliczająca tę drogę do kategorii dróg publicznych. Proponuje się aby tej drodze nadać nazwę: ulica Przemysłowa.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o ewentualne inne propozycje nazwy tej ulicy.

Inne propozycje nie wpłynęły. Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt. 7 Przewodnicząca rady gminy poprosiła Skarbnika Gminy Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.

Przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8. Przewodnicząca rady gminy poprosiła skarbnika gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9. Przewodnicząca rady gminy poprosiła wójta gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie  zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu.

Przedstawiając projekt uchwały wójt gminy poinformował, że załącznik do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu zawiera wykaz 14 komórek organizacyjnych działających w obrębie SP ZOZ w Borowiu. W związku z tym, że od 1 października 2018 roku nastąpiła prywatyzacja gabinetu stomatologicznego to musi on również zostać usunięty ze Statutu. Kierownik SP ZOZ jest zobowiązany również o wystąpienie i zmianę danych w rejestrze KRS. Wójt gminy dodał, iż na Radzie Społecznej SP ZOZ zmiany te zostały omówione i przyjęte. 

Przewodnicząca rady poprosiła o pytania.

Pytań nie stwierdzono.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Jeden radny zagłosował przeciw. Większością głosów uchwała została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Hannę Ośko o przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowie za I półrocze 2018 roku.

Hanna Ośko przedstawiła informację opisową z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku, a następnie zapoznała z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borowie za I półrocze 2018 roku.

Przewodnicząca poprosiła o pytania i uwagi do przedstawionej informacji.

Pytań i uwag nie stwierdzono. Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za I półrocze 2018 roku stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11. Sprawozdanie z działalności wójta gminy między sesjami.

Wójt Gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia, decyzje oraz zawarte umowy. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 12. Sprawy różne.

Dariusz Światek zapytał jak często sołtysi zwołują zebrania wiejskie, czy sołtys jest zawsze przewodniczącym Rady Sołeckiej i ile liczy osób rada sołecka.

Wyjaśnień udzieliła Marta Serzysko informując, iż to sołtysi najlepiej wiedzą jak często zwoływane są zebrania wiejskie. Następnie wyjaśniła, iż zebrania są zwoływane w miarę potrzeb podczas wyboru sołtysa, ustalenia przeznaczenia funduszu sołeckiego. To czy sołtys jest przewodniczącym Rady Sołeckiej i ile osób liczy Rada Sołecka zawarte jest w Statucie każdego sołectwa. Rady Sołeckie w Gminie Borowie liczą po 5 osób i w każdej wsi sołtys jest przewodniczącym Rady Sołeckiej.

 

Ad. pkt. 13. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji rady gminy, po czym zamknęła XLVII sesję Rady Gminy.

 

Na tym zakończono protokół z XLVII sesji Rady Gminy.

 

  

      Protokolant                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

           

Krzysztof Wągrodzki                                                                Alicja Szaniawska 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-10-15
Data publikacji:
2018-10-15
Data ostatniej zmiany:
2018-10-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)