Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Plan rozwoju miejscowości Borowie

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXVIII/132/2005

 

RADY GMINY BOROWIE

 

z dnia 14 czerwca 2005 roku

 

 

w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Miejscowości Borowie”

 

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2003 r. Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr.153 poz. 1271, Nr.102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806)

 

RADA GMINY BOROWIE uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przyjmuje się „Plan rozwoju miejscowości Borowie” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
Krzysztof Wągrodzki
Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-11-14
Data ostatniej zmiany:
2005-11-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)