Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXVIII/183/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Borowie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Zbieranie statystyk

Uchwała  Nr XXXVIII/183/2010

Rady Gminy Borowie

z  dnia 30 września 2010 roku

 

w  sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Borowie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

                Na podstawie art.234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2009 r nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy Borowie uchwala , co następuje:

§ 1.

Określa się następującą szczegółowość projektu budżetu:

1.      Plan dochodów  budżetu sporządza się w szczegółowości do działu , rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

2.      Plan wydatków budżetu sporządza się w szczegółowości do działu , rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

§ 2.

1.      Do projektu uchwały budżetowej Gminy Borowie sporządza się uzasadnienie zawierające w szczególności:

1)     w  zakresie dochodów – omówienie planowanych dochodów z poszczególnych źródeł,

2)     w zakresie wydatków – wyszczególnienie ważniejszych wydatków bieżących i uzasadnienie poszczególnych wydatków majątkowych,

3)     omówienie przychodów i rozchodów oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej, bądź też sposobu pokrycia niedoboru budżetowego.

2.      Uzasadnienie do projektu budżetu winno mieć odniesienie do przewidywanego wykonania roku poprzedniego ze szczególnym uwzględnieniem odchyleń .

3.      Wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się materiały informacyjne , które stanowią przedkładane do dnia 30 września  każdego roku poprzedzającego rok na który opracowuje się projekt budżetu wnioski radnych, jednostek organizacyjnych, sołtysów i mieszkańców sołectw  w  sprawie wprowadzenia do budżetu zadań własnych gminy.

§ 3.

Wójt Gminy Borowie w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, materiałami informacyjnymi oraz projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 4.

1.      Przewodniczący Rady Gminy niezwłocznie przesyła projekt budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym Komisjom Rady.

2.      Komisje Rady  w terminie 21 dni od daty otrzymania  materiałów odbywają posiedzenia na których formułowane są  na piśmie opinie o projekcie budżetu.

3.      Opinie poszczególnych Komisji przedstawiane są niezwłocznie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu, która w terminie do 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy formułuje ostateczną opinię o projekcie budżetu gminy i przedkłada ją Wójtowi Gminy .

4.      Wójt Gminy Borowie analizuje wnioski Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu i wprowadza ewentualne autopoprawki do projektu uchwały budżetowej w terminie 7 dni. Nieuwzględnione przez Wójta wnioski  Komisji wymagają uzasadnienia.

5.      Przewodniczący Rady Gminy zwołuje sesję budżetową w terminie umożliwiającym uchwalenie budżetu gminy do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

6.      Wójt Gminy Borowie zobowiązany jest opublikować Uchwałę Budżetową.

 § 5

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

 § 6.

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/195/2002 Rady Gminy Borowie z dnia 22 lutego 2002 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art.234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz.1240) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego musi określić wymaganą szczegółowość projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, terminy prac nad projektem uchwały budżetowej, wymogi dotyczące uzasadnienia oraz wskazać materiały informacyjne przedkładane mu przez zarząd wraz z projektem uchwały budżetowej.

Z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-11-18
Data publikacji:
2010-11-18
Data ostatniej zmiany:
2010-11-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)