Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Obwieszczenie Wójta Gminy

Zbieranie statystyk

RG.6220.1.3.2018                                                                                                                   Borowie, dnia 02.10.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Borowie

 

                   Na podstawie art. 9, art. 10, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.),

zawiadamiam,

 

iż w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym na wniosek P.P.H.U. ”ANNA” Wojciech Bogucki z siedzibą w Jatne 54A, 08-430 Celestynów z dnia 5 kwietnia 2018 r. (data wpływu do tutejszego urzędu w dniu 26 kwietnia 2018 r.) w sprawie wydania przez Wójta Gminy Borowie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo – magazynowo – produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 288 w obrębie  Borowie, gmina Borowie, które zgodnie z §  3  ust. 1 pkt  80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w dniu 21 maja 2018 r. wpłynęło do tutejszego urzędu pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie z dnia 17 maja 2018 r., znak sprawy: ZNS.456.5.2018 informujące o wydaniu opinii sanitarnej Nr ZNS/4/2018 znak sprawy: ZNS.4510.3.2018 w dniu 18 stycznia 2018r., odstępującej od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zaś w dniu 29 maja 2018 r. wpłynęła opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r., znak sprawy: WOOŚ-I.4220.422.2018.MŚ, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto w dniu 17 sierpnia 2018 r. (data wpływu do tutejszego urzędu w dniu 22 sierpnia 2018 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie, po uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia przez Wnioskodawcę w dniu 17 lipca 2018 r., wydał opinię znak sprawy: WA.ZZŚ.6.435.148.2018.EJ, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym w dniu 02 października 2018 r. Wójt Gminy Borowie swym postanowieniem znak sprawy RG.6220.1.3.2018 postanowił stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie budynku biurowo – magazynowo – produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 288 w obrębie  Borowie, gmina Borowie.

Informuję strony niniejszego postępowania, iż z treścią przedmiotowych opinii, postanowieniem Wójta Gminy Borowie oraz dokumentacją znajdującą się w aktach sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie, pokój nr 5 w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 16.00, w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia tj. do dnia 18 października 2018 r.

                        

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

  1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.eobip.pl
  3. Sołtys wsi Borowie – tablica ogłoszeń.

 

 

 

Po upływie terminu uwidocznienia, obwieszczenie                                                 Wywieszono dnia…………………………………………

należy niezwłocznie odesłać na adres:

Urząd Gminy w Borowiu

ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie                                                            Zdjęto dnia……………………………………………………

                                                               

 

                                                                ……………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                (pieczęć urzędu oraz podpis osoby upoważnionej do wywieszenia i zdjęcia obwieszczenia)

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
Robert Bielecki
Informację wprowadził:
borowie
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-11
Data ostatniej zmiany:
2018-10-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)