Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XLII/2018 z obrad XLII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 28 marca 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.

Zbieranie statystyk

 P R O T O K Ó Ł nr XLII/2018

 

z obrad XLII sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się 28 marca 2018 roku

w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu. 

 

Stan radnych 15, obecnych na sesji 15 radnych, co stanowi 100% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych, sołtysów oraz pozostałych osób przybyłych na sesję stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca rady gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady XLII sesji Rady, a następnie powitała, wójta gminy Wiesława Gąskę, radnych rady powiatu garwolińskiego Martę Serzysko oraz Adama Zboinę, radnych rady gminy Borowie, kierowników jednostek podległych, sołtysów, przybyłe media oraz wszystkich przybyłych na sesję.

 

 Przechodząc do pkt.2 obrad Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany  porządek  sesji:

 1. Otwarcie XLII sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.
 6. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 7. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła wniosek wójta gminy o wprowadzenie do porządku obrad następujących punktów:

 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Borowie przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane.

 

 

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem wniosku o wprowadzenie dodatkowych punktów do porządku obrad.

W wyniku głosowania wniosek o wprowadzenie dodatkowych punktów został przyjęty jednogłośnie.

 

Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 

W  wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i brzmi następująco:

 

 1. Otwarcie XLII sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Borowie przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane.
 8. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 9. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Gminy.

 

Ad pkt 3. Następnie przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z XLI sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o przegłosowanie sprawy przyjęcia protokołu z XLI sesji Rady Gminy. Za przyjęciem protokołu zagłosowało 14 radnych. Jeden radny wstrzymał się od głosu z powodu nieobecności na poprzedniej sesji Rady Gminy. Większością głosów protokół został przyjęty. 

 

Ad pkt. 4 Przewodnicząca rady gminy poprosiła Skarbnika Gminy Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.

 

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.

Przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 5. Przewodnicząca rady gminy poprosiła Hannę Ośko Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6.  Przewodnicząca rady gminy poprosiła Martę Serzysko sekretarza gminy Borowie o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Borowie przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Sekretarz gminy poinformowała, iż 1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, która nałożyła na radę gminy obowiązek podjęcia uchwał w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Borowie przedszkolach publicznych. Następnie sekretarz gminy przedstawiła treść projektu uchwały.   

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7.  Przewodnicząca rady gminy poprosiła Martę Serzysko sekretarza gminy Borowie o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane.

Marta Serzysko poinformowała, iż na ostatniej sesji rady gminy w dniu 14 lutego rada gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane. Po tym czasie od dyrektorów szkół wpłynęły prośby i sugestie, aby rozszerzyć katalog specjalności i form kształcenia na, które będzie można przyznać dofinansowanie. Następnie sekretarz gminy przedstawiła zaproponowane specjalności oraz formy kształcenia na które dofinansowanie będzie przyznawane.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Radna Beata Pasternak zapytała jaka może być maksymalna kwota dofinansowania kształcenia dla nauczycieli.

Marta Serzysko wyjaśniła, iż maksymalne kwoty dofinansowania zostały określone w poprzedniej uchwale podjętej w dniu 14 lutego 2018 roku i nie ulegają zmianie.

Więcej pytań nie zadano.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8. Sprawozdanie z działalności wójta gminy między sesjami.

Wójt gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia, decyzje oraz podpisane umowy. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

 

 

 

Ad pkt 9. Zapytania interpelacje oraz sprawy różne.

 

Głos zabrał Adam Zboina radny powiatu garwolińskiego zgłaszając problem z przyłączami wodnokanalizacyjnymi. Gospodarstwa rolne korzystają z dużych ilości wody. Administrator sieci wodno-kanalizacyjnej zmusza aby podwodomierze były zakładane w budynkach inwentarskich. Z punktu technicznego jest to jak najbardziej możliwe. Jednak w takim przypadku będzie problem z odczytem tych podliczników. W chwili obecnej panuje choroba afrykański pomór świń i nikt obcej osoby nie wpuści na teren gospodarstwa. Adam Zboina dodał, iż można zamontować jeden podlicznik na wyjściu z budynku mieszkalnego i będzie on wiarygodny. Adam Zboina poinformował również, iż spotkał się z sytuacjami iż mieszkańcy mieli problemy z wykonaniem przyłącza wodnego do nowo wybudowanych domów. Administrator sieci wodociągowej piętrzył problemy w podłączeniu oraz naliczał wysokie opłaty za samo podłączenie.

