Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XL/200/2010 RADY GMINY BOROWIE z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego granicę wydatków inwestycyjnych ustaloną przez Radę Gminy na 2010 rok

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XL/200/2010

RADY GMINY BOROWIE

z dnia 10 listopada 2010 roku

 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego granicę wydatków inwestycyjnych ustaloną przez Radę Gminy na 2010 rok

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia, co następuje:

 

§ 1

Zaciąga się zobowiązanie przekraczające wielkość wydatków inwestycyjnych na rok 2010 o kwotę 80 000,00  zł na wykonanie przedsięwzięcia pn. „Zakup samochodu osobowego do celów służbowych”.

 § 2

1.      Zobowiązanie zaciągnięte w 2010 roku zostanie ujęte w wydatkach budżetu na rok 2011 i sfinansowane w 2011roku w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w paragrafie 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

2.      Źródłem sfinansowania wydatków na pokrycie podjętego zobowiązania będą dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.

3.      Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku   do niniejszej uchwały.

 § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-12-29
Data publikacji:
2010-12-29
Data ostatniej zmiany:
2010-12-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)