Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XLVI/2018 z obrad XLVI sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 30 lipca 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.

Zbieranie statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XLVI/2018

 

z obrad XLVI sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się 30 lipca 2018 roku

w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu. 

 

Stan radnych 15, obecnych na sesji 14 radnych, co stanowi 93% składu rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych, sołtysów oraz pozostałych osób stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca rady gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady XLVI sesji rady, a następnie powitała wójta gminy Wiesława Gąskę, Martę Serzysko radną rady powiatu garwolińskiego, Adama Zboinę radnego rady powiatu garwolińskiego, radnych rady gminy Borowie, kierowników jednostek podległych, dyrektorów, sołtysów, przybyłe media oraz wszystkich przybyłych na sesję.

 

 Przechodząc do pkt.2 obrad przewodnicząca rady gminy przedstawiła proponowany  porządek  sesji:

 1. Otwarcie obrad XLVI sesji rady gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla gminy Borowie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowychoraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Borowie na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeniaWójta Gminy Borowie
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 10. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 11. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca rady gminy poinformowała, iż wpłynął wniosek od wójta gminy w sprawie dodania do porządku obrad dodatkowego punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie”.

Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem wniosku o wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad.

W wyniku głosowania wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu został przyjęty jednogłośnie.

 

Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 

W  wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i brzmi następująco:

 1. Otwarcie obrad XLVI sesji rady gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla gminy Borowie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowychoraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Borowie na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeniaWójta Gminy Borowie
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie.
 11. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 12. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Gminy.

 

Ad pkt 3. Przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z XLV sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o przegłosowanie sprawy przyjęcia protokołu z XLV sesji Rady Gminy. W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad pkt 4. Przewodnicząca rady gminy poprosiła wójta gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym.

Wójt gminy przedstawił treść projektu uchwały przedstawiając place wokół świetlic i boisk wiejskich oraz place wokół budynków ochotniczych straży pożarnych na których dopuszcza się spożywanie napojów alkoholowych podczas trwania festynów, imprez sportowych i kulturalno-rozrywkowych. Dodał, iż zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi z dnia 10 stycznia 2018 roku oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych całkowicie zakazała spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Na podstawie artykułu 14 ustęp 2b tejże ustawy rada gminy może wprowadzić w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym na terenie gminy odstępstwo od zakazu.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Radna Beata Pasternak zawnioskowała aby w uchwale uwzględnić również teren boiska w Głoskowie, ponieważ w tym miejscu odbywają się festyny i zawody strażackie.

Przewodnicząca rady gminy zawnioskowała również o uwzględnienie w uchwale terenu boiska w Iwowem na którym odbywają się zawody strażackie.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym z uwzględnieniem wniosków radnych.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 5. Przewodnicząca rady gminy poprosiła wójta gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia dla gminy Borowie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Wójt poinformował, iż na mocy zmian ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy ma obowiązek podjąć uchwałę ustalającą dla gminy Borowie maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Wójt gminy przedstawił treść projektu uchwały. Dodał, iż proponuje się pozostawić liczbę zezwoleń na poziomie jaki obowiązywał do tej pory.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

 Ad pkt 6. Przewodnicząca rady gminy poprosiła wójta gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Borowie na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025.

Wójt poinformował, iż dotychczasowy Program Ochrony Środowiska Gminy Borowie utracił ważność. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Rada Gminy ma obowiązek przyjęcia Programu Ochrony Środowiska. Proponowany projekt Programu Ochrony Środowiska przygotowała firma zewnętrzna zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa. Projekt Programu uzyskał pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. Ponadto projekt Programu został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego. Wójt dodał, iż program zwraca szczególną uwagę na stan i ochronę powietrza oraz na to jakie działania należy podjąć aby poprawić jego stan. Program  odnosi się również do ochrony wód poprzez budowę kanalizacji, wodociągów, budowy zbiorników retencyjnych, zbierania wód opadowych do podczyszczalni. W programie jest również mowa o gospodarce odpadami. Wójt gminy dodał, iż Program Ochrony Środowiska jest często niezbędnym dokumentem do możliwości ubiegania się o dodatkowe środki na realizację zamierzonych inwestycji.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7. Przechodząc do punktu podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Borowie przewodnicząca rady gminy poinformowała, iż projekt uchwały został przygotowany z uwagi na wprowadzenie przez rząd obniżki wynagrodzeń dla samorządowców i wejście w życie nowego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Podstawą do podjęcia uchwały jest artykuł 18 ustęp 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do właściwości rady gminy należy ustalenie wynagrodzenia dla wójta gminy. Następnie przedstawiła poszczególne składniki wynagrodzenia wójta gminy łącznie z ich wysokościami. Przewodnicząca rady gminy poinformowała, iż proponowana wysokość wynagrodzenia jest zgodna z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych i rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. 

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Wójt poprosił o przedstawienie w jakiej wysokości było wynagrodzenie dotychczas, jakie jest obecnie proponowane wynagrodzenie i jaki to będzie powodować skutek.

Przewodnicząca rady poinformowała, iż wójt do tej pory otrzymywał wynagrodzenie 12 100 zł brutto, w chwili obecnie proponuje się obniżyć wynagrodzenie do kwoty 10 180 zł co powoduje obniżenie wynagrodzenia o 1 920 zł brutto.

Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania za przyjęciem uchwały zagłosowało 13 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu. Większością głosów uchwała została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt. 8 Przewodnicząca rady gminy poprosiła Skarbnika Gminy Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.

Przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9. Przewodnicząca rady gminy poprosiła skarbnika gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10. Przewodnicząca rady gminy poprosiła wójta gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie  udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie.

Wójt poinformował, iż Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie w dniu 24 maja 2018 roku zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe w kwocie 10 000zł na zakup nowego specjalistycznego ambulansu pogotowia ratunkowego dla potrzeb ratownictwa medycznego dla mieszkańców miast i gmin powiatu garwolińskiego. Dyrektor SP ZOZ zamierza kupić dwie karetki ratownicze. Jedną z otrzymanej dotacji z budżetu wojewody, drugą ze zbiórki od samorządów i środków własnych.

Przewodnicząca rady poprosiła o pytania.

Radna Beata Pasternak zapytała, gdzie będzie stacjonowała dotowana przez gminę Borowie karetka pogotowia.

W odpowiedzi wójt wyjaśnił, iż będzie stacjonowała w szpitalu w Garwolinie.

Więcej pytań nie zadano.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11. Sprawozdanie z działalności wójta gminy między sesjami.

Wójt Gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia oraz zawarte umowy. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Wójt poinformował, iż obecnie gmina Borowie realizuje wiele zadań inwestycyjnych związanych z różnymi budowami. Prace przy budowie kanalizacji sanitarnej realizowane są bez większych uwag, zgodnie z harmonogramami. Prace zaplanowane na ten rok powinny zostać wykonane. Firma realizująca budowę kanalizacji sanitarnej w Słupie Pierwszym zeszła z budowy ze względu na wysoki poziom wód gruntowych. Firma posiada zezwolenie na wykonywanie prac w pasie drogi krajowej do końca sierpnia i są zapewnienia, że w tym terminie uda się prace przy drodze krajowej w Słupie Pierwszym wykonać. W chwili obecnej firma czeka na zamówione dwie pompownie ścieków, które zostaną zamontowane przed lasem w Borowiu oraz w Słupie Pierwszym.  Podczas tych prac zostanie zrealizowana pozostała część sieci kanalizacji sanitarnej. Aby przeprowadzić pozostałe prace będzie trzeba specjalnymi filtrami odessać wodę i obniżyć poziom wód gruntowych. Odbierana jest inwestycja drogowa zrealizowana na ulicy Zielnej. Inwestycja ta była zrealizowana z opóźnieniem dlatego zostaną naliczone odsetki. Ulica Szkolna została odebrana bez uwag. W najbliższych dniach jest wyznaczony termin komisji do odebrania inwestycja budowy ulicy Cichej, ulicy Spokojnej oraz ul. Miłej. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły do Urzędu wszystkie dokumenty, aby można było tę inwestycję odebrać, dlatego najprawdopodobniej inwestycja ta nie zostanie odebrana. Zostanie podjęte Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji przeprowadzonych robót. Inwestycja ta powinna się zakończyć we wrześniu 2017 roku i gmina nie może dłużej czekać na zakończenie inwestycji. Wójt poinformował, że został ogłoszony przetarg na wykonanie drogi gminnej w Łopaciance. Na dzień dzisiejszy ciężko stwierdzić jakie inwestycje będą w dalszej kolejności realizowane ponieważ nie są jeszcze rozliczone wykonane inwestycje. Obecnie jest przygotowywany wniosek o środki unijne na kapitalny remont strażnicy w Chrominie. Planowane są również prace przy świetlicy w Łopaciance.

Sołtys ze Słupa Drugiego Danuta Gac zapytała kiedy mieszkańcy zostaną podłączeni do kanalizacji.

Wójt gminy zapewnił, iż w tym roku powinno się to udać. Do wykonania pozostał jeszcze odcinek kanalizacji sanitarnej od zakrętu w Słupie Pierwszym do Wilchty oraz pozostały do zamontowania dwie przepompownie ścieków. Po wykonaniu tych prac mieszkańcy ze Słupa Pierwszego i Słupa Drugiego będą podłączani do kanalizacji.

 

Ad pkt 12. Sprawy różne.

Radny Jakub Wiechetek zapytał, na jakim etapie są negocjacje z  Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad  w sprawie budowy chodnika przy drodze krajowej.

Wójt poinformował, iż rozmowy w tej sprawie nie posunęły się do przodu ponieważ GDDKiA nie zajęła stanowiska.

Radny Janusz Zawadka poprosił o interwencję u wykonawcy realizującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Filipówce, ponieważ przy drodze był źle zagęszczony grunt i po opadach deszczu zrobiła się niebezpieczna niecka.

 

Ad. pkt. 13. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji rady gminy, po czym zamknęła XLVI sesję Rady Gminy.

 

Na tym zakończono protokół z XLVI sesji Rady Gminy.

 

  

      Protokolant                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

           

Krzysztof Wągrodzki                                                                Alicja Szaniawska 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-08-23
Data publikacji:
2018-08-23
Data ostatniej zmiany:
2018-08-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)