Krzysztof Osiak przewodniczący komisji rolnictwa, rozwoju gospodarczego finansów i budżetu poinformował, iż planuje zwołać posiedzenie komisji i zaprosić na nie właściciela firmy administrującej sieć wodno-kanalizacyjną w gminie Borowie. Na posiedzeniu będą wyjaśniane sprawy związane z administracją sieci wodnokanalizacyjnej oraz wykonywaniem przyłączy.

Wójt Gminy odnosząc się do zaistniałej sytuacji poinformował, iż na poprzedniej komisji i wcześniejszej była złożona propozycja, aby zwołać posiedzenie na które zostanie zaproszony pan Pytel. Na posiedzeniu będą omówione sprawy między innymi zakładania wodomierzy i podwodomierzy oraz procedury wykonywania przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Wójt dodał, iż jest wiele niepotrzebnych problemów, które będzie można omówić i rozwiązać na komisji rolnictwa. Wójt poinformował, iż w najbliższych dniach będzie rozstrzygnięta sprawa opłat za kanalizację, ponieważ firma pana Pytla otrzymała już wykaz gospodarstw domowych podłączonych do kanalizacji ze spisanymi stanami wodomierzy. Zdajemy sobie sprawę, iż jeśli przez kilka miesięcy nie będą naliczane opłaty za kanalizację to uzbiera się wysoka kwota do jednorazowej zapłaty. Wykaz gospodarstw podłączonych do kanalizacji ze wsi Wilchta został już przekazany do administratora sieci wodno-kanalizacyjnej, natomiast wsie Filipówka i Brzuskowola są w chwili obecnej w opracowaniu. Jeśli wykonawca przedłoży gminie wykaz wykonanych przyłączy to ten wykaz niezwłocznie zostanie przekazany do administratora sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i opłaty za kanalizację będą mogły być naliczone.

Adam Zboina zwrócił się z pytaniem, jak są montowane podwodomierze w innych miejscowościach np. Chrominie, Łopaciance. Czy są one montowane w oborach.

Jakub Wiechetek radny z Chromina potwierdził, iż podwodomierze są zamontowane w budynkach inwentarskich.

Adam Zboina zapytał dlaczego rolnicy się na to zgodzili. W chwili obecnej będzie problem z ich odczytami  z uwagi na to, że budynki inwentarskie muszą być zamknięte i nikt nieupoważniony nie może do nich wchodzić.

Wójt gminy poinformował, iż jeśli chodzi o ostatnie choroby cywilizacyjne to są przeciwskazania i nie można wpuszczać osób postronnych do budynków gospodarczych. Dodał, iż sprawa ta zostanie wyjaśniona na spotkaniu z panem Pytlem.

Następnie wójt gminy poinformował, iż w ostatnim czasie radni oraz sołtysi otrzymali listy od pana Sławomira Packa z sądowym nakazem zapłaty. W związku z tym drogą SMS wójt poinformował radnych i sołtysów, iż gmina nie zgadza się z tym nakazem i został wniesiony sprzeciw od tego nakazu. Pan Sławomir Pacek obecnością na poprzedniej sesji rady gminy oraz rozsyłaniem listów do radnych i sołtysów chce wywołać presję aby gmina zapłaciła. W sprawie tej musimy zachować szczególną staranność, ponieważ możemy zapłacić podwójnie. Niesłusznie ubiegającemu się o zapłatę Panu Sławomirowi Packowi oraz komornikom, którzy upominają się o pewne kwoty w imieniu wnioskodawców.  W dalszej kolejność wójt zapoznał zgromadzonych z odpowiedzią na nakaz zapłaty wysłaną do Sądu Okręgowego w Siedlcach.

