Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XLI/230/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Zbieranie statystyk
                                                                            

UCHWAŁA  Nr XLI/230/2014

RADY GMINY BOROWIE

z dnia 30 października 2014 roku

 

 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z dnia 27 sierpnia 2014 roku poz. 718).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Borowie:

1)       od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu

    na  sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

       od 1 m² powierzchni                                     - 0,75 zł

 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni

    wodnych od 1 ha powierzchni                    - 4,33 zł

 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

    działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku

    publicznego

    od 1 m² powierzchni                                   - 0,20 zł

 

2)       od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych

    od 1 m² powierzchni użytkowej               -  0,50 zł

 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od

    budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie

    działalności gospodarczej

    od 1 m² powierzchni użytkowej                - 17,00 zł

 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

    obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

    od 1 m² powierzchni użytkowej          -  10,24 zł

 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu

    przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające

    tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej     - 4,45 zł

 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

    statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje

    pożytku publicznego  od 1 m² powierzchni użytkowej    - 3,75 zł

 

 

      3)    od budowli: - % ich wartości

              a) określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy

                 o podatkach i opłatach lokalnych   - 2,0 %

               b) stanowiących wodociągi i kanalizację sanitarną    - 0,3 %

 

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXXIII/180/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2015 roku.

 

  1  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot  Europejskich:

    1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów

         transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE  L  368 z 17.12.1992r.).

    2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów

         infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.).

    Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez

    Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym

    Unii  Europejskiej – wydanie specjalne.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2014-12-04
Data publikacji:
2014-12-04
Data ostatniej zmiany:
2014-12-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)