Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXVIII/184/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 30 września 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXVIII/184/2010

Rady Gminy Borowie

z dnia 30 września 2010 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit c  i art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Borowie uchwala  co następuje:

 § 1

W uchwale nr XXXV/173/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmienia się treść § 2 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„§ 2. Spłata pożyczki, o której mowa w § 1 nastąpi w latach 2011-2015 z dochodów własnych budżetu Gminy Borowie  tj. z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych” .

 § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

             W związku z koniecznością spłaty pierwszej raty w miesiącu listopadzie 2011 roku pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Warszawie w wysokości do 500 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie IV etap: Borowie-Kamionka- Dudka”, zaistniała konieczność wprowadzenia zmiany do uchwały w § 1 w zakresie terminu spłaty pożyczki.

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-11-18
Data publikacji:
2010-11-18
Data ostatniej zmiany:
2010-11-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)