Wójt poinformował, iż wszyscy obserwowali przebieg inwestycji w Wilchcie, działania firmy przez dwa lata. Wykonawca myślał, iż zostaną wypłacone tysiące złotych i na tym się zakończy. Trzeba również zauważyć, iż kolejny przetarg na kanalizację sanitarną w gminie Borowie został rozstrzygnięty prawie o 7 milionów drożej. Zdajemy sobie sprawę, iż nie będzie do kogo wystąpić o odszkodowanie z tego tytułu, ponieważ firma wykonująca kanalizację jest w złym stanie. Należy dbać o interesy gminy. Pojawiają się kolejne zgłoszenia usterek w wykonanej przez pana Packa sieci kanalizacyjnej. Między innymi mróz wysadził studnię i pompownię ścieków. W tym roku wszystkie usterki zostaną naprawione przez firmę wyłonioną z przetargu i dopiero wówczas ostatecznie okaże się za jaką kwotę zostaną wykonane wszystkie usterki.

Radny Janusz Zawadka zapytał na jakim etapie jest sprawa wyłonienia firmy do serwisowania instalacji kolektorów słonecznych.

W odpowiedzi wójt wyjaśnił, iż w dniu dzisiejszym zostały skierowane oferty do wykonawców i tuż po Świętach Wielkanocnych zostanie wybrany wykonawca, który usunie wszystkie pozostałe awarie. Wybrana firma będzie wystawiać rachunki Urzędowi Miasta i Gminy w Pilawie, a urząd będzie obciążał konto firmy ubezpieczeniowej do kwoty około 77 000zł.

Radna Beata Pasternak poinformowała, iż mieszkańcy Głoskowa oraz innych miejscowości gminy zgłosili się do niej z prośbą o interwencję w sprawie nieprzejezdnych dróg gruntowych do niektórych posesji między innymi w Głoskowie. Przekazali również informację, iż ten problem zgłaszali do Urzędu Gminy. Radna Beata Pasternak zapytała na jakim etapie jest ta sprawa.

Wójt wyjaśnił, iż wszystkie drogi są przejezdne. Od kilku dni są naprawiane i problem jest rozwiązany.

Dodał, iż jeśli osoba decyduje się na budowanie w takim miejscu domu to musi liczyć się z tym, iż mogą być przez pewien okres takie utrudnienia. W bardzo krótkim czasie w tym rejonie Głoskowa została wykonana sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z przyłączami, to stan drogi musi być taki. W najbliższym czasie nie planuje się na tej drodze położenie asfaltu. W ubiegłym roku był tam sypany tłuczeń, jednak wszystko to weszło w grunt. Musimy poczekać, aż teren obeschnie i wówczas zostanie na drogę nawiezione coś twardego, aby droga był przejezdna.

Radny Janusz Zawadka zaproponował, aby na komisję rolnictwa, rozwoju gospodarczego, finansów i budżetu poświęconą sprawie administratora sieci wodno-kanalizacyjnej byli zaproszeni również członkowie komisji rewizyjnej.

Przewodniczący komisji rolnictwa Krzysztof Osiak poinformował, iż najpierw trzeba ustalić termin posiedzenia, a następnie rani zostaną o wszystkim poinformowani.

Więcej pytań i spraw nie zgłoszono.

 

Wójt gminy w imieniu swoim oraz przewodniczącej i wiceprzewodniczącej rady gminy złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

 

Ad. pkt. 10. Przewodnicząca rady gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji rady gminy, po czym zamknęła XLII sesję Rady Gminy.

 

 Na tym zakończono protokół z XLII sesji Rady Gminy.

 

 

 

             Protokolant                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

           

       Krzysztof Wągrodzki                                                               Alicja Szaniawska 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-04-16
Data publikacji:
2018-04-16
Data ostatniej zmiany:
2018-04-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)