Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XL/204/2010 RADY GMINY BOROWIE z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/182/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Borowie do projektu p.n. „Energia słoneczna przyszłością gmin Mazowsza”.

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA  Nr XL/204/2010

RADY GMINY BOROWIE
z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/182/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Borowie do projektu
p.n. „Energia słoneczna przyszłością gmin Mazowsza”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, w związku z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

§1

 

Zmienia się treść §1 uchwały Nr XXXVII/182/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Borowie do projektu p.n. „Energia słoneczna przyszłością gmin Mazowsza”, który otrzymuje brzmienie:

„Wyraża zgodę na przystąpienie Gminy Borowie na zasadach partnerstwa z Miastem i Gminą Pilawa do projektu p.n. „Energia słoneczna przyszłością gmin Mazowsza", realizowanego w ramach IV Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPOWM) - Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka oraz zawarcia stosownej umowy.”

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-12-29
Data publikacji:
2010-12-29
Data ostatniej zmiany:
2010-12-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)