Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXV/174/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok

Zbieranie statystyk

Uchwała  Nr XXXV/174/2010

Rady Gminy Borowie

z dnia  18 czerwca 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku D.U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz.1240 )

Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

 § 1

I.      Dokonuje zmian w dochodach budżetu gminy

                                                                                                                                                                                                                        

Dział

  
  

Rozdział

  
  

Paragraf

  
  

Treść

  
  

Przed zmianą

  
  

Zmiana

  
  

Po zmianie

  
  

 

  
  

600

  
  

 

  
  

 

  
  

Transport i łączność

  
  

5 237 905,00

  
  

0,00

  
  

5 237 905,00

  
  

 

  
  

 

  
  

60016

  
  

 

  
  

Drogi publiczne gminne

  
  

5 237 905,00

  
  

0,00

  
  

5 237 905,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6297

  
  

Środki na   dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków   powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

  
  

0,00

  
  

5 237 905,00

  
  

5 237 905,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6298

  
  

Środki na   dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków   powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

  
  

5 237 905,00

  
  

- 5 237 905,00

  
  

0,00

  
  

 

  
  

851

  
  

 

  
  

 

  
  

Ochrona zdrowia

  
  

1 259 102,00

  
  

0,00

  
  

1 259 102,00

  
  

 

  
  

 

  
  

85121

  
  

 

  
  

Lecznictwo   ambulatoryjne

  
  

1 259 102,00

  
  

0,00

  
  

1 259 102,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6297

  
  

Środki na   dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków   powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

  
  

0,00

  
  

720 612,00

  
  

720 612,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6298

  
  

Środki na   dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków   powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

  
  

720 612,00

  
  

- 720 612,00

  
  

0,00

  
  

 

  
  

926

  
  

 

  
  

 

  
  

Kultura fizyczna i   sport

  
  

471 470,00

  
  

0,00

  
  

471 470,00

  
  

 

  
  

 

  
  

92601

  
  

 

  
  

Obiekty sportowe

  
  

471 470,00

  
  

0,00

  
  

471 470,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6297

  
  

Środki na   dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków   powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

  
  

0,00

  
  

401 250,00

  
  

401 250,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6298

  
  

Środki na   dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków   powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

  
  

401 250,00

  
  

- 401 250,00

  
  

0,00

  
  

 

  
  

Razem:

  
  

20 571 409,00

  
  

0,00

  
  

20 571 409,00

  
  

 

  

 

II.      Dokonuje zmian w  wydatkach budżetu gminy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Dział

  
  

Rozdział

  
  

Paragraf

  
  

Treść

  
  

Przed zmianą

  
  

Zmiana

  
  

Po zmianie

  
  

 

  
  

010

  
  

 

  
  

 

  
  

Rolnictwo i łowiectwo

  
  

148 903,00

  
  

500 000,00

  
  

648 903,00

  
  

 

  
  

 

  
  

01010

  
  

 

  
  

Infrastruktura   wodociągowa i sanitacyjna wsi

  
  

62 917,00

  
  

500 000,00

  
  

562 917,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4270

  
  

Zakup usług   remontowych

  
  

12 917,00

  
  

- 10 000,00

  
  

2 917,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6050

  
  

Wydatki inwestycyjne   jednostek budżetowych

  
  

50 000,00

  
  

- 40 000,00

  
  

10 000,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6059

  
  

Wydatki inwestycyjne   jednostek budżetowych

  
  

0,00

  
  

550 000,00

  
  

550 000,00

  
  

 

  
  

600

  
  

 

  
  

 

  
  

Transport i łączność

  
  

6 529 742,00

  
  

0,00

  
  

6 529 742,00

  
  

 

  
  

 

  
  

60016

  
  

 

  
  

Drogi publiczne gminne

  
  

6 429 742,00

  
  

0,00

  
  

6 429 742,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6057

  
  

Wydatki inwestycyjne   jednostek budżetowych

  
  

0,00

  
  

5 237 905,00

  
  

5 237 905,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6058

  
  

Wydatki inwestycyjne   jednostek budżetowych

  
  

5 237 905,00

  
  

- 5 237 905,00

  
  

0,00

  
  

 

  
  

754

  
  

 

  
  

 

  
  

Bezpieczeństwo   publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  
  

94 592,00

  
  

15 000,00

  
  

109 592,00

  
  

 

  
  

 

  
  

75412

  
  

 

  
  

Ochotnicze straże   pożarne

  
  

91 592,00

  
  

15 000,00

  
  

106 592,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

3030

  
  

Różne wydatki na rzecz   osób fizycznych

  
  

7 500,00

  
  

15 000,00

  
  

22 500,00

  
  

 

  
  

801

  
  

 

  
  

 

  
  

Oświata i wychowanie

  
  

6 977 278,00

  
  

- 15 000,00

  
  

6 962 278,00

  
  

 

  
  

 

  
  

80101

  
  

 

  
  

Szkoły podstawowe

  
  

