Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXIV/172/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok

Zbieranie statystyk

Uchwała  Nr XXXIV/172/2010

Rady Gminy Borowie

z dnia 31 maja 2010 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku D.U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz.1240 )

Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

  

§ 1

 

I.     Dokonuje zmian w dochodach budżetu gminy

 

                                                                                                                                                                                                                          
  

Dział

  
  

Rozdział

  
  

Paragraf

  
  

Treść

  
  

Przed zmianą

  
  

Zmiana

  
  

Po zmianie

  
  

801

  
  

 

  
  

 

  
  

Oświata i wychowanie

  
  

64 435,00

  
  

122 130,00

  
  

186 565,00

  
  

 

  
  

80101

  
  

 

  
  

Szkoły podstawowe

  
  

9 110,00

  
  

115 450,00

  
  

124 560,00

  
  

 

  
  

 

  
  

6330

  
  

Dotacje celowe   otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych   własnych gmin (związków gmin)

  
  

0,00

  
  

115 450,00

  
  

115 450,00

  
  

 

  
  

80104

  
  

 

  
  

Przedszkola

  
  

50 825,00

  
  

6 680,00

  
  

57 505,00

  
  

 

  
  

 

  
  

2310

  
  

Dotacje celowe   otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień   (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

  
  

0,00

  
  

6 680,00

  
  

6 680,00

  
  

852

  
  

 

  
  

 

  
  

Pomoc społeczna

  
  

1 935 874,00

  
  

5,00

  
  

1 935 879,00

  
  

 

  
  

85212

  
  

 

  
  

Świadczenia rodzinne,   świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia   emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

  
  

1 681 349,00

  
  

5,00

  
  

1 681 354,00

  
  

 

  
  

 

  
  

0920

  
  

Pozostałe odsetki

  
  

9,00

  
  

5,00

  
  

14,00

  
  

900

  
  

 

  
  

 

  
  

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska

  
  

182 252,00

  
  

50 000,00

  
  

232 252,00

  
  

 

  
  

90003

  
  

 

  
  

Oczyszczanie miast i   wsi

  
  

120 000,00

  
  

50 000,00

  
  

170 000,00

  
  

 

  
  

 

  
  

0690

  
  

Wpływy z różnych opłat

  
  

120 000,00

  
  

50 000,00

  
  

170 000,00

  
  

926

  
  

 

  
  

 

  
  

Kultura fizyczna i   sport

  
  

475 220,00

  
  

- 3 750,00

  
  

471 470,00

  
  

 

  
  

92601

  
  

 

  
  

Obiekty sportowe

  
  

475 220,00

  
  

- 3 750,00

  
  

471 470,00

  
  

 

  
  

 

  
  

6298

  
  

Środki na   dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków   powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

  
  

405 000,00

  
  

- 3 750,00

  
  

401 250,00

  
  

Razem:

  
  

20 403 024,00

  
  

168 385,00

  
  

20 571 409,00

  

 

 

 

II.    Dokonuje zmian w  wydatkach budżetu gminy

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  

Dział

  
  

Rozdział

  
  

Paragraf

  
  

Treść

  
  

Przed zmianą

  
  

Zmiana

  
  

Po zmianie

  
  

700

  
  

 

  
  

 

  
  

Gospodarka   mieszkaniowa

  
  

33 600,00

  
  

14 826,00

  
  

48 426,00

  
  

 

  
  

70005

  
  

 

  
  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami

  
  

33 600,00

  
  

14 826,00

  
  

48 426,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4430

  
  

Różne opłaty i składki

  
  

22 600,00

  
  

14 826,00

  
  

37 426,00

  
  

750

  
  

 

  
  

 

  
  

Administracja   publiczna

  
  

1 934 018,00

  
  

9 780,00

  
  

1 943 798,00

  
  

 

  
  

75022

  
  

 

  
  

Rady gmin (miast i   miast na prawach powiatu)

  
  

42 380,00

  
  

3 780,00

  
  

46 160,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4210

  
  

Zakup materiałów i   wyposażenia

  
  

1 400,00

  
  

3 780,00

  
  

5 180,00

  
  

 

  
  

75023

  
  

 

  
  

Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)

  
  

1 653 193,00

  
  

6 000,00

  
  

1 659 193,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4210

  
  

Zakup materiałów i   wyposażenia

  
  

27 000,00

  
  

6 000,00

  
  

33 000,00

  
  

801

  
  

 

  
  

 

  
  

Oświata i wychowanie

  
  

6 837 754,00

  
  

139 524,00

  
  

6 977 278,00

  
  

 

  
  

80101

  
  

 

  
  

Szkoły podstawowe

  
  

4 921 821,00

  
  

128 191,00

  
  

5 050 012,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4110

  
  

Składki na   ubezpieczenia społeczne

  
  

199 406,00

  
  

17 394,00

  
  

216 800,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4270

  
  

Zakup usług   remontowych

  
  

215 700,00

  
  

68 842,00

  
  

284 542,00

  
  

 

  
  

 

  
  

6050

  
  

Wydatki inwestycyjne   jednostek budżetowych

  
  

2 139 245,00

  
  

41 955,00

  
  

2 181 200,00

  
  

 

  
  

80104

  
  

 

  
  

Przedszkola

  
  

245 709,00

  
  

11 333,00

  
  

257 042,00

  
  

 

  
  

 

  
  

2310

  
  

Dotacje celowe   przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień   (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

  
  

0,00

  
  

4 653,00

  
  