5 050 012,00

  
  

- 15 000,00

  
  

5 035 012,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4270

  
  

Zakup usług   remontowych

  
  

284 542,00

  
  

- 15 000,00

  
  

269 542,00

  
  

 

  
  

851

  
  

 

  
  

 

  
  

Ochrona zdrowia

  
  

1 313 936,00

  
  

0,00

  
  

1 313 936,00

  
  

 

  
  

 

  
  

85121

  
  

 

  
  

Lecznictwo   ambulatoryjne

  
  

1 284 536,00

  
  

0,00

  
  

1 284 536,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6057

  
  

Wydatki inwestycyjne   jednostek budżetowych

  
  

0,00

  
  

720 612,00

  
  

720 612,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6058

  
  

Wydatki inwestycyjne   jednostek budżetowych

  
  

720 612,00

  
  

- 720 612,00

  
  

0,00

  
  

 

  
  

926

  
  

 

  
  

 

  
  

Kultura fizyczna i   sport

  
  

731 108,00

  
  

0,00

  
  

731 108,00

  
  

 

  
  

 

  
  

92601

  
  

 

  
  

Obiekty sportowe

  
  

718 608,00

  
  

0,00

  
  

718 608,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4210

  
  

Zakup materiałów i   wyposażenia

  
  

22 496,00

  
  

- 350,00

  
  

22 146,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4430

  
  

Różne opłaty i składki

  
  

0,00

  
  

350,00

  
  

350,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6067

  
  

Wydatki na zakupy   inwestycyjne jednostek budżetowych

  
  

0,00

  
  

401 250,00

  
  

401 250,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6068

  
  

Wydatki na zakupy   inwestycyjne jednostek budżetowych

  
  

401 250,00

  
  

- 401 250,00

  
  

0,00

  
  

 

  
  

Razem:

  
  

21 271 409,00

  
  

500 000,00

  
  

21 771 409,00

  
  

 

  

§ 2

            W uchwale  nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

1.      W § 2:

1)      ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się deficyt w wysokości 1 200 000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a)     zaciągniętych kredytów w kwocie 700 000 zł,

b)     zaciągniętych pożyczek w kwocie 500 000 zł”.

2)      ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się przychody budżetu w kwocie  2 000 000 zł , z następujących tytułów:

a.     zaciągniętych kredytów w kwocie  1 500 000 zł,

b.     zaciągniętych pożyczek w kwocie 500 000 zł”.

3)      ust. 5 lit a otrzymuje brzmienie: „ na zaciągnięcie kredytów , pożyczek i emitowanych   papierów   wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust.1 lit a i b”.

§ 3

Tabela nr 2c do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

§4

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

 §5

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

 §6

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§7

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

 §8 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 §9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

Uzasadnienie

             Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 500 000,00 zł, które przedstawia się następująco:

a.     zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01010 § 6059 o kwotę 550 000,00 zł
(
przesunięciu uległ plan z roku 2011 na rok 2010),z czego: kwota 500 000 zł sfinansowana zostanie pożyczką z WFOŚ i GW, kwota 50 000,00 zł ze środków własnych;

b.     zmniejsza plan wydatków w rozdziale 01010 § 4270 o kwotę 10 000,00 zł;

c.     zmniejsza plan wydatków w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 40 000,00 zł.

Powyższe zmiany dotyczą realizacji zadania p.n.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie w tym: III etap : Borowie-Chromin-Łopacianka-Iwowe-Laliny ( 13 951 028); IV etap: Borowie-Kamionka-Dudka (8 518 083)”.  Zadanie to występuje pod pozycją nr 1 w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Ogólna wartość zadania zmniejszyła się o kwotę 40 000,00 zł .

             Zmniejszeń i zwiększeń planu dochodów i wydatków w działach 600 Transport i łączność, 851 Ochrona zdrowia oraz 926 Kultura fizyczna i sport występujących w paragrafach z czwartą cyfrą  7 i 8 dokonuje się w związku ze zmianą brzmienia paragrafów klasyfikacji budżetowej, w myśl Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Z powyższym zmianie ulega brzmienie tabeli nr 2c, załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok.

            Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 754 rozdział 75412 § 3030 o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla  strażaków ochotników z terenu gminy Borowie za udział w działaniach ratowniczych związanych z powodzią.

Środki na ten cel pochodzą z działu 801 rozdział 80101 § 4270.

            Zmian w planach wydatków w dziale 926 rozdział 92601 na kwotę 350,00zł dokonuje się w celu sfinansowania ubezpieczenia wyposażenia kręgielni przy Hali sportowej.

             Zmianę do brzmienia § 2 ust 1 ,2 i 5 Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok wprowadza się w związku z podjętą uchwałą Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania  budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie IV etap: Borowie- Kamionka-Dudka.

Ulega zmianie także brzmienie załącznika nr 3 i 4 do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok ,które przedstawiają odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-09-10
Data publikacji:
2010-09-10
Data ostatniej zmiany:
2010-09-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-18 14:10:38, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)