4 653,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4010

  
  

Wynagrodzenia osobowe   pracowników

  
  

154 302,00

  
  

4 829,00

  
  

159 131,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4110

  
  

Składki na   ubezpieczenia społeczne

  
  

28 192,00

  
  

733,00

  
  

28 925,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4120

  
  

Składki na Fundusz   Pracy

  
  

4 336,00

  
  

118,00

  
  

4 454,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4260

  
  

Zakup energii

  
  

16 300,00

  
  

1 000,00

  
  

17 300,00

  
  

852

  
  

 

  
  

 

  
  

Pomoc społeczna

  
  

2 076 796,00

  
  

5,00

  
  

2 076 801,00

  
  

 

  
  

85212

  
  

 

  
  

Świadczenia rodzinne,   świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia   emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

  
  

1 676 349,00

  
  

5,00

  
  

1 676 354,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4560

  
  

Odsetki od dotacji   oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych   z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych   nienależnie lub  w nadmiernej wysokości

  
  

9,00

  
  

5,00

  
  

14,00

  
  

900

  
  

 

  
  

 

  
  

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska

  
  

512 895,00

  
  

8 000,00

  
  

520 895,00

  
  

 

  
  

90015

  
  

 

  
  

Oświetlenie ulic, placów   i dróg

  
  

207 623,00

  
  

8 000,00

  
  

215 623,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4300

  
  

Zakup usług   pozostałych

  
  

0,00

  
  

8 000,00

  
  

8 000,00

  
  

926

  
  

 

  
  

 

  
  

Kultura fizyczna i   sport

  
  

734 858,00

  
  

- 3 750,00

  
  

731 108,00

  
  

 

  
  

92601

  
  

 

  
  

Obiekty sportowe

  
  

722 358,00

  
  

- 3 750,00

  
  

718 608,00

  
  

 

  
  

 

  
  

6068

  
  

Wydatki na zakupy   inwestycyjne jednostek budżetowych

  
  

405 000,00

  
  

- 3 750,00

  
  

401 250,00

  
  

Razem:

  
  

21 103 024,00

  
  

168 385,00

  
  

21 271 409,00

  

 

§ 2

 

            Tabela nr 2c do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

§ 3

 

            Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

            Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 115 450,00 zł dokonuje się na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN I 301/3011/801/27/2010  z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy szkolnego placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Borowiu, w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” ( poz. nr 5 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały).

            Wprowadza się plan dochodów w dziale 801 rozdział 80104 § 2310 w wysokości 6 680,00 zł w wyniku porozumienia zawartego z gminą Górzno w sprawie przyjęcia zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z gminy Górzno uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez gminę Borowie .

Powyższe środki przeznacza się na wynagrodzenia, składki ZUS i składki FP pracowników zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu w Borowiu oraz na sfinansowanie dostawy energii do budynku Przedszkola (rozdział 80104).

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 5,00 zł dokonuje się na wskutek poboru odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Po stronie dochodów przyjęto je do rozdziału 85212§ 0920 natomiast po stronie wydatków do rozdziału 85212 § 4560.

Zwiększa się  plan dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 § 0690 o kwotę 50 000,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów za przyjęcie nieczystości stałych na gminne wysypisko.

Kwotę powyższą przeznacza się na zwiększenie planu wydatków według poniżej wyszczególnionych pozycji:

1.      dział 700 rozdział 70005 § 4430 o kwotę 14 826,00 zł na wypłatę należności za zakupione przez Gminę grunty pod budowę drogi gminnej,

2.      dział 750 rozdział 75022 § 4210 o kwotę 3 780,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do obsługi Rady Gminy,

3.      dział 750 rozdział 75023 § 4210 o kwotę 6 000,00 zł na zakup środków czystości i materiałów biurowych,

4.      dział 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę 17 394,00 zł na składki ZUS naliczone od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych,

5.      dział 900 rozdział 90015 § 4300 o kwotę 8 000,00 zł na wykonanie usługi związanej z przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne na zakup energii elektrycznej, które ma na celu optymalizację kosztów zakupu energii przez gminę Borowie.

W związku z podpisaniem z Urzędem Marszałkowskim  Aneksu do umowy w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego „Zakup wyposażenia kręgielni przy Hali sportowej w Borowiu”  i zmianą kwoty dofinansowania, wprowadza się zmniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 3 750,00 zł (poz.10 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały).

W tabeli 2c do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok dokonuje się wykreślenia zadania występującego pn. „ Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Głoskowie”, w związku z odstąpieniem  realizacji przedsięwzięcia.

Środki, które były określone na powyższe zadanie tj. kwota 73 495,00 zł ( rozdział 80101 § 6050) –przeznacza się na remont dachu na budynku PSP w Iwowem oraz na remont pomieszczeń w budynku PSP w Brzuskowoli - rozdział 80101 § 4270 w kwocie  68 842,00 zł , natomiast pozostałą kwotę tj. 4 653,00 zł przeznacza się na sfinansowanie porozumienia zawartego z gminą Parysów w sprawie przekazania zadania własnego w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z gminy Borowie uczęszczającymi do przedszkola prowadzonego przez gminę Parysów- rozdział 80104 § 2310.

 

 

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok.

Zmniejsza się plan wydatków dochodów własnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowiu – rozdział 80148 § 4220 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości do stołówki szkolnej – zwiększa się plan w § 4210.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-07-08
Data publikacji:
2010-07-08
Data ostatniej zmiany:
2010-07